دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازگانی

گرایش :مالی

عنوان : بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش: مدیریت مالی

عنوان:

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد محبی

پاییز۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان صفجه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول کلیات تحقیق  
۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۲-۱ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………… ۴
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیقانجام تحقیق……………………………………………………………………….. ۷
۴-۱اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۵-۱سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۸
۶-۱فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۸
۷-۱تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………………………….. ۹
فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق  
۲-۱:مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۲بازار مالی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۳ بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی……………………………………………………. ۱۴
۲-۳-۱ تجهیز بیشتر پس‌انداز………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۳-۲ تخصیص بهینه سرمایه ۱۶
۲-۳-۳ ایجاد شرایط برای مدیریت ریسک ۱۷
۲-۳-۴ کمک به فرآیند کشف قیمتها ۱۸
۲-۴: عو امل موثر بر توسعه بخش مالی ۲۲
۲-۴-۱: نقش نهادهای قانونی ۲۳
۲-۴-۲-سیاست های کلان اقتصادی دولت ۲۳
۲-۴-۳  سایر متغیرها ۲۴
۲-۵  شاخص های آزادسازی مالی و اصلاحات مالی ۲۶
۲-۵-۱ محاسبه شاخص آزادسازی مالی برای ایران ۲۷
۲-۵-۲ مقایسه شاخص آزادسازی مالی ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه ۲۸
۲-۶ بررسی تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی ۲۹
۲-۷٫ویژگی‏های اساسی بازار مالی کارآمد ۳۲
۲-۸٫مزایای بازارهای مالی ۳۴
۲-۸-۱-وظایف بازار مالی ۳۵
۲-۸-۲انگیزه های نوآوری مالی ۳۶
۲-۹ طبقه بندی نوآوری های مالی (تبریزی،۱۳۷۶) ۳۷
۲-۹-۱ واسطه های مالی

۲-۹-۲مشخصه هاو ماهیت واسطه‎های مالی

۳۸
۲-۹-۳ مهمترین واسطه های مالی ۴۲
۲-۹-۴ نقش وکارکرد واسطه های مالی ۴۳
۲-۹-۵  بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی ۴۴
۲-۹-۶  رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آن ۴۵
۲-۹-۷  رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن ۴۷
۲-۹-۸ رابطه بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن ۵۴
۲-۹-۹  نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد ۴۵
۲-۱۰ ویژگی­های یک سیستم مالی خوب ۴۷
۲-۱۰-۱تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران ۴۹
۲-۱۱رشد اقتصادی ۵۱
۲-۱۲ پیشینه تحقیق: ۵۲
فصل سوم روش اجرای تحقیق  
۳-۱مقدمه ۶۰
۳-۲ جامعه آماری ۶۱
۳-۳ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۶۱
۳-۴ روش تحقیق ۶۱
۳-۵ آزمون دیکی و فولر ۶۳
۳-۶ آزمون هم انباشنگی ۶۴
۳-۷آزمون هم انباشتگی، رویکرد انگل-گرنجر : ۶۶
۳-۸ ازمون علیت ۶۷
فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری  
۱-۴مقدمه ۷۰
۴-۲ متغیرهای تحقیق ۷۰
۴-۳آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق: ۷۵
۴-۴تخمین مدل بر اساس روش ARDL ۷۷
۴-۴-۱ آزمون وجود رابطه بلندمدت مدل ۷۸
۴-۷) آزمون علیت گرانجر ۸۳
فصل پنجم نتایج تحقیق  
۵-۱مقدمه ۸۶
۵-۲نتیجه گیری ۸۶
۵-۳ پیشنهادات ۹۰
۵-۳-۱پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ۹۰
۵-۴محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۹۱
منابع  
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………… ۹۴
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه         

جدول شماره ۴-۱ : نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرها در سطح  و با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی هستند)……………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

جدول شماره ۴-۲ : نتایج آزمون دیکی و فولر با تفاضل مرتبه او ل با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی است)……………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

جدول شماره ۴-۳ : نتایج آزمون دیکی و فولر با تفاضل مرتبه دوم با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی است)……………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

جدول (۴-۴) آزمون وجود رابطه بلند مدت  برای تابع صادرات  غیر نفتی …………………………………….۸۰

جدول۴-۵ : برآورد مدل بلند مدت تحقیق………………………………………………………………………………….۸۰

جدول۴-۶: نتایج آزمون علیت گرانجر……………………………………………………………………………………….۸۳

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                        صفحه                   

نمودار۴-۱ نمودار تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………………..۷۱

مودار ۴-۲ نمودار موجودی سرمایه…………………………………………………………………………………………..۷۲

نمودار۴-۳ نمودار نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………۷۳

نمودار۴-۴: مربوط به حجم معاملات بورس……………………………………………………………………………….۷۴

نمودار۴-۵: مربوط به حجم اعتبارات بانکها…………………………………………………………………………………۷۵

چکیده:

بر اساس نظریات اقتصادی توسعه سیستم مالی از طریق گسترش و همچنین متنوع سازی بازارهای مالی کشور منجر به تخصیص مناسب تر منابع و نهایتاًرشد اقتصادی سریع تر می گردد.هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین توسعه بازارهای پولی و مالی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است . برای این منظور با استفاده از روش الگوی خود همبسته با وقفه های توزیعی ARDL به تخمین مدل پرداخته شده است..دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق ازسال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۲ بوده است. متغیر تولید ناخالص داخلی بعنوان متغیر وابسته و موجودی سرمایه ، نیروی انسانی ، حجم اعتبارات بانکی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار بعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده عدم وجود قطعیت در  تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای پولی و مالی بر رشد اقتصادی است.

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، توسعه بازار پول، کارایی سرمایه گذاری، واسطه های مالی

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

در حال حاضر بخش بزرگی از ادبیات اقتصادی تایید کننده این مطلب هستند که رشد اقتصادی بلند مدت و رفاه یک کشور علاوه بر سایر عوامل مهم دیگر به درجه توسعه یافتگی مالی آن کشور مربوط است توسعه مالی به طور کلی از طریق تجمیع و تجهیز منابع سرمایه ای و نیز تخصیص بهینه این منابع بر رشد اقتصادی اثر می گذارد به عبارت دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های تجمیع سرمایه و بهره وری آن تأثیر می گذارند و این شاخص ها نیز رشد اقتصادی را متأثر می سازند توسعه سیستم مالی از طریق گسترش و همچنین متنوع سازی بازارهای مالی کشور منجر به تخصیص مناسب تر منابع و نهایتاًرشد اقتصادی سریع تر می گردد.

تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره تاریخی افت و خیزهای زیادی را تجربه نموده است. از سال ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۵۵، تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند صعودی از ۴۴ هزار میلیارد به ۲۴۲ هزار میلیارد ریال (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) رسیده است. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی ۱۷ سال، ۵/۵ برابر شده است. با آغاز شرایط انقلابی در سال ۱۳۵۶، روند تولید نیز معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز می‌نماید. شرایط نزولی تولید با توجه به بی‌ثباتی دوره انقلابی و پس از آن آغاز جنگ ایران و عراق، ادامه می‌یابد، به نحوی که تولید با کاهش ۳۰ درصدی، از ۲۴۲ هزار میلیارد ریال در سال ۵۵، به ۱۷۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۶۰ می‌رسد. پس از آن با وجود افزایش تولید در سال‌های ۶۱ و ۶۲، روند نزولی تا سال ۶۷ (سال پایان جنگ) ادامه می‌یابد، اما از سال ۱۳۶۸ روند صعودی تولید دوباره آغاز شده و به جز یک دوره سه ساله (از سال ۷۲ تا سال ۷۴) که افزایش تولید متوقف شد، تا پایان سال ۸۸ ادامه یافت، به طوری که تولید از ۱۸۰ هزار میلیاد ریال در سال ۶۷، به ۵۱۹ هزار میلیارد ریال رسید. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی ۲۱ سال، ۹/۲ برابر شده است.

در ایران، بخش قابل توجهی از مشارکت بازارهای مالی در رشد اقتصادی کشور، از طریق بانک ها و سایر موسسات مالی رسمی و غیر رسمی و به طور کلی بازار پول صورت می گیرد.

بر اساس مباحث نظری، نظام مالی از جمله بازار پول با ویژگی های پنج گانه: مشارکت و تسهیل ریسک، تخصیص منابع، کنترل و نظارت بر مدیران، تجهیز پس انداز و تسهیل مبادله، بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد.

۱-۲ بیان مساله

اهمیت توسعة بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از جمله مباحث كلیدی دراقتصاد توسعه بوده است. بنا به دیدگاه اقتصاددانان كلاسیك، بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یك اقتصاد را تشكیل می دهند و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر در هر جامعه ای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی كارا، مكمل و قدرتمند است. اینگونه به نظر می رسد كه در كشورهای كمتر توسعه یافته، ابتدا رشد و گسترش بخش مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی می شود و سپس با گذر زمان از اهمیت بخش مالی در توسعة اقتصادی كاسته شده و توسعة بخش واقعی حائز اهمیت بیشتر میشود. با این وجود همواره این سوال مهم پیش روی محققان و سیاستگذاران قرار دارد كه آیا بین رشد اقتصادی و توسعة مالی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بازارهای مالی توسعه یافته تر باعث ارتقای سطح رشد می شوند؟

با گسترش بازارهای مالی، امكان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شكل می گیرد و بخش خصوصی قادر است انواع راهكارهای متناسب با نیازهای خود برای پس انداز در شرایط با ریسك كمتر را انتخاب كند. همچنین از طریق تجهیز منابع حاصل از وجوه پس اندازكنندگان و هدایت آنها به فعالیتهای اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا، می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی شود. ذكر این نكته حائز اهمیت است كه بدلیل عدم تشابه ساختار مالی در همة كشورها، نمی توان نسخة واحدی برای چگونگی رابطة توسعة مالی و رشد اقتصادی تجویز كرد.

مجموعه ای از معیارها برای نشان دادن توسعة مالی به كار می رود. یك معیار، نسبت پس اندازهای مردم در بانك ها و یا سهم وامهای تخصیص یافته به بخش خصوصی است. بخش مالی با كاهش هزینه های مبادله در اقتصاد نهایتاً باعث ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه، رشد فناوری و رشد اقتصادی می شود و چنین تأثیری از چند مسیر مختلف می تواند رخ دهد.توسعة مالی زمانی اتفاق می افتد كه توانایی بازار مالی در انجام این وظایف توسعه یابد و تصمیم گیری برای پس انداز و سرمایه گذاری را بهبود بخشیده و در نهایت موجب رشد  اقتصادی گردد.  بازارهای مالی به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس اندازهای كوچك و بزرگ موجود در اقتصاد ملی، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آنها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصادی ، مورد توجه قرار می گیرند . اثرات مثبت بازار اوراق بهادار بر توسعة اقتصاد ی از جمله افزایش انگیزه سرمایه گذاری از طریق كاهش ریسك،قیمت گذاری ریسك و تسهیل ریسك نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرده ها و … آنقدر زیاد وحساس است كه برخی اقتصاددانان بر این عقیده اند كه تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در تكنولوژی پیشرفته توسعه یافته ها بلكه در وجود بازارهای مالی یكپارچه فعال و گسترده است . بازارهایی كه كشورهای توسعه نیافته از آن محرومند.این مطالعات نشان میدهد كه سطح توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار سهام و تأثیری كه آنها بر تأمین مالی شركتها و انتخاب روش تأمین مالی شركتها دارد ، در نهایت تأثیر شگرفی بر رشد اقتصادی به جای می گذارد. بازارهای مالی پیشرفته نظیر بازارهای مالی كشورهای پیشرفته صنعتی ، حجم قابل ملاحظه ای از سرمایه مالی اقتصاد مربوطه را در كنترل دارند . این بازارها انگیزه پس انداز كردن و تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری را با هدف تشكیل سرمایه به عهده دارند و از این رو نقش مهمی در تسریع رشد اقتصادی بر عهده میگیرند(ختایی و همكاران، (۱۳۷۸٫

این پایان نامه ، ضمن پرداختن به وظایف بازارهای مالی در ایجاد رشد اقتصادی كشورها ، به دنبال آن است با مقایسه میزان اثر گذاری بازارهای مالی در رشد اقتصادی در ایران  جایگاه بازارهای مالی را در رشد اقتصادی این كشورها مشخص نماید.

تعداد صفحه : ۱۱۱

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]