دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس ( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس ( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت
دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت دولتی              گرایش:  منابع انسانی

عنوان :

بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس
( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )

استاد راهنما :
دکتر حسین گنجی نیا

بهمن ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده ۱

فصل اول:کلیات تحقیق.. ۳

۱-۱) مقدمه. ۴

۱-۲) بیان مسئله. ۵

۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۹

۱-۴) اهداف تحقیق.. ۱۰

۱-۵) چارچوب نظری تحقیق.. ۱۰

۱-۶) فرضیه‌های تحقیق.. ۱۳

۱-۷)تعریف نظری (مفهومی ) و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق: ۱۳

۱-۷-۱) متغیرهای مستقل.. ۱۳

۱-۷-۱-۱ )تعریف نظری ومفهومی : ۱۳

۱-۷-۱-۲)تعریف عملیاتی متغیر مستقل (سبكهای رهبری): ۱۵

۱-۷-۲) متغیر وابسته (عملكرد) ۱۵

۱-۷-۲-۱)تعریف نظری ومفهومی : ۱۵

۱-۷-۲-۲) تعریف عملیاتی متغیر وابسته عملكرد : ۱۶

۱-۸) قلمرو تحقیق: ۱۷

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق.. ۱۸

۲-۱) رهبری سازمانی : ۱۹

۲-۱-۱) نظریه های هدایت و رهبری: ۲۰

۲-۱-۱-۱) نظریه های خصوصیات فردی رهبری: ۲۰

۲-۱-۱-۲) نظریه های رفتاری رهبری: ۲۰

۲-۱-۱-۳) نظریه موقعیتی و اقتضایی: ۲۱

۲-۱-۱-۴)نظریه مسیر – هدف: ۲۱

۲-۱-۱-۵) نظریه دوره زندگی(بلانچارد): ۲۲

۲-۱-۱-۶) نظریه های انگیزش: انگیزش: ۲۲

۲-۱-۱-۷) نظریه محتوایی: ۲۲

۲-۱-۱-۸) نظریه های فرایندی: ۲۳

۲-۲)تعاریف دیگر از سبک رهبری : ۲۴

۲-۲-۱)مقایسه رهبری خدمتگزار و رهبری تحول‌گرا ۲۷

۲-۲-۲) مدلهای رهبری.. ۲۹

۲-۲-۳)  سبك رهبری leadership style: 31

۲-۲-۴)انواع سبك رهبری.. ۳۲

۲-۲-۵)چهار سبك رهبری (مدل هرسی و بلانچارد) ۳۳

۲-۲-۶)فرق میان رهبر و مدیر (رئیس) ۳۳

۲-۱-۶-۱ ) تفاوتها وتشبهات : ۳۴

۲-۱-۷)مدل رهبری وضعیتی(رهبری موقعیتی): ۳۶

۲-۱-۷-۱) محتوی اصلی نظریه : ۳۶

۲-۱-۷-۲) محدودیت نظریه رهبری وضعیتی.. ۳۹

۲-۲) اهمیت رهبری: ۴۰

۲-۳) خلاصه ای از تئوری های  رهبری  : ۴۴

۲-۳-۱) شبکه مدیریت: ۴۴

۲-۳-۲)نظریه ی اقتضائی: (فیدلر) ۴۶

۲-۴)مقایسه رهبری از دیدگاه دانشمندان غربی و امام علی(ع) : ۴۸

۲-۴-۱)مقایسه رهبری از دیدگاه های متفاوت: ۴۹

۲-۴-۲)  رهبری از دیدگاه امام علی(ع) : ۴۹

۲-۵) بخش دوم: عملکرد. ۵۰

۲-۵-۱) مقدمه : ۵۰

۲-۵-۲) تعریف عملکردperformance)) 50

۲-۵-۳) عوامل مؤثر بر عملكرد: ۵۲

۲-۵-۴) مدیریت عملكرد: ۵۴

۲-۵-۵)تعریف مدیریت عملکرد. ۵۴

۲-۵-۶)پیوند استراتژیك اهداف و عملكرد سازمانی با اهداف و عملكرد فردی.. ۵۶

۲-۶)تعریف ارزیابی.. ۵۷

۲-۷)ارزیابی عملکرد. ۵۷

۲-۸)دلایل استفاده از ارزیابی عملکرد. ۵۹

۲-۹)دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد. ۶۰

۲-۱۰)معیار های ارزیابی عملکرد. ۶۱

۲-۱۱)چه كسانی ارزیابی می‌كنند؟. ۶۲

۲-۱۲)ارتباط بین ارزیابی عملکرد، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا ۶۴

۲-۱۳)روشهای مختلف ارزیابی عملکرد. ۶۵

۲-۱۴)هدف نهایی از ارزیابی عملکرد. ۶۹

۲-۱۵)مدیریت منابع انسانی و عملکرد کارکنان. ۷۰

۲-۱۶)عملکرد کارکنان  وارزیابی آن : ۷۱

۲-۱۶-۱) حفظ جایگاه کارکنان و عملکرد آنها: ۷۱

۲-۱۶-۲) تشویق و عملکرد کارکنان: ۷۳

۲-۱۶-۳) بهبود عملکرد کارکنان: ۷۴

۲-۱۷)کارکنان آموزش و پرورش و عملکرد: ۷۸

۲-۱۸) تغییر در عملکرد کارکنان. ۷۹

۲-۱۹)تغییر عملکرد ضعیف کارکنان: ۸۰

۲-۱۹-۱) دلایل تغییر: بعضی تحولات سازمانی ناشی از تصمیمات مدیران عالی سازمان است. ۸۰

۲-۱۹-۲) درک ماهیت تغییر: ۸۱

۲-۱۹-۳) موانع تغییر عملکرد: ۸۲

۲-۲۰) مؤلفه های مدیریت عملکرد : ۸۳

۲-۲۰-۱) مدیریت عملکرد بعنوان یک سیستم تجاری : ۸۴

۲-۲۰-۲) مدیریت عملکرد بعنوان یک فرهنگ وسبک رهبری : ۸۴

۲-۲۰-۳) مدیریت عملکرد بعنوان بخشی از پیمان  روانشناختی : ۸۵

۲-۲۰-۴) مدیریت عملکرد بعنوان بازخورد شخصی و فرآیند یادگیری : ۸۵

۲-۲۱)کلی نگری در مدیریت عملكرد: ۸۵

۲-۲۲) مدل Achieve  در عملکرد: ۸۷

فصــل سوم: روش اجرای تحقیق.. ۸۹

۳-۱) مقدمه. ۹۰

۳-۲) روش اجرای تحقیق: ۹۰

۳-۳) جامعه و نمونه آماری.. ۹۱

۳-۴) ابزار و روش جمع آوری اطلاعات… ۹۳

۳- ۴-۱) روائی.. ۹۴

۳- ۴-۲) پایائی.. ۹۴

۳-۵) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… ۹۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… ۹۷

۴-۱)مقدمه: ۹۸

۴-۲) توصیف متغیر های تحقیق.. ۹۸

۴-۲-۱وضعیت سکونت پاسخگویان. ۹۸

۴-۲-۲جنسیت پاسخگویان. ۹۹

۴-۲-۳)گروه سنی پاسخگویان. ۱۰۰

۴-۲-۴) سطح تحصیلات پاسخگویان. ۱۰۱

۴-۲-۵) وضعیت تاهل  پاسخگویان. ۱۰۲

۴-۲-۶ ) سابقه کاری پاسخگویان. ۱۰۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۰۷

۵-۱)نتیجه گیری.. ۱۰۸

۵-۱-۱) نتایج توصیفی.. ۱۰۸

۵-۱-۲) نتایج استنباطی : ۱۰۹

۵-۲) پیشنهادات پژوهش: ۱۱۰

۵-۳) محدودیت های تحقیق: ۱۱۱

منابع و مآخذ. ۱۱۲

ضمائم و پیوست ها ۱۱۸

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول۲-۱): تفاوتهای مدیر با رهبر. ۳۵

جدول۲-۲)جدول امتیاز دهی به روش امتیاز بندی در ارزیابی عملکرد کارکنان. ۶۵

جدول ۲-۳ )جدول تعیین سطح کارکنان در روش رتبه بندی غیر مستقیم ارزیابی عملکرد کارکنان.. ۶۶

جدول ۳-۱) نام شهرستانهای غرب استان گیلان.. ۹۲

جدول۳-۲) آلفای متغیرهای مستقل و وابسته. ۹۵

جدول۴-۱) فروانی مربوط به وضعیت سکونت پاسخگویان.. ۹۸

جدول ۴-۲)فروانی مربوط به جنسیت پاسخگویان.. ۹۹

جدول ۴-۳) فروانی مربوط به سن پاسخگویان.. ۱۰۰

جدول۴-۴ )فروانی مربوط به سطح تحصیلات  پاسخگویان.. ۱۰۱

جدول۴-۵) فروانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان.. ۱۰۲

جدول ۴-۶) فروانی مربوط به سابقه كاری پاسخگویان.. ۱۰۳

جدول ۴-۷)آزمون همبستگی پیرسن مربوط به سبک رهبری و عملکرد مدیران.. ۱۰۴

جدول۴-۸) مقایسه میانگین مربوط به سبک رهبری استبدادی/دموکراتیک و عملکرد مدیران.. ۱۰۵

جدول۴-۹)مقایسه میانگین مربوط به سبک رهبری مشارکتی/غیر مشارکتی و عملکرد مدیران.. ۱۰۶

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                             صفحه

نمودار ۴-۱) وضعیت سکونت پاسخگویان. ۹۸

نمودار۴-۲ )جنسیت پاسخگویان. ۹۹

نمودار۴-۳) سن  پاسخگویان. ۱۰۰

نمودار۴-۴) سطح تحصیلات  پاسخگویان. ۱۰۱

نمودار۴-۵ ) وضعیت تاهل پاسخگویان. ۱۰۲

نمودار ۴-۶) سابقه كاری پاسخگویان. ۱۰۳

 

چکیده

مدیریت ، رهبری و چگونگی کارایی و عملکرد مدیران از جمله عوامل موفقیت سازمانها محسوب  می شود . سبک مورد قبول مدیران در کارایی ، عملکرد و اثر بخشی سازمانها تاثیر مستقیم دارد .

درجامعه مدیران فراوانی وجود دارند ، لیکن آنچه مهم است وجود افرادی است که آماده پذیرش نقشهای علمی در جامعه باشند و کار خود را با عملکرد بهتر و سبک موثر که مناسب با اوضاع و شرایط خاص سازمان خود باشد ارائه نمایند .

البته باید اذعان نمود که بین مدیریت و رهبری تفاوت وجود دارد . یکی از صاحب نظران مدیریت به نام زالزنیک[۱] معتقد است که تفاوتها در طرز تلقی ها نسبت به اهداف مفهوم کار به روابط بین دیگران ، خود اداراکی [۲]و توسعه می باشد .  مدیران به پذیرش طرز تلقی غیر شخصی یا انفعالی و رهبران بیشتر تمایل به نگرش شخصی نسبت به اهداف دارند. (مولینز،۱۹۹۱،ص ۱۱۹) .

هدف اساسی این پژوهش کشف رابطه بین سبک رهبری و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب استان گیلان می باشد .

روش اجرا در این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی است.مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های یک موقعیت صورت می گیرد. از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن.

(خاکی، ۱۳۸۲، ص ۱۲۳)

ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو نوع پرسشنامه ی استاندارد که یکی برای نوع سبک رهبری و پرسشنامه دوم به سنجش شاخص های عملکرد مدیران پرداخته است.

اعتبار پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردیده است که برای پرسشنامه سبک رهبری ۸۱٫۱% وبرای پرسشنامه عملکرد ۹۷٫۲% می باشد .

برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نیز از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . در سطح توصیفی از مشخصه های آماری نظیر فراوانی ، درصد میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسن و جداول مقایسه میانگین ها و با بهره گیری از نرم افزار  Spss استفاده شده است . تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی  بوده واز نظر هدف كاربردی بوده ودارای یك فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین سبک رهبری و عملکرد مدیران  مدارس متوسطه رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

۱- بین سبک رهبری استبدادی/ غیردموکراتیک و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب گیلان رابطه معنادار وجود دارد.

۲- بین سبک رهبری مشارکتی/ غیرمشارکتی  و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب گیلان رابطه معنا دار وجود دارد .

جامعه آماری تحقیق كلیه مدیران مرد وزن شاغل در مدارس متوسطه مناطق آموزش وپرورش  غرب استان  گیلان وروش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد . برای گرد آوری داده ها از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است جهت آزمون فرضیه ها نیز از آزمون همبستگی پیرسن و جداول مقایسه میانگین ها  استفاده شده است .

واژگان كلیدی: سبک های رهبری  ، عملکرد

 

۱ Zaleznix

۲ Self-Perleption

تعداد صفحه : ۱۴۴

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]