دانلود متن کامل پایان نامه تاثیر تئاتر درمانی بر مهارتهای اجتماعی افراد کم توان ذهنی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته راهنمایی و مشاوره

 

عنوان:

تاثیر تئاتر درمانی بر مهارتهای اجتماعی افراد کم توان ذهنی

 

استاد راهنما:

دکتر کیوان کاکابرایی

 

 

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصلیکم

مقدمهپژوهش

1-1 مقدمه: 3

1-2 بیانمسئله 5

1-3 اهمیتوضرورتپژوهش… 8

1-4 هدفپژوهش… 9

1-4-1 هدفاصلی  : 9

1-4-2 اهداففرعی : 9

1-5 فرضیههایتحقیق. 9

1-6 تعریفنظری : 10

1-6-1 مهارتهایاجتماعی: 10

1-6-2 تئاتردرمانی: 10

1-6-3 کمتوانذهنی. 10

1-7  تعاریفعملیاتی : 11

1-7-1 مهارتهایاجتماعی. 11

1-7-2 تئاتردرمانی. 11

.1-7-3 کمتوانذهنی. 11

فصلدوم

پیشینهپژوهش

2-1 تاریخچه : 13

2-2 هنردرمانی. 14

2-3 تئاتردرمانی. 16

2-4 تاریخچهتئاتردرمانی. 18

2-4-1  گسترهیخزانهنقش… 21

2-4-2 اهمیتبازیوخودجوشی. 21

2-4-3 روشیبرایهمدلی. 22

2-4-4 الگویشخصتچندوجهی. 22

2-4-5 روانشناسبادیدگاهبازتروآگاهترازجامعه 22

2-4-6 پالایشاحساساتعاملشفا 23

2-4-7 پسیکودرام،ازمونولوگتادیالوگ.. 23

2-4-8 عملگراییدررواننمایشگری. 25

2-5 پسیکودرامازنظراهدافاجراکنندگانبهسهدستهتقسیممیشوند: 25

2-6 ارکانوابزارتئاتردرمانی. 26

2-7 تکنیکهاوفنونتئاتردرمانی. 30

2-8  تکنیکهایمهمدرتئاتردرمانی. 31

2-9 مراحلتئاتردرمانی. 35

2-10 همسوییتئاتردرمانیباسایرروشهایرواندرمانی. 36

2-11  پیشینهیپژوهش… 38

2-11-1 پژوهشهایمرتبطباتئاتردرمانی. 38

2-12 مبانینظریمهارتهایاجتماعی. 46

2-12-1اجتماعیشدنازطریقفعالیتهایآموزشگاهی. 47

2-12-2روابطاجتماعیبراساسنقشهایاجتماعی. 48

2-12-3 روابطاجتماعیبراساسپایگاههایاجتماعی. 48

2-12-4 روابطاجتماعیبراساسفرآیندهایاجتماعی. 48

2-13 تعریفمهارتهایاجتماعی. 50

2-14 نقشمهارتهایاجتماعیدرسازگاریدورانکودکیونوجوانی. 52

2-15 رفتاردوگروه 55

2-16 نمایشدرمانیدرافرادکمتوانذهنی. 57

2-17 ارائهراهکار 58

2-18 ارتباطغیرکلامی. 61

فصلسوم

روشپژوهش

3-1 روشپژوهش : 65

3-2 معرفیمتغییرها : 65

3-3-جامعهنمونهوروشنمونهگیری. 65

3-4 روشنمونهگیری. 65

3-5 ابزارپژوهش… 65

3-6 روشاجرا 66

3-7 روشتجزیهوتحلیلدادهها : 68

فصلچهارم

یافتههایپژوهش

4-1 بخشاول : آمارتوصیفی. 70

ویژگی‌هایجمعیتشناختیآزمودنیها 70

4-1-1 مشخصاتمدرسه 70

4-1-2 جنسیت.. 71

4-1-3 وضعیتتأهل. 71

4-1-4 سابقهکاری. 72

4-1-5 تحصیلات.. 72

4-1-5 رفتارهایمربوطبهخود 73

4-1-6 رفتارهایفردی. 74

4-1-6 رفتارهایمربوطبهکار 75

4-1-6 رفتارهایمربوطبهمحیط.. 76

4-1-5 مهارتهایاجتماعی. 77

4-3 آزموننرمالبودندادهها 78

فصلپنجم

بحثونتیجهگیری

5-1 بحثونتیجهگیری. 85

5-2 محدودیتهایتحقیق. 88

5-3 پیشنهاداتپژوهش… 88

5-4 پیشنهاداتکاربردی : 89

منابع : 91

 

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی تئاتر درمانی بر مهارتهای اجتماعی افراد کم توان ذهنی انجام گرفته . روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون بوده و تعداد 10 نفر از افراد کم توان ذهنی با بهره هوشی (20-250)و (25-50)  که تحت حمایت کلینیک زاگرس بودندبا روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند نخست آزمون مقیاس مهارتهای اجتماعی استنفر از آنها به عمل آمده سپس آنها به مدت 10 جلسه 45 دقیقه ایی با فاصله زمانی 2 روز در هفته تحت آموزش تئاتر درمانی قرار گرفتند پس از پایان دوره فوق الذکر مجددا آزمون مقیاس مهارتهای اجتماعی استنفر تکرار گردیده نتایج به دست آمده از روش Tزوجی نشان داد که تئاتر درمانی باعث افزایش مهارتهای اجتماعی افراد کم توان ذهنی خواهد شد .

بنا بر این به درمانگران و مربیانی که با افراد کم توان ذهنی سر و کار دارند توصیه می شود که از روش تئاتر درمانی جهت افزایش مها رتهای اجتماعی این افراد بهره گیرند. از آنجایی که فقدان مهارتهای اجتماعی در افراد کم توان ذهنی باعث انزواو در خود فرو رفتگی و اختلالات رفتاری و هم چنین ایجاد تنش در خانواده می گردد و مشکلات اجتماعی به بار می آورد . بنابراین با برنامه ریزی و اقدامات مناسب و به کار گیری شیوه های غیر داروئی (تئاتر درمانی ) می توان جهت ارتقا سلامت روانی استفاده نمود .

داشتن اطلاعات پیرامون این روش درمانی می تواند در انجام فرایندهای  روان پرستاری جهت افراد کم توان ذهنی مثمر ثمر باشد نتایج حاصل از این تحقیق می تواند برای مربیان و افرادی که خدمات آموزشی را به این افراد ارائه میدهند مفید باشد و با عث صرفه جویی در وقت و انرژی آنان شود . با تو جه به یافته های پژوهش تئاتر درمانی سبب تخلیه هیجانی و افزایش مهارتهای اجتماعی افراد کم توان ذهنی می شود.

 

 

کلمات کلیدی :تئاتر درمانی Psychedrama .مهارتهای اجتماعی social skills . افراد کم توان ذهنی  . mental deficiency

تعداد صفحه :100

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :