دانلود پایان نامه ارشد: بررسی خشكسالی و ارایه راهكارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :كاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی

عنوان :بررسی خشكسالی و ارایه راهكارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشكده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد

رشته:

 كاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی

عنوان:

بررسی خشكسالی و ارایه راهكارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان

استاد راهنما:

دكتر بهمن رمضانی گورابی

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان    ………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

چكیده      ۱

فصل اول:كلیات تحقیق.. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۴

۱-۳- پرسش اصلی تحقیق (مسائله تحقیق) ۶

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۶

۱-۵- فرضیه. ۶

۱-۶- هدف كاربردی.. ۶

۱-۷- جنبه نوآوری.. ۶

۱-۸- محدودیت های تحقیق.. ۶

فصل دوم:مرور منابع. ۷

۲-۱- نكات مهم در تعریف خشكسالی.. ۸

۲-۲- تعاریف خشكسالی.. ۹

۲-۳- تعریف مفهومی خشكسالی.. ۱۱

۲-۴- تعریف عملی خشكسالی.. ۱۲

۲-۵- انواع خشكسالی.. ۱۲

۲-۵-۱- خشكسالی هواشناسی.. ۱۳

۲-۵-۳- خشكسالی هیدرولوژیكی.. ۱۵

۲-۵-۴- خشكسالی اجتماعی ـ اقتصادی.. ۱۶

۲-۶- پیامد اثرات خشكسالی.. ۱۶

۲-۷- شدت و وسعت خشكسالی.. ۱۷

۲-۸- ملاحظات خشكسالی در رابطه با ایران. ۱۸

۲-۹- تفاوت خشكی و خشكسالی.. ۱۹

۲-۱۰- سوابق تحقیق.. ۱۹

فصل سوم:روش اجرای تحقیق.. ۲۵

۳-۱- روش كار. ۲۶

۳-۱-۱- نوع روش تحقیق.. ۲۶

۳-۱-۲- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، كتابخانه ای و …) ۲۶

۳-۱-۳- ابزار گردآوری اطلاعات… ۲۶

۳-۱-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۲۶

۳-۲- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه. ۲۶

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. ۲۹

۴-۱- سابقه پدیده خشكسالی در اروپا ۴۶

۴-۲- تجزیه و تحلیل پدیده خشكسالی.. ۴۷

۴-۳- شاخص های مختلف اندازه گیری اثرات خشكسالی.. ۴۷

۴-۴- اركان مدیریت منابع آب… ۴۸

۴-۵- راهبردهایی در زمینه مدیریت منابع آب در شرایط خشكسالی.. ۵۱

۴-۶- موانع برنامه ریزی كارآمد برای خشكسالی.. ۵۲

۴-۷- راهكارهای اصلی در مدیریت آبی.. ۵۵

۴-۸- چارچوب اصلی جهت برنامه ریزی.. ۵۸

۴-۹- منابع آب استان گیلان. ۵۸

۴-۱۰- بهره برداری از منابع آب استان. ۵۹

۴-۱۱- مسائل آب استان. ۶۱

۴-۱۲- تدوین برنامه مدیریت منابع آب استان گیلان. ۶۲

۴-۱۳- مدیریت مصرف آب… ۶۲

۴-۱۴- نكات مهم در حل بحران آب… ۶۲

۴-۱۵- روش های صحیح مدیریت خشكسالی در بخش كشاورزی استان گیلان. ۶۴

۴-۱۶- اقدامات بلندمدت كشاورزی پایدار در سطح استان. ۶۴

۴-۱۷- مقابله با محدودیت منابع آبی استان گیلان. ۶۴

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات… ۶۷

۵-۱- بحث… ۶۸

۵-۲- نتیجه گیری.. ۶۸

۵-۳- آزمون فرضیات… ۷۰

۵-۴- پیشنهادات… ۷۰

منابع          ۷۲

 

 

فهرست جداول

عنوان   …………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول شماره ۴-۱: منابع آب استان گیلان (به میلیون مترمكعب) ۵۹

جدول شماره ۴-۲: سطح زیركشت استان و مقایسه آن با كشور و امكان توسعه. ۶۰

جدول شماره ۴-۳: تعداد مشتركین و میزان مصرف آب دراستان گیلان (ارقام به مترمكعب) ۶۱

جدول شماره ۴-۴: عاملها و متغیرهای مربوط به مسائل و محدودیت های منابع آب… ۶۵

جدول شماره ۴-۵: جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور مدیریت خشكسالی.. ۶۶

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان   …………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

شکل ۱- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه چوبر در ایستگاه هیدرومتری بالا محله. ۳۱

شکل ۲- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه لمیر در ایستگاه هیدرومتری قربانعلی محله. ۳۱

شکل ۳- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه چلوند در ایستگاه هیدرومتری خان حیاطی.. ۳۲

شکل ۴- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه حویق در ایستگاه هیدرومتری صفر محله. ۳۲

شکل ۵- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه شیرآباد در ایستگاه هیدرومتری اوستاقاسم محله. ۳۳

شکل ۶- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه ناورود در ایستگاه هیدرومتری خرجگیل اسالم. ۳۳

شکل ۷- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه کرگانرود در ایستگاه هیدرومتری ماشین خانه. ۳۴

شکل ۸- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه خاله سرا در ایستگاه هیدرومتری کله سرا ۳۴

شکل ۹- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه شفارود در ایستگاه هیدرومتری پونل.. ۳۵

شکل ۱۰- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه بهمبر در ایستگاه هیدرومتری آقامحله. ۳۵

شکل ۱۱- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه چافرود در ایستگاه هیدرومتری روبارسرا ۳۶

شکل ۱۲- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه مرغک در ایستگاه هیدرومتری کتمجان. ۳۶

شکل ۱۳- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه خالکایی در ایستگاه هیدرومتری طاسکوه ۳۷

شکل ۱۴- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه کلسر در ایستگاه هیدرومتری کلسر. ۳۷

شکل ۱۵- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه ماسوله رودخان در ایستگاه هیدرومتری چومثقال. ۳۸

شکل ۱۶- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه ماسوله رودخان در ایستگاه هیدرومتری کمادل. ۳۸

شکل ۱۷- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه شاخرز در ایستگاه هیدرومتری لاکسار. ۳۹

شکل ۱۸- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه گشت رودخان در ایستگاه هیدرومتری پیرسرا ۳۹

شکل ۱۹- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه ماسوله رودخان در ایستگاه هیدرومتری نوخاله. ۴۰

شکل ۲۰- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه سیاهرود در ایستگاه هیدرومتری پل سازمان. ۴۰

شکل ۲۱- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه سفیدرود در ایستگاه هیدرومتری پل آستانه. ۴۱

شکل ۲۲- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه ذیلکی رود در ایستگاه هیدرومتری شهربیجار. ۴۱

شکل ۲۳- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه سفیدرود در ایستگاه هیدرومتری راه رودبار. ۴۲

شکل ۲۴- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه توتکابن در ایستگاه هیدرومتری توتکابن.. ۴۲

شکل ۲۵- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه شلمانرود در ایستگاه هیدرومتری کلچال. ۴۳

شکل ۲۶- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه شلمانرود در ایستگاه هیدرومتری شلمان. ۴۳

شکل ۲۷- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه شمرود در ایستگاه هیدرومتری توتکی.. ۴۴

شکل ۲۸- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه پلرود در ایستگاه هیدرومتری درازلات… ۴۴

-شکل ۲۹- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک ۵ساله رودخانه سموش در ایستگاه هیدرومتری هراتبر. ۴۵

 

چكیده

از ابتدای تاریخ، خشكسالی بخشی از تغییرات آب و هوایی محیط ما بوده است. كمبود آب از یك طرف و استفاده بی رویه و غلط از منابع آب از طرف دیگر، تهدیدی جدی برای محیط زیست و منابع آب در كشوری مثل ایران كه از جمله مناطق خشك و نیمه خشك جهان است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با توجه به اینكه در حال حاضر مناطق شمالی كشور را هم تحت تأثیر قرار داده است. وضعیت بارندگی و محدودیت منابع آبی و شرایط اقلیمی كشور این واقعیت را نشان می دهد كه باید برای پدیده خشكسالی برنامه داشت و به صورت جدی در زمان وقوع با آثار و پیامدهای آن مقابله نمود. علاوه بر این لزوم افزایش راندمان استفاده از آب در كشاورزی، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت آبیاری و توجه به بهره برداری آب باید مدنظر قرار گیرد.

خشكی و خشكسالی هر دو نتیجه اثرات متقابل بین محیط زیست طبیعی و اجتماع می باشد. پدیده خشكسالی بیانگر اثرات مختلف محیط زیست بر روی موجودات زنده، موجودات، میكرو، حیوانات و انسان ها بوده حال آن كه خشكی دارای مفهوم كلی بوده و برای عناصر محیط زیست به كار نمی رود.

توجه به اعمال مدیریت صحیح و كاهش پیامدهای خشكسالی در توسعه مناطق، نیازمند برنامه ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه در مقابله با پدیده خشكسالی است، كه خود مستلزم به كارگیری دانش كافی در پیش بینی خشكسالی می باشد.

واژگان كلیدی: الگوی مصرف، مدیریت آبیاری، محدودیت منابع آبی، خشكی و خشكسالی، گیلان

 

فصل اول:كلیات تحقیق

 

فصل اول

كلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

نگاهی به تاریخ زیست در روی كره زمین حاكی از این است كه بشر همواره در معرض انواع بلایای طبیعی بوده است. بخشی از این بلایا مربوط به عوامل و نوسانات اقلیمی می باشدف مانند خشكسالی ها كه در زمان های قدیم مختلف رخ داده و اثرات مهلكی بر جای گذاشته است.

آب، كه ركن اساسی توسعه پایدار است، مایه حیات بشری بوده و همانند بسیاری از نعمت های الهی ماهیت دوگانه خیر و شر در آن نهفته است. آب از طرفی عامل ایجاد سیل و در پی آن خرابی و خسارات مالی و جانی فراوانی می شود و از طرف دیگر كمبود آن (خشكسالی) باعث نابودی و تغییر اساسی در اكوسیستم ها می شود. توجه به مسئله پیشگیری و كاهش پیامدهای خشكسالی در توسعه مناطق، نیازمند برنامه ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه است كه خود مستلزم بكارگیری دانش كافی در پیش بینی خشكسالی است.

خشكسالی به عنوان یكی از پدیده های محیطی شناخته شده و در واقع بخش جدایی ناپذیری از تغییرات اقلیمی است كه می تواند در هر منطقه جغرافیایی حادث شود و تأثیرات عمده ای بر آن منطقه بگذارد. این پدیده به لحاظ گستردگی، شدت، مدت و میزان آسیب رسانی به بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، یكی از بزرگترین بلایای طبیعی محسوب می گردد كه سالانه در سراسر دنیا میلیاردها دلار خسارت را به بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی جوامع، به ویژه بخش كشاورزی وارد می كند.

از آنجائی كه كشور ما در سال های اخیر با خشكسالی مواجه بوده است، لذا تحقیقات در خصوص پایش همزمان و دقیق شرایط پویای خشكسالی جهت كاهش اثرات مخرب این بلایای اقلیمی حائز اهمیت است. در مطالعات پایش خشكسالی، به عبارتی ارزیابی ساده از سه ویژگی خشكسالی یعنی شدت، تداوم، گستردگی مكانی و همچنین مقایسه خشكسالی از منطقه ای به منطقه دیگر در زمان های مختلف نیاز به كاربرد نمایه ای خشكسالی می باشد. نمایه های مختلفی جهت پایش خشكسالی توسط محققین ارائه شده است (جوانمرد و همكاران، ۱۳۸۷).

 

تعداد صفحه : ۸۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :