دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­ وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه ­وری  نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت دولتی

گرایش:  مدیریت منابع انسانی

عنوان:

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­ وری  نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی

استاد راهنما:

دکتر عابدی

پاییز ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان —–صفحه

  1. فصل اول: کلیات تحقیق… ۵

۱-۱٫ مقدمه. ۶

۱-۲٫ بیان مسأله. ۶

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۸

۱-۴٫ اهداف تحقیق.. ۹

۱-۵٫ روش تحقیق.. ۱۰

۱-۶٫ جامعه آماری تحقیق.. ۱۰

۱-۷٫ سوالات تحقیق.. ۱۱

۱-۸٫ فرضیه­های تحقیق.. ۱۱

۱-۹٫ مدل مفهومی تحقیق.. ۱۲

۱-۱۰٫ تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. ۱۳

  1. فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق… ۱۴

۲-۱٫ مقدمه. ۱۵

۲-۲٫ بخش اول: فرهنگ سازمانی… ۱۶

۲-۲-۱٫ مفهوم فرهنگ….. ۱۶

۲-۲-۲٫ نقش فرهنگ در سازمان.. ۱۸

۲-۲-۳٫ مفهوم فرهنگ سازمانی.. ۱۸

۲-۲-۴٫ تعریف فرهنگ سازمانی.. ۲۰

۲-۲-۵٫ اهمیت فرهنگ سازمانی.. ۲۳

۲-۲-۶٫ ابعاد فرهنگ سازمانی.. ۲۴

۲-۲-۷٫ آثار فرهنگ سازمانی.. ۲۶

۲-۲-۸٫ مدل­های فرهنگ سازمانی.. ۳۰

۲-۲-۸-۱٫ مدل دنیسون.. ۳۰

۲-۲-۸-۲٫ مدل فرهنگ سازمانی پارسونز. ۳۵

۲-۲-۸-۳٫ مدل مبتنی بر هفت S شركت مكینزی.. ۳۶

۲-۲-۸-۴٫ مدل اوشی.. ۳۶

۲-۲-۸-۵٫ مدل پیتر و واترمن.. ۳۷

۲-۲-۸-۶٫ مدل لیتوین و استرینگر. ۳۸

۲-۲-۸-۷٫ الگوی كرتلوین.. ۳۸

۲-۲-۸-۸٫ مدل استیفن رابینز. ۳۹

۲-۲-۸-۹٫ مدل کامرون و کوئین.. ۴۳

۲-۲-۹٫ کارکردهای نظام فرهنگی در سازمانها ۴۵

۲-۲-۱۰٫ قوت و ضعف فرهنگ سازمانی.. ۴۶

۲-۲-۱۱٫ گونه­شناسی فرهنگ سازمانی.. ۴۸

۲-۳٫ بخش دوم: بهره­وری سازمانی… ۵۰

۲-۳-۱٫ مفهوم بهره­وری.. ۵۱

۲-۳-۲٫ مدلهای ارتقای بهره­وری نیروی انسانی.. ۵۲

۲-۳-۳٫ جایزه ملی بهره­وری.. ۵۵

۲-۳-۴٫ تاریخچه جوایز و مدل­های تعالی سازمانی.. ۵۶

۲-۴٫ بخش سوم: اداره اوقاف… ۶۰

۲-۵٫ بخش چهارم: پیشینه تحقیق.. ۶۱

۲-۵-۱٫ تحقیقات داخلی.. ۶۱

۲-۵-۲٫ تحقیقات خارجی.. ۶۴

  1. فصل سوم: روش­شناسی پژوهش…. ۶۶

۳-۱٫ مقدمه. ۶۷

۳-۲٫ روش پژوهش…. ۶۷

۳-۲-۱٫ روش پژوهش برحسب هدف… ۶۷

۳-۲-۲٫ روش پژوهش برحسب روش…. ۶۸

۳-۳٫ متغیرهای پژوهش…. ۶۸

۳-۳-۱٫ متغیر مستقل.. ۶۸

۳-۳-۲٫ متغیر وابسته. ۶۸

۳-۴٫ جامعه آماری مورد بررسی… ۶۸

۳-۴-۱٫ جامعه آماری تحقیق.. ۶۸

۳-۴-۲٫ روش نمونه گیری.. ۶۹

۳-۴-۳٫ تعیین حجم نمونه. ۶۹

۳-۵٫ روش و ابزار گردآوری  داده­ها ۶۹

۳-۶٫ تأیید روایی پرسشنامه. ۷۰

۳-۷٫ تأیید پایایی پرسشنامه. ۷۱

۳-۸٫ روش­های آماری… ۷۱

۳-۹٫خلاصه فصل.. ۷۲

  1. منابع.. ۷۴

۱٫ فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه

یكی از اهداف اصلی هر سازمانی، دستیابی به بهره وری است.  برای رسیدن به این هدف، راهی جز توسل به نوعی دیدگاه سیستمی، بومی و كاربردی وجود ندارد. موفقیت­های چشمگیر دهه اخیر سازمان هایی با حداقل امكانات از یك سو و شكست سازمان هایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر، بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیرمادی و معنوی در موفقیت آنها بوده است كه در این میان فرهنگ سازمانی به عنوان عامل مؤثر در عملكرد سازمان تلقی می­گردد. البته عوامل درون سازمانی مانند فرهنگ كار، فرهنگ سازمانی، انتخاب درست كاركنان، انگیزش كاركنان، بهداشت روانی، رهبری اثربخش و عوامل دیگر، به عنوان عوامل اساسی به تنهایی ما را به هدف نهایی سازمان كه افزایش بهره وری است، نمی­رسانند؛ بلكه این عوامل را به صورت سیستمی باید مورد توجه، و ارتباط متقابل آنها را با یكدیگر مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق به بررسی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­وری  نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی می­پردازیم.

 

۱-۲٫ بیان مسأله

امروزه اهمیت بهره­وری با توجه به گسترش سطح رقابت، پیچیدگی­های فناوری، تنوع سلیقه­ها، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. همچنین بهره­وری و کارایی ارزشمندترین جایگاه را نزد مدیران دارد و همه در جستجوی کارایی بیشتر و اثربخشی فزون­ترند و تلاش­های آنان در همین راستا شکل می­گیرد، تا ثبات سازمان را در دنیای پر رقابت امروز تضمین کنند. بهره­وری همواره سعی دارد آنچه را در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد، در واقع بر این عقیده استوار است که انسان می­تواند کارها را هر روز بهتر از روز پیش انجام دهد. علاوه برآن، بهره­وری مستلزم آن است که به­طور پیوسته تلاش­هایی در جهت انطباق فعالیت­های اقتصادی با شرایطی که به­طور دائم در حال تغییر است، صورت پذیرد، در حقیقت بهره­وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان­هاست. اسپینس[۱](۲۰۰۲) نشان داد که بهبود شرایط محیطی سازمان اثرهای مثبتی بر کارکنان دارد و آنان را متعهد می­سازد که تلاش بیشتری در انجام وظایف سازمانی می­کنند(عامری،  ۱۳۸۷). همچنین بهبود بهره­وری یكی از مهمترین راهكارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی است. بهبود بهره­وری می­تواند اصلاح و بهبود فرآیندها، بهبود روابط كاری، اصلاح رفتارهای فردی و گروهی، افزایش انگیزه­كاری، افزایش كیفیت زندگی، افزایش سطح رفاه، افزایش اشتغال،  افزایش سطح حقوق و دستمزد به دلیل بهبود تولید و سود در سازمان  را درپی داشته باشد. هنگامی كه كشورهای جهان، اعم از توسعه نیافته، درحال توسعه و یا توسعه یافته از مشكلات اقتصادی نظیر تورم، ركودی یا كسادی اقتصادی آسیب می­بینند، به اهمیت بهبود بهره­وری پی­می­برند(رنانی و سبزی، ۱۳۸۸). از سوی دیگر فرهنگ سازمانی  شیوة انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می­کند؛ ادراکی یکسان از سازمان است که وجود آنها در همة اعضای سازمان مشاهده می­شود و نشان دهندة مشخصات معمول و ثابتی است که سازمان را از دیگر سازمانها متمایز می­سازد و هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می­کند به علت اعتقادها و ارزش­ها شالوده و پایة فرهنگ سازمانی است و این عوامل است که به سازمان قدرت می­دهد و اساس فلسفة سازمانی برای رسیدن به کارایی و اثربخشی(بهره­وری) را بنیان می­نهد(عامری،  ۱۳۸۷). فرهنگ هر سازمانی به عنوان عامل اساسی در تشكل بخشیدن بدان مطرح شده و تأثیر بسزایی بر ساختار و طرح سازمان، محیط داخلی و خارجی سازمان، تكنولوژی و نیروی انسانی و از همه مهمتر بر بهره­وری و استراتژی سازمان دارد. فرهنگ، باید و نبایدها را مشخص می­كند و قالب رفتاری سازمان را شكل می­دهد(نصیری­پور و همکاران، ۱۳۸۶). براین اساس تحقیق حاضر در پی پاسخ به سوال اصلی زیر است:

آیا ارتباط معناداری بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی وجود دارد؟

[۱]Spins

تعداد صفحه : ۷۶

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :