دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عنوان : تحلیل معیارهای مکانی  صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

گروه جغرافیای انسانی

پایان‌نامه برایدریافت درجه كارشناسی ارشد(M.A)

در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

عنوان:

تحلیل معیارهای مکانی  صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی

 

استاد راهنما :

دکتر نصرالله مولایی هشجین

 

شهریور ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

فصل اول :کلیات تحقیق  ………………………………………………………. ۳

۱-۱-طرح تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۴

۱-۱-۱-بیان مسئله ……………………………………………………………………………… ۴

۱-۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………….. ۵

۱-۱-۳-اهداف تحقیق………………………………………………………………………….. ۵

۱-۱-۴- سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۱-۵- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۱-۶- واژه ها و مفاهیم …………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۲-مبانی نظری ……………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۲-۱-پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۲-۲- صنایع روستایی……………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۲- ۳- تعاریف صنایع روستایی……………………………………………………………… ۱۵

۱-۲-۴-اهداف ایجاد صنایع روستایی…………………………………………………………. ۱۷

۱-۲-۵- نواحی صنعتی روستایی………………………………………………………………. ۱۸

۱-۲-۶- ضرورت ایجاد و طراحی صنایع روستایی…………………………………………… ۱۹

۱-۲-۷- منابع مالی صنایع روستایی…………………………………………………………… ۲۲

۱-۲-۷-۱- روش تأمین سرمایه از طریق افزایش درآمد در نواحی روستایی……………….. ۲۲

۱-۲-۷-۲- تأثیر افزایش پس انداز در سرمایه گذاری صنعتی نواحی روستایی……………. ۲۳

۱-۲-۷-۳- روش تامین اعتبارات برای سرمایه گذاری صنعتی در نواحی روستایی………… ۲۴

۱-۲-۸- صنایع روستایی در کشورهای مختلف………………………………………………. ۲۴

۱-۲-۸-۱-روشهای برنامه ریزی صنایع روستایی در مالزی …………………………………………………….. ۲۵

۱-۲-۸-۲- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در اندونزی………………………………………………………. ۲۶

۱-۲-۸-۳- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در ژاپن………………………………………………………….. ۲۶

۱-۲-۸-۴- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در چین………………………………………………………….. ۲۷

۱-۲-۹- مکان یابی صنایع روستایی…………………………………………………………………………………. ۲۸

۱-۲-۱۰-دیدگاه ها و نظریه های موجود در ارتباط با اثرات صنعتی شدن مناطق روستایی………………… ۲۹

۱-۲-۱۰-۱- نظریه تامبوتان……………………………………………………………………………………………. ۲۹

۱-۲-۱۰-۲-نظریه آرتور لوییس……………………………………………………………………………………… ۳۰

۱-۲-۱۰-۳-نظریه مید ولیدهلم……………………………………………………………………………………….. ۳۰

۱-۲-۱۱- دیدگاه های موجود  در ارتباط با چگونگی استقرار صنعت در مناطق روستایی:   ……………… ۳۴

۱-۲-۱۱-۱- صنایع کوچک مقیاس:………………………………………………………………………………… ۳۴

۱-۲-۱۱-۲-  جایگاه  صنعتی  شدن روستاها  در متون توسعه روستایی………………………………………. ۳۶

۱-۲-۱۱-۲- ۱- دیدگاه تاریخی…………………………………………………………………………………….. ۳۶

۱-۲-۱۱-۲- ۲- دیدگاه کارایی اقتصادی………………………………………………………………………….. ۳۶

۱-۲-۱۱-۲- ۳- دیدگاه صنعتی شدن از طریق  انقلاب سبز…………………………………………………….. ۳۶

۱-۲-۱۱-۲- ۴-  دیدگاه  الگوی تقاضا  و کشش پذیری کالاها………………………………………………. ۳۷

۱-۲-۱۱-۲- ۵- دیدگاه  اشتغال زایی……………………………………………………………………………….. ۳۷

۱-۲-۱۱-۲- ۶-  دیدگاه  بازار  آزاد  یا راهبرد تجاری………………………………………………………….. ۳۷

۱-۲-۱۱-۲- ۷- دیدگاه  جانشینی واردات…………………………………………………………………………. ۳۷

۱-۲-۱۲- مشکلات و تنگناهای ایجاد  نواحی صنعتی  روستایی……………………………………………….. ۴۰

۱-۲-۱۳- ضوابط و معیارهای استقرار صنایع……………………………………………………………………….. ۴۱

 

فصل دوم: روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………….. ۴۴

۲-۱- روش تحقیق و مراحل آن ……………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱-۱- نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱-۱-۱- مراحل تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱-۱-۱-۱- مرحله  گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱-۱-۱-۲-مرحله سازماندهی و طبقه بندی اطلاعات بدست آمده…………………………………………… ۴۵

۲-۱-۲- روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۲- متغییرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۳- محدوده تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۴-  مقطع زمانی تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۵- روش شناسی تحقیق  …………………………………………………………………………………………… ۴۸

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی  تحقیق …………………………………………………….. ۴۹

۳-۱- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه ……………………………………………………………………. ۵۰

۳-۲- ویژگی های طبیعی………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۲-۱- زمین شناسی ………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۲-۲- توپوگرافی……………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۲-۳- اقلیم …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۲-۴- منابع آب……………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۲-۵- خاک…………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۲-۶- پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۳- ویژگی های اجتماعی- جمعیتی………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۳-۱- تعداد و توزیع خانوار…………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۳-۲- توزیع جمعیت…………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۳-۳- مهاجرت………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۳-۳-۴- زبان و مذهب………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۴- بررسی ویژگی های اقتصادی………………………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۴-۱- کشاورزی ……………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۳-۴-۱-۱- زراعت………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۴-۱-۲- باغداری…………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۴-۱-۳- دامداری…………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۴-۱-۴- صید وصیادی………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۳-۴-۱-۵- جنگل و مرتع………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۳-۴-۲- صنایع…………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۳-۵- ویژگی فضایی – کالبدی………………………………………………………………………………………. ۷۱

۳-۵-۱- پیشینه تاریخی شهرستان رشت……………………………………………………………………………… ۷۱

۳-۵-۲- وجه تسمیه رشت……………………………………………………………………………………………… ۷۲

۳-۵-۳- خدمات زیر بنایی…………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۵-۳-۱- راه های ارتباطی……………………………………………………………………………………………. ۷۳

۳-۵-۳-۲- آب لوله کشی……………………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۵-۳-۳- گاز لوله کشی……………………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۵-۳-۴- برق…………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۵-۳-۵- مخابرات و ارتباطات……………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۵-۴- خدمات روبنایی………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۳-۵-۴-۱- آموزشی…………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۵-۴-۲- خدمات  بهداشتی درمانی……………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۵-۴-۳- خدمات سیاسی اداری……………………………………………………………………………………. ۷۴

۳-۵-۴-۴- خدمات مذهبی – فرهنگی………………………………………………………………………………. ۷۴

۳-۵-۴-۵- خدمات ورزشی – تفریحی………………………………………………………………………… ۷۵

۳-۵-۴-۶- بازرگانی –  خدمات…………………………………………………………………………………. ۷۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق……………………………………………….. ۷۶

۴-۱- یافته توصیفی …………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۱- ۱- معیارهای استقرار صنایع……………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۲-پراکندگی صنایع در سطح روستاهای شهرستان رشت ……………………………………………………. ۷۹

۴-۳-بررسی واحد های صنایع در سطح شهرستان رشت…………………………………………………………. ۸۱

۴-۳-۱- سازگاری ……………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۳-۱-۱- واحد های تولید کننده محصولات فلزی …………………………………………………………….. ۸۲

۴-۳-۱-۲-واحد های تولید کننده فرآورده های بتنی…………………………………………………………….. ۸۳

۴-۳-۱-۳-تولید کننده ی شیشه شور………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۳-۱-۴- واحد تولید کننده ماشین آلات نان فانتزی…………………………………………………………… ۸۳

۴-۳-۱-۵- کوره ذغال…………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۳-۱-۶- تیرچه زنی………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۳-۱-۷- واحد های صنعتی تولید کننده مواد غذایی…………………………………………………………… ۸۴

۴-۱-۳ -۸-  آسفالت گرم…………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۱-۳ -۹- واحد های صنعتی بازیافت ضایعات پلاستیکی ……………………………………………………. ۸۶

۴-۱-۳ -۱۰-برنجکوبی………………………………………………………………………………………………… ۸۶

۴-۱-۴- آسایش………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۴-۱-۴- ۱- واحد های برنجکوبی……………………………………………………………………………………. ۸۹

۴-۱-۴- ۲-  بازیافت ضایعات پلاستیکی ………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۱-۴- ۲-۱- آسفالت گرم………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۱-۴- ۲-۲- محصولات فلزی……………………………………………………………………………………… ۹۰

۴-۱-۴- ۲-۳- واحد های تولیدی مواد غذایی…………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۱-۵- تیرچه زنی……………………………………………………………………………………………………… ۹۲

۴-۱-۶- کوره ذغال…………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۱-۷- ماشین آلات نان فانتزی …………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۱-۸- واحد تولید شیشه شور……………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۱-۹- کارگاه تولید فرآورده های بتنی…………………………………………………………………………… ۹۲

۴-۲- مطلوبیت…………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

۴-۳- کارایی…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۴- ایمنی………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۴-۴-۱- وابستگی……………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

فصل پنجم :نتیجه گیری و آزمون فرضیه ها………………………………………………….. ۱۰۰

۵-۱-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۵-۲-پیشنهاد: ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۵-۳-یافته های تحلیلی…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………… ….۱۰۴

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول ۱-۱-  روند اثرات استقرار صنعت در مناطق  روستایی…………………………………………………… ۳۳

جدول ۳– ۱ . تقسیمات جغرافیایی روستایی مورد مطالعه………………………………………………………….. ۵۰

جدول ۳- ۲  مشخصات ایستگاه سینوپتیک شهر رشت…………………………………………………………….. ۵۶

جدول ۳- ۳  بارندگی ماهانه ایستگاه رشت (میانگین ۱۰ ساله )…………………………………………………… ۵۷

جدول ۳ – ۴ رژیم دراز مدت دمای ماهانه ایستگاه رشت (میانگین ۱۰ ساله )………………………………….. ۵۹

جدول  ۳– ۵  به در صد رطوبت نسبی در ایستگاه رشت (میانگین ۱۰ ساله )…………………………………… ۶۰

جدول ۳-۶- برآورد مهاجران وارد شده طی ۱۰ سال گذشته به تفکیک نقاط شهری و روستایی-۱۳۸۵….. ۶۶

جدول۳-۷- سطح زیر کشت ، تولید و عملکرد محصولات عمده زراعی در شهرستان سال ۱۳۹۲…………. ۶۸

جدول۳-۸- سطح زیر کشت، تولید و عملکرد محصولات عمده دایمی در شهرستان سال ۱۳۹۲………….. ۶۹

جدول ۳-۹- تعداد و انواع دام، طیور و تولیدات دامی در شهرستان رشت سال ۱۳۹۲………………………… ۶۹

جدول ۳-۱۰- تولید عسل در شهرستان رشت در سال ۱۳۹۰………………………………………………………. ۷۰

جدول ۳-۱۱- تولید پیله در شهرستان رشت توسط خانوارهای نوغاندار ۱۳۹۰………………………………… ۷۰

جدول۳-۱۲- صنایع روستایی شهرستان رشت تا پایان سال ۱۳۸۵……………………………………………….. ۷۱

جدول ۴-۱-پراکندگی صنایع در سطح شهرستان رشت……………………………………………………………. ۷۹

جدول ۴-۲-طبقه بندی گروه واحدهای صنایع روستایی شهرستان رشت سال ۱۳۹۰…………………………. ۸۰

جدول۴-۳- واحد های صنعتی روستاهای شهرستان رشت…………………………………………………………. ۸۱

جدول۴-۴- بررسی سازگاری واحد های صنعتی (فلزی)…………………………………………………………… ۸۲

جدول ۴-۵-واحد های صنعتی تولید کننده مواد غذایی……………………………………………………………. ۸۴

جدول ۴-۶-صنایع روستایی تولید کننده آسفالت گرم…………………………………………………………….. ۸۵

جدول ۴-۷-واحدهای صنعتی برنجکوبی……………………………………………………………………………… ۸۶

جدول ۴-۸- میزان سازگاری در بین صنایع روستایی شهرستان رشت ………………………………………….. ۸۸

جدول ۴-۹- بررسی آسایش واحد های برنجکوبی…………………………………………………………………. ۸۹

جدول۴-۱۰- بررسی میزان آسایش تولیدات فلزی………………………………………………………………….. ۹۰

جدول ۴-۱۱- بررسی میزان آسایش واحدهای صنعتی……………………………………………………………. ۹۰

جدول ۴-۱۲- بررسی میزان آسایش در بین صنایع روستایی شهرستان رشت ………………………………… ۹۳

جدول ۴-۱۳- بررسی میزان مطلوبیت در بین صنایع روستایی شهرستان رشت ……………………………….. ۹۵

جدول ۴-۱۴- بررسی میزان ایمنی در بین صنایع روستایی شهرستان رشت …………………………………… ۹۷

جدول ۴-۱۵- بررسی میزان وابستگی در بین صنایع روستایی شهرستان رشت ……………………………….. ۹۹

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار شماره  ۳-۱  بارندگی ماهانه ایستگاه رشت………………………………………………………………….. ۵۸

نمودار شماره ۳-۲ بارندگی فصلی ایستگاه رشت…………………………………………………………………… ۵۸

نمودار شماره  ۳- ۳: رژیم دمای ماهیانه ایستگاه رشت ……………………………………………………………. ۵۹

نمودار شماره  ۳ – ۴: رژیم دمای فصلی ایستگاه رشت…………………………………………………………….. ۶۰

نمودار ۳-۵:میانگین رطوبت نسبی به درصد در ایستگاه رشت…………………………………………………….. ۶۱

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                  صفحه

نقشه ۲-۱- محدوده مورد تحقیق……………………………………………………………………………………. ۴۷

نقشه ۳-۱- موقعیت شهر رشت………………………………………………………………………………………. ۵۱

شکل ۳-۲- نقشه زمین شناسی شهر رشت…………………………………………………………………………. ۵۴

نقشه ۳-۳- خاک………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

 

 

فهرست عکس ها

عنوان                                                                                                  صفحه

عکس ۴-۱-نمایی از کارگاه تولید کننده ماشین آلات نان فانتزی…………………………………………… ۸۳

عکس ۴-۲- نمایی از تیرچه زنی در کوچصفهان……………………………………………………………….. ۸۴

عکس ۴-۳- نمایی از کارخانه آسفالت باهنر…………………………………………………………………….. ۸۵

عکس ۴-۴- نمایی از کارخانه آسفالت چولاب…………………………………………………………………. ۸۶

تصویر ۴-۵- کارخانه برنجکوبی دردهستان لاکان- روستای سقالکسار…………………………………….. ۸۷

تصویر۴-۶- نمایی از کارخانه برنجکوبی در دهستان لاکان -روستای سقالکسار………………………….. ۸۷

تصویر ۴-۷-محصولات باغی  در دهستان لاکان –روستای سقالکسار………………………………………. ۹۱

تصویر ۴-۸- درختان انار در دهستان لاکان –روستای سلکی سر…………………………………………….. ۹۱

عکس ۴-۹-زمینهای در دهستان لاکان –روستای سقالکسار…………………………………………………… ۹۸

عکس ۴-۱۰-زمین زراعی در دهستان  پسیخان…………………………………………………………………… ۹۸

 

چکیده

ایجاد صنایع یکی از راهبردهایی است که به توسعه روستاها کمک می کند  صنعتی شدن مناطق روستایی به عنوان شتاب دهنده ایجاد اشتغال پایدار و کار آمد ترین چاره ساز حل مشکل بیکاری روستا است نظریه صنعتی شدن و طرح ریزی مطلوب صنایع در مناطق روستایی به عنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد اشتغال پایدار و به عنوان آخرین چاره کار برای حل مشکل فقر مناطق هم اتبیک بالقوه در جهت حل مشکل بیکاری و عامل تسکین دهنده برای مناطق محروم روستایی به حساب می آید . پیامدهای استقرار متناسب صنایع روستایی در مناطق روستایی معتدل و مرطوب که هر روز از میزان زمینهای کشاورزی کاسته می شود راهکار مناسب محسوب می شود

بنابر این با توجه به اهمیتی که صنایع روستایی دارد باید در در ایجاد آن نهایت دقت اعمال ایجاد گردد

این پایان نامه با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است  هدف آن بررسی معیارهای مکانی ایجاد صنایع روستایی می باشد  شیوه جمع آوری اطلاعات بصورت میدانی و کتابخانه ای بوده و نتایج حاصل از مطالعات میدانی نشان می دهد که در سطح روستاها ۲۵ درصد از صنایع در  روستا از لحاظ سازگاری و مطلوبیت و ایمنی کارایی لازم را دارند و بقیه صنایع ناسازگار می باشند

واژگان کلیدی: صنایع روستایی ، معیارهای مکانی ، زیست محیطی ، شهرستان رشت

 

 

مقدمه :

فعالیت كشاورزی در برنامه توسعه اقتصادی كشور و به استناد اصل سوم قانون اساسی هدف اصلی از احداث صنایع در روستاها  فراهم كردن زمینه ایجاد روستاهای فعال و پر رونق با محوریت تولیدات كشاورزی و دامی تا سر حد خود كفایی در محصولات اساسی كشور می باشد ، رسیدن به این اهداف علاوه بر ایجاد خود اتكافی صنعتی، به اقتصاد غیر فعال مناطق روستایی نیز یك حالت پویا داده جامعه روستایی رامتوازن و هماهنگ با جامعه شهری و به عنوان بخشی از اجزاء اصلی كالبد اقتصادی كشور فعال و پیشرفته خواهد نمود . کشورهای صنعتی پیشرفته یا در حال توسعه ،صنایع روستایی خود را با نیازهای بازار تطبیق داده اند.ژاپن  بخشی از صنایع مدرن خود را به صورت صنایع خانگی به نقاط روستایی انتقال داده است و کشورهای چین،تایوان واندونزی نیز به همین صورت صنایع خود رابا توجه به نیازهای اساسی همه مردم جهان در همه سنین منطبق کرده اند که طبعا یکی از دلایل توسعه جوامع  وپایداری  نسبی جمعیت روستایی آنان همین شیوه توجه به صنایع روستایی است (ابری ،۱۳۸۰،۲۴۳-۲۴۲).

این پژوهش در پنج فصل  تهیه و تدوین شده که شامل:

فصل اول ،شامل طرح تحقیق است که در این فصل به مواردی از قبیل طرح مساله و ضرورت تحقیق،اهداف تحقیق و… پرداخته شده، فصل دوم،مبانی نظری ،روش شناسی وتکنیک های تحقیق ،در فصل سوم به  ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه،فصل چهارم به تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و نهایتا درفصل پنجم به ارزیابی فرضیه ها،نتیجه گیری وراهکارهای پیشنهادی پرداخته شده است.

 

تعداد صفحه : ۱۲۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]