دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :مالی

عنوان : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی

دانشگاه آزاد سلامی

واحد  تهران مركز

دانشكده مدیریت-گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش : “مالی”

عنوان:

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی

(مطالعه موردی: حوزه ستادی وزارت نیرو)

استاد راهنما:

دكتر محمد رضا ربیعی

استاد مشاور:

دكتر مینا جمشیدی

پژوهشگر :

محمد رضا آذین

زمستان ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اوّل………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

۱-۱مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲-بیان مسئله:………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۳- عناصر كلیدی تشكیل دهنده  سرمایه اجتماعی………………………………………………………………..۸

۱-۳-۱- اعتماد اجتماعی :…………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۳-۲-مشاركت سیاسی:……………………………………………………………………………………………………۹

۱-۳-۳- عضویت در گروه های اجتماعی:…………………………………………………………………………….۹

۱-۳-۴- مشاركت اجتماعی:………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۳-۵- انسجام اجتماعی:…………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۳-۶- تعهد و مسئولیت اجتماعی :……………………………………………………………………………………۱۰

۱-۴- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی :……………………………………………………………………….۱۰

۱-۵- رضایت شغلی  :(Job  Satisfaction)……………………………………………………………………13

۱-۶– توصیف شغلی JID :…………………………………………………………………………………………..13

۱-۷- سئوال اصلی تحقیق :………………………………………………………………………………………………..۱۴

۱-۸- اهمیت و ضرورت تحقیق: ……………………………………………………………………………………….۱۴

۱-۹- اهداف تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۱۰- فرضیه ها یا سوالات تحقیق:……………………………………………………………………………………۱۵

۱-۱۱- مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۱۵

۱-۱۲-  روش تحقیق:……………………………………………………………………………………………………….۱۶

۱-۱۳- جامعه تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۱۴-  روش نمونه گیری و حجم نمونه:…………………………………………………………………………….۱۶

۱-۱۵- روش تجزیه وتحلیل:………………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۱۶-  تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق:…………………………………………………………………..۱۷

۱-۱۶-۱- سرمایه اجتماعی :……………………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۱۶-۲-رضایت شغلی:…………………………………………………………………………………………………….۱۷

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۲- بررسی ادبیات موضوع : سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………….۲۰

۲-۲-۱- سرمایه فیزیکی – مالی…………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۲-۲- سرمایه انسانی………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۲-۳-سرمایه طبیعی ( NC ) و ابعاد آن…………………………………………………………………………..۲۲

۲-۲-۴- سرمایه های مالی  (FC) و ابعاد آن…………………………………………………………………..۲۲

۲-۲-۵- سرمایه ااعی و سرمایه فرهنگی (CC) ……………………………………………………………….22

۲-۳- مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی………………………………………………………۲۳

۲-۴-. انواع سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۵-. مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۶-.آثار سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۶-۱- تأثیر سرمایه اجتماعی بر حوزه بخش خصوصی و بنگاه‌داری………………………………………۳۰

۲-۶-۲-اثرات مثبت افزایش سرمایه اجتماعی بر دولت…………………………………………………………..۳۰

۲-۷- روند توسعه مفهوم سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………۳۳

۲-۸- ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۸-۱-بعد ساختاری سرمایه اجتماعی: شبكه………………………………………………………………………۳۷

۲-۸-۲- پیوندهای شبكه‌ای(net work ties)…………………………………………………………………….37

۲-۸-۳- ساختار كلی شبكه (net work configuration)…………………………………………………37

۲-۸-۴- سازمان قابل دسترس…………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۸-۵-سلسله مراتب شبكه……………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۸-۶- غلظت شبكه: تراكم……………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۹-اعتماد اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۱۰- برتری سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۱۱-روش‌های اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………….۴۴

۲-۱۱-۱- الگوهای اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………۴۵

۲-۱۲- ارتباط عمیق دیدگاه مدیریت اسلامی با مفهوم سرمایه اجتماعی:……………………………………۴۸

۲-۱۳- پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….۴۹

۲-۱۴- نمونه‌ای از تهدیدات سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………..۴۹

۲-۱۵- سرمایه اجتماعی به مثابه یكی از مشخصه‌های جوامع و ملت‌ها……………………………………..۵۰

۲-۱۶- چگونه می‌توانیم موجودی سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم؟……………………………………….۵۵

۲-۱۷-  ارزش‌های اجتماعی- فرهنگی(social cultural values )……………………………………..56

۲-۱۸- سرمایه اجتماعی و علم اقتصاد………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۱۸-۱- سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و توسعه اقتصادی……………………………………………….۵۹

۲-۱۸-۲-كاركردهای اقتصادی سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی…………………………………………..۶۰

۲-۱۹- كاركردهای سرمایه اجتماعی:……………………………………………………………………………………۶۱

۲-۱۹-۱- همبستگی و انسجام: …………………………………………………………………………………………..۶۲

۲-۲۰- شاخص‌های سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………۶۲

۲-۲۰-۱- اعتماد………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۲-۲۰-۲- پایبندی به قوانین اجتماعی…………………………………………………………………………………..۶۳

۲-۲۰-۳-بستگی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..۶۳

۲-۲۰-۴- مشاركت اجتماعی………………………………………………………………………………………………۶۴

۲-۲۰-۵- دسترسی به اطلاعات…………………………………………………………………………………………..۶۴

۲-۲۰-الف- عوامل موثر بر سطح سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………….۶۴

۲-۲۱- مشكل سنجش سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………..۶۵

۲-۲۲- تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری……………………………………………………………………………..۶۷

۱-۲۲- هزینه‌های پایین‌تر تبادلات: ………………………………………………………………………………………۶۷

۲-۲۲-۱- تسهیم و جاری كردن دانش و نوآوری: …………………………………………………………………۶۷

۲-۲۲-۲-ریسك پذیری: ……………………………………………………………………………………………۶۸

۲-۲۲-۳- بهبود كیفیت ستاده‌ها: …………………………………………………………………………………………۶۸

۲-۲۳- دیدگاه سرمایه‌ی اجتماعی نسبت به تسهیم دانش………………………………………………………..۷۱

۲-۲۴- اشكال عمده سرمایه اجتماعی از نظر كلمن……………………………………………………………….۸۵

۲-۲۴-۱–تعهدات و انتظارات (obligation and expectations)……………………………………71

۲-۲۴-۲- ظرفیت بالقوه اطلاعات………………………………………………………………………………………..۷۲

۲-۲۴-۳- هنجارها و ضمانت اجرایی مؤثر……………………………………………………………………………۷۲

۲-۲۴-۴-روابط اقتدار………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۲-۲۵- شبكه‌ها و عملكرد سازمان………………………………………………………………………………………..۷۳

۲-۲۵-۱- شبكه‌های بسته: ………………………………………………………………………………………………….۷۵

۲-۲۶- لزوم توجه به بحث سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی……………………………………………….۷۶

۲-۲۷- رضایت شغلی (job satisfaction) …………………………………………………………………….78

۲-۲۷-۱- بررسی تئوری‌های رضایت شغلی……………………………………………………………………….۷۹

۲-۲۷-۲- تئوری بهداشت – انگیزش (motivation- hygiene theorys ) ……………………..80

۲-۲۷-۳- تئوری آلدرفر (E.R.G)(alderfer)……………………………………………………………….81

۲-۲۷-۴- تئوری کامروایی نیاز (need fulfillment)……………………………………………………….82

۲-۲۷-۵- نظریه فرات و استارک……………………………………………………………………………………….۸۲

۲-۲۷- ۶-نظریه انگیزش پورتر ولاولر……………………………………………………………………………….۸۲

۲-۲۷-۷- نظریه کینز برگر………………………………………………………………………………………………..۸۳

۲-۲۷- ۸-نظریه انتظار وورم……………………………………………………………………………………………..۸۴

۲-۲۹- عوامل موثر بر رضایت شغلی………………………………………………………………………………….۸۴

۲-۲۹-۱- ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی……………………………………………………………………۸۸

۲-۳۰- پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………..۹۰

۲-۳۰-۱- پیشینه پژوهش خارجی در مورد سرمایه اجتماعی…………………………………………………۹۰

۲-۳۰-۲- پیشینهی پژوهش سرمایه اجتماعی در ایران…………………………………………………………..۹۴

۲-۳۱- پیشینهی پژوهش رضایت شغلی……………………………………………………………………………..۹۸

۲-۳۱-۱- تحقیقات خارجی پیرامون رضایت شغلی……………………………………………………………..۹۸

۲ –۳۱-۲- مطالعات داخلی پیرامون رضایت شغلی…………………………………………………………….. ۱۰۰

۲-۳۲- وزارت نیرو : ………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

۳-۲- تعریف تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

۳-۳- نوع و روش تحقیق: ……………………………………………………………………………………………….۱۲۱

۳-۴- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳

۳-۵- متغیر پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

۳-۶- روش نمونه گیری: …………………………………………………………………………………………………۱۲۴

۳-۷- تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………..۱۲۴

۳-۸- روایی و پایایی پرسشنامه : ………………………………………………………………………………………۱۲۵

۱-۸-۱- روایی صوری: ……………………………………………………………………………………………………۱۲۵

۲-۸-۲- روایی ساختاری: ………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۳-۸-۳- ضریب پایایی: ……………………………………………………………………………………………………۱۲۵

۳-۹-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………….۱۲۵

۳-۹-۱-روایی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۱۲۶

-۳-۹-۲- اعتبار محتوا………………………………………………………………………………………………………۱۲۶

۳-۹-۳ -پایایی پژوهش……………………………………………………………………………………………………۱۲۶

-۳-۹-۴-روش آلفای كرونباخ…………………………………………………………………………………………..۱۲۷

۳-۱۰- روش و ابزار گردآوری اطلاعات: …………………………………………………………………………..۱۳۱

۳-۱۱-آزمون‌های آماری در تحلیل استنباطی: ………………………………………………………………………۱۳۳

آزمون اولویت بندی فریدمن……………………………………………………………………………………………..۱۳۳

آزمون همبستگی………………………………………………………………………………………………………………۱۳۳

تحلیل رگرسیون ساده و چند گانه ……………………………………………………………………………………..۱۳۳

آزمون فرض مقایسه میانگین‌های دو گروه…………………………………………………………………………..۱۳۳

آزمون فرض مقایسه میانگین‌های چند گروه (آزمون تحلیل واریانس یكطرفه- آزمونF )…………..134

۳-۱۲-قلمرو پژوهش: ……………………………………………………………………………………………………..۱۳۴

فصل چهارم: …………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵

۱-۴-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۶

۴-۲- آمار توصیفی مشخصات فردی افراد مورد پژوهش………………………………………………………۱۳۶

۴-۳- آمار توصیفی و استنباطی سوالات پرسشنامه……………………………………………………………….۱۴۲

۴-۹-آزمون اولویت بندی شاخص های بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی………………………….۱۴۹

۴-۱۱-آزمون اولویت بندی شاخص های بعد ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی………………………….۱۵۱

۴-۱۲-آزمون اولویت بندی سئوالات مولفه رضایت شغلی…………………………………………………….۱۵۱

۴-۱۳-آزمون اولویت بندی ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی……………………..۱۵۳

۴-۱۴-آزمون نرمال بودن ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی………………………..۱۵۳

۴-۱۵-فرضیه اصلی: سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد………………………………………….۱۵۹

۴-۱۶-فرضیه فرعی ۱: بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی بر مولفه رضایت شغلی تاثیر دارد….۱۵۹

۴-۱۷-فرضیه فرعی ۲: بعد شناختی مولفه سرمایه اجتماعی بر مولفه رضایت شغلی تاثیر دارد……۱۶۰

۴-۱۸-فرضیه فرعی ۳: بعد ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی بر مولفه رضایت شغلی تاثیر دارد……۱۶۱

۴-۱۹-فرضیه اصلی دوم: ابعاد ساختاری، شناختی و ارتباطی مولفه ساختار اجتماعی بر رضایت شغلی موثرند. …………………………………………………………………………………………………………………۱۶۱

۴-۲۱-آمار توصیفی رضایت شغلی به تفکیک وضعیت تاهل…………………………………………………۱۶۴

۴-۲۲-آمار توصیفی رضایت شغلی به تفکیک تحصیلات………………………………………………………۱۶۶

۴-۲۳-آمار توصیفی رضایت شغلی به تفکیک موقعیت های شغلی…………………………………………۱۶۹

۴-۲۴-آمار توصیفی رضایت شغلی به تفکیک سوابق کاری……………………………………………………۱۷۱

۴-۲۵-تحلیل فرضیات با استفاده از چارچوب نظری:……………………………………………………………۱۷۱

فصل پنجم… …………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۲

۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۳

۵-۲-نتایج توصیفی………………………………………………………………………………………………………….۱۷۴

۵-۳-نتایج استنباطی…………………………………………………………………………………………………………۱۷۴

۵-۴-پیشنهادات و راهکارها………………………………………………………………………………………………۱۷۷

۵-۵-محدودیت ها و تنگناهای تحقیق………………………………………………………………………………..۱۷۸

.منابع: …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۶

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۰

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول شماره ( ۱-۲ ) مدل اقتضائی هرزبرگ ( محمد زاده ، ۱۳۷۴ )……………………………………..۸۱

جدول ۱-۳- تناظر شماره سئوالات پرسشنامه با تغییرها………………………………………………………..۱۳۲

جدول ۲-۳ امتیاز بندی طیف لیكرت………………………………………………………………………………….۱۳۲

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش……………………………………………………..۱۳۶

جدول شماره ۲- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش……………………………………………………..۱۳۷

جدول شماره ۳- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش……………………………………………………..۱۳۸

جدول شماره ۴- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش……………………………………………………..۱۳۹

جدول شماره ۵- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش……………………………………………………..۱۴۰

 جدول شماره ۶- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش…………………………………………………….۱۴۱

۴-۴جدول شماره ۷- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳

جدول شماره ۸- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در بعد شناختی مولفه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳

جدول شماره ۹- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در بعد ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳

۴-۵-جدول شماره ۱۰- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در مولفه رضایت شغلی………..۱۴۴

۴-۶-جدول شماره ۱۱- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در زمینه شاخص های بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی………. ………………………………………………………………………………۱۴۶

۴-۶-جدول شماره ۱۲- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در زمینه شاخص های بعد شناختی مولفه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………۱۴۶

جدول شماره ۱۳- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در زمینه شاخص های بعد ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۴۶

جدول شماره ۱۴- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در زمینه شاخص‌های مولفه رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

جدول شماره ۱۵- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در زمینه ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………۱۴۸

 

 

 

 

فهرست اشکال

شكل شبکه های اعتماد…………………………………………………………………………………………………………۶

شكل شماره (۱-۲) : سرمایه اجتماعی و هزینه های مدیریتی منبع : علوی ۱۳۸۵………………………….۷

شكل(۱-۳) انواع سرمایه های یك سازمان………………………………………………………………………………۷

شکل ( ۵-۲ ) مدل فرت و استارک از رضامندی شغلی ( از کمپ ، ترجمه ماهر ، ۱۳۷۰ ص ۲۶۳ )……..۸۳

 

 

 

چكیده :

هدف اصلی پژوهش پیش رو ، بررسی  تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی است .سرمایه اجتماعی به عنوان یك عامل قوی كه افراد را به همدیگر پیوند میدهد یكی از سرمایه های باارزش و نامرئی انسان هاست .كه تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است .تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی مورد بررسی قرار میگیرد.

سرمایه اجتماعی از متغییر های مستقل تحقیق دارای ابعاد (ساختاری،شناختی ،ارتباطی )كه روابط متقابل با یكدیگر را تشكیل میدهد و چهار چوب نظری مورد استفاده این تحقیق برای بررسی سرمایه اجتماعی ،از مدل ناهاپیت گوشال  پیروی میكند . از نظر سرمایه اجتماعی  جمع منابع بالفعل و بالقوه در دسترس افراد ناشی از شبكه روابط متقابل به فرد یا واحد اجتماعی است .سرمایه اجتماعی هم شامل شبكه و هم شامل دارائی است كه احتمال بسیج شدن آن از طریق شبكه ها وجو د دارد .

نهاپیت وگوشال  سرمایه اجتماعی را عامل موثر در ایجاد و مشاركت در دانش سازمانی می دانند .در این مدل مفهوم سرمایه اجتماعی سازمانی است كه بر اساس آن میزان تاثیر ، با رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین نظر برای متغییر رضایت شغلی از نظریه نیاز ها استفاده شده است زیرا این نظریه سلسله نیازهای مازلو نزدیك است تا جائی كه می توان آنها را یكی به حساب آورد. نا گفته نماند نظریه نیاز  مازلو عام تر است و رضایت شغلی می تواند در دایره و محدوده آن قرار گیرد و بر اساس نظریه نیازها میزان رضایت شغلی هر فرد كه از اشتغال حاصل میشود به دو عامل بستگی دارد .

اول: انكه مقدار از نیازهایی كه از طریق  و احراز موقعیت مورد نظر تامین میگردد . دوم :آنكه نمودار از نیاز ها از طریق اشتغال بكار مورد نظر تامین نشده باقی می ماند نتیجه ای كه از بررسی عوامل اول و دوم حاصل میشود. میزان رضایت شغلی فرد را معین میكند . البته  مطالعات زیادی در زمینه رضایت شغلی  صورت گرفته كه متغییرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط است .

تحقیق از نوع روش توصیفی، پیمایشی است كه از طریق روش كتابخانه‌ای مقاله‌ها پایان‌نامه‌های ارشد و دكترا دراین زمینه جمع‌آوری گردیده و برای جمع‌آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه استفاده می‌شود پس از جمع‌آوری پرسش‌های توزیع شده داده‌های به دست آمده از طریق روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباط با نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل خواهد شد..  در این تحقیق با توجه به اینكه متغییرها كیفی میباشند  تعیین حجم نمونه از فرمول ذیل برای بدست آوردن حجم نمونه استفاده میشود

با توجه به نتایج رگرسیون خطی ساده و معنی دار بودن ضریب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ ) ، سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.

با توجه به نتایج رگرسیون خطی ساده و معنی دار بودن ضریب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ ) ، بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.

با توجه به نتایج رگرسیون خطی ساده  و معنی دار بودن ضریب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ ) ، بعد شناختی مولفه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد..با توجه به نتایج رگرسیون خطی ساده  و معنی دار بودن ضریب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ ) ، بعد ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد..با توجه به نتایج رگرسیون خطی چند گانه و معنی دار بودن ضرایب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ ) ، تمامی ابعاد ساختاری، شناختی و ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارند

براساس این نتایج میتوان گفت مدیران و برنامه ریزان كلان بیشتر باید به این سرمایه عظیم و نهان كه در صورتی كه بتواند بالفعل شده  تقویت شود میتواند نتایج بزرگ و پرباری هم برای فرد وهم سازمان و حتی جامعه در بر داشته باشد برنامه ریزی نمایند .

كلمات كلیدی :سرمایه اجتماعی –رضایت شغلی –اعتماد اجتماعی

 

 

 

 

فصل اوّل:

كلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

۱-۱-مقدمه:

سرمایه اجتماعی بتدریج از دهه ۱۹۹۰ به بعد در رساله ها و مقالات دانشگاهی با كارهای افرادی چون جیمز كلمن ، رابرت پانتام و فرانیسیس فوكو یاما افزایش یافت. سرمایه اجتماعی برخلاف سرمایه مادی قابلیت انتقال ندارد و از روابط دو جانبه تعاملها و شبكه های است كه درمیان گروههای انسانی پدیدار  می گردد.

البته عنوان سرمایه اجتماعی را نخستین بار جامعه شناسی بنام لیداجی هانیفان (Hani Fan)در سال ۱۹۱۶ مطرح كرده بود. پس از او نیز سرمایه اجتماعی به یكی از محورهای مهم مطالعاتی جامعه شناسان تبدیل شد. اما این بحث تا اوایل ۱۹۹۰ در حوزه جامعه شناسی محدود ماند. از این زمان بود كه به یك باره تمام توجه اقتصاد دانان به سوی سرمایه اجتماعی و كاركردهای اقتصادی  آن جلب شد. بدین ترتیب اقتصاد دانان بر موضوع سرمایه اجتماعی متمركز شدند و ارزش آنرا تا جایی بالابردند كه آنرا موتور اقتصادی نگاشتند.امروزه سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیكی و انسانی در جوامع ایفا میكند و شبكه های روابط جمعی و گروهی انسجام میان انسانها و سازمانها میباشد از اینرو در غیاب سرمایه اجتماعی ، سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست خواهند داد و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن توسعه و تكامل فرهنگی اجتماعی و اقتصادی ناهموار و دشوار میشود.

سرمایه اجتماعی بطور كلی دارایی محكم و ریشه داری در روابط اجتماعی تصور می شود كه ممكن است در فعالیت ها استفاده شود و تغییری است كه هزینه ها و خسارتهای گروهی را به حداقل میرساند. این شبكه های ارتباطی به افراد اجازه می دهد تا بصورتی كاراتر و اثر بخش تر عمل كنند.

امروزه نیروی انسانی هر سازمانی بعنوان منبع راهبردی سازمانها محسوب و افزایش و حفظ رضایت شغلی نیروها از متداولترین روش دستیابی به اهداف سازمان مطرح است. ولی به دلایل مختلف این احتمال وجود دارد كه بعضی از سازمانها كارا عمل ننموده و این امر را ملزم میسازد تا عواملی را بررسی و مسائل و مشكلات سازمانها را شناسایی و جهت اصلاح در اختیار مدیران قرار گیرد و در این راستا بحث سرمایه اجتماعی و تائید آن بررضایت شغلی از اهمیت فراوانی برخوردار است كه بر خلاف كشورهای توسعه یافته در كشورهای جهان سوم به ویژه ایران مبهم باقی مانده است و بعضا در سازمانهایی تا كنون مورد مطالعه قرار نگرفته است . لذا در این میان مستلزم مطالعه بیشتر و بررسی اثر آن بررضایت افراد احساس میشود.

۱-۲- بیان مسئله:

سرمایه اجتماعی به نسبت مفهومی است كه وارد ادبیات علوم سرمایه اجتماعی شده و توانسته است در مدت زمان كوتاهی جایگاه مناسبی مباحث توسعه پیدا نماید. از كاركردهای اقتصادی سرمایه اجتماعی می توان به كاهش هزینه مبادله ، تسهیل برخی از مناسبات رسمی بهبود كارائی ، سرعت تبادل اطلاعات ، تقویت ، ابتكارات و كاهش فساد اشاره كرد، یكی از تعاریف مطرح این است كه سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است كه موجب ارتقای سطح همكاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد(فوكویاما ۱۹۹۹) بر اساس این تعریف ، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیكی با سرمایه اجتماعی می گردند.

از دیدگاه كوشینا وشرایدر ۱۹۹۹ سرمایه اجتماعی در سطح خرد (سرمایه شناختی) نام داشته و شامل مولفه هایی نظیر ارزش ها ، نگرش ها ، تعهدات ، مشاركت ، اعتماد موجود در سیستم اجتماعی سازمان است و در سطح كلان ( سرمایه ساختاری) نامیده میشود كه در رابطه با ساختاری  و فرآیندهای مدیریتی نظیر پاسخگویی مدیران و رهبران در قبال عملكردشان ، شفافیت در تصمیم گیری ، میزان تصمیم گیری و همكاری گروهی است .( علوی ۱۳۸۰) (منبع ص ۹۷ سرمایه اجتماعی – نیكو مرام.)

برای سرمایه اجتماعی مصادیق سازمان و كسب و كار نیز وجود دارد . شواهد محكمی را بیان می كند سرمایه اجتماعی باعث تقویت فعالیت های سازمانی می شود كه افراد كه سرمایه اجتماعی را ایجاد كرده و از آن استفاده می كنند ، مشاغل بهتری بیابند و حقوق بیشتری دریافت می كنند و ترفیع میگیرند و در مقایسه با همتایان  منزوی خود تمایلی برای استفاده از قدرت سرمایه اجتماعی نداشته و یاتوان آنرا ندارند از تأثیر نفود بیتشری برخودار هستند . سازمانهایی كه از سرمایه اجتماعی قدرتمند بهره میبرند می توانند به سرمایه های لازم برای كار آفرینی و فعالیتهای شجاعانه دست یابد و یادگیری سازمانی را بهبود بخشند و سرمایه اجتماعی یك دیواره دفاعی برای دموكراسی است.

رابینسون معتقد است در آنچه قابل اندازه گیری است قابل انجام میباشد ( اگر نتوانید اندازه گیری كنید. نمی توانید مدیریت كنید) علی رغم تلاشهای وافری كه محققین پیرامون سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی در اقصی نقاط دنیا بعمل آورده اند ، متاسفانه یكی از بزرگترین نقاط ضعف موجود فقدان اجتماع آنها پیرامون روش اندازه گیری این پدیده است(دكتر مهناز هاشمی بهمن۸۹)

ساختار سازمانی باید با اندازه به محیط و فناوری و استراتژی سازگار باشد بصیرت و بینش ها كه از تجربه و مطالعه اشكال سازمانی جدید نشات گرفته است نشان میدهد كه ما باید ایده (( تناسب)) را كنار گذاشته یا به حداقل تغییر دهیم. مدیران و كاركنان در سازمانها از عدم اعتماد متقابل بهم رنج میبریم و همین عدم اعتماد موجب كاهش تشریك مساعی كاركنان و همچنین انصراف مدیران از مشاركت با كاركنان گردیده است و نتیجه آن بی تفاوتی و كاهش میزان انگیزش در میان كاركنان خواهد شد. یكی از مشكلات سازمانهای دولتی و غیر دولتی عدم وجود همكاری ارادی داوطلبانه و آگاهانه است و نبود آن به معنای پائین بودن سطح سرمایه اجتماعی سازمانی است و مشكل دیگر كه سازمانها با آن درگیر می باشند بالا بودن هزینه تبادلات و معادلات فیما بین است و این مسئله ناشی از عدم اعتماد متقابل است . اتحاد متقابل نقش زیادی در تسهیل فرآیندها و كاهش هزینه های مربوط به اینگونه تبادلات دارد. (همان ماخذ)

سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدیده های ذیل در یك سیستم اجتماعی دانست( فلورا، ۱۹۹۹): اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترك از آینده و كارگروهی.

تعداد صفحه : ۲۱۶

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]