دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاٌثیر شخصیت و سوگیریهای رفتاری بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : بررسی تاٌثیر شخصیت و سوگیریهای رفتاری بر تمایل رفتاری   سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه یزد

دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

بررسی تاٌثیر شخصیت و سوگیریهای رفتاری بر تمایل رفتاری

 سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر داریوش دموری

استادان مشاور: دکتر داریوش فرید و دکتر حجت الله صادقی

زمستان ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بر طبق تئوری رفتار برنامه­ریزی­شده آیژن، فرض می­شود تمایلات رفتاری انسان تحت تاثیر برخی از عوامل شناختی منجر به تغییر رفتار فرد ­شود. در این تحقیق تاثیر چندین عامل را بر روی تمایلات بلندمدت و کوتاه­مدت سرمایه­گذاری با توجه به ابعاد پنج­گانه شخصیت مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه تحقیق شامل تمام سرمایه­گذاران بورس اوراق بهادار تهران است که ۳۸۴ نفر به صورت تصادفی نمونه تحقیق را تشکیل می­دهند. داده­ها بااستفاده از پرسشنامه جمع­آوری و با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم­افزار Amos مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد افرادی که فرا اعتمادی بیشتری دارند تمایل کمتری به سرمایه­گذاری بلند­مدت دارند، همچنین افراد دارای گشودگی به تجربه بیشتر تمایل بیشتری به سرمایه­گذاری بلندمدت دارند. افراد ریسک­گریز و وظیفه­شناس تمایلی به سرمایه­گذاری بلندمدت و کوتاه­مدت ندارند. این نتایج ما در بعد گشاده­رویی و فرا­اعتمادی با نتایج تحقیق مایفیلد و دیگران مطابقت دارد.

واژگان کلیدی: مدل­پنج عاملی، شخصیت، سوگیری رفتاری، تمایلات سرمایه­گذاری، مدل­سازی معادلات ساختاری

 

فصل اول کلیات تحقیق                                                                                               

۱-۱-مقدمه                                                                                              ۲

۱-۲-تعریف موضوع                                                                                     ۲

۱-۳-فرضیات پژوهشی تحقیق                                                                         ۳

۱-۴-روش تحقیق                                                                                       ۴

۱-۵-مراحل تحقیق                                                                                     ۵

۱-۶-شرح واژه­ها و اصطلاحات                                                                         ۵

۱-۶-۱-شخصیت                                                                                        ۵

۱-۶-۲-مدل پنج عاملی                                                                                 ۵

۱-۶-۳-سوگیری رفتاری                                                                                ۶

۱-۶-۴-سرمایه­گذاری                                                                                   ۶

فصل دوم ادبیات تحقیق

۲-۱-مقدمه                                                                                              ۷

۲-۲-مالی رفتاری                                                                                        ۷

۲-۲-۱-فرض عقلایی بودن                                                                           ۱۳

۲-۲-۲-مالی رفتاری خرد و کلان                                                                    ۱۴

۲-۲-۳-سوگیری رفتاری                                                                              ۱۴

۲-۲-۴-تئوری چشم­انداز کاهنمن و تورسکی                                                       ۴۶

۲-۳-شخصیت                                                                                         ۵۳

۲-۳-۲-ابعاد پنج­گانه شخصیت                                                                       ۵۳

۲-۳-۳-مدل پنج­عاملی شخصیت                                                                    ۵۴

۲-۴-تئوری رفتار برنامه­ریزی­شده                                                                    ۵۵

۲-۴-۱-نظریه عمل استدلالی                                                                        ۵۵

۲-۴-۲-نظریه رفتار برنامه­ریزی­شده                                                                  ۵۶

۲-۵-مدل مفهومی تحقیق                                                                            ۵۷

۲-۶-خلاصه فصل                                                                                      ۶۴

فصل سوم روش­شناسی تحقیق

۳-۱-مقدمه                                                                                             ۶۶

۳-۲-روش تحقیق                                                                                      ۶۶

۳-۳-مدل مفهومی تحقیق                                                                            ۷۰

۳-۴-مراحل پژوهش                                                                                   ۷۱

۳-۵-فرضیات تحقیق                                                                                  ۷۲

۳-۶-جامعه آماری و حجم نمونه مورد نیاز                                                          ۷۳

۳-۷-ابزار جمع­آوری اطلاعات                                                                        ۷۴

۳-۸-روایی و اعتبار                                                                                    ۷۶

۳-۸-۱-بررسی اعتبار                                                                                 ۷۹

۳-۸-۲-آزمون مدل اندازه­گیری و بررسی روایی عاملی پرسش­نامه                                ۸۱

۳-۸-۳-تحلیل عاملی تائیدی                                                                         ۸۱

۳-۹-روش­های تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­ها                                                  ۸۷

۳-۱۰-تحلیل آماری                                                                                   ۸۷

۳-۱۱-نرم­افزارهای مورد استفاده                                                                     ۸۷

۳-۱۲-خلاصه فصل                                                                                   ۸۸

فصل چهارم تحلیل اطلاعات

۴-۱-مقدمه                                                                                             ۹۰

۴-۲-بررسی آمار توصیفی                                                                             ۹۰

۴-۲-۱-جنسیت                                                                                       ۹۰

۴-۲-۲-سن                                                                                            ۹۱

۴-۲-۳-سابقه کار با بورس                                                                            ۹۲

۴-۲-۴-تحصیلات                                                                                     ۹۳

۴-۳-توصیف ابعاد اصلی تحقیق                                                                      ۹۵

۴-۳-۱-بررسی آمار استنباطی                                                                       ۹۵

۴-۳-۲-بررسی نرمال بودن توزیع آماری                                                             ۹۵

۴-۳-۳-بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش                                                          ۹۶

۴-۳-۴-آزمون T                                                                                       ۹۶

۴-۴-مدلسازی معادلات ساختاری سرمایه­گذاری بلندمدت و کوتاه­مدت                          ۹۶

خلاصه فصل                                                                                            ۹۸

فصل پنجم نتیجه­گیری و جمع­بندی

۵-۱-مقدمه                                                                                           ۱۰۵

۵-۲-مروری بر نتایج تحقیق                                                                        ۱۰۵

۵-۳-نتایج تحقیق                                                                                    ۱۰۵

۵-۴-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی                                                               ۱۰۵

۵-۵-پیشنهادات کاربردی                                                                            ۱۰۶

۵-۶-خلاصه فصل

ضمائم                                                                                                 ۱۰۹

منابع تحقیق                                                                                          ۱۱۳

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

در این فصل تلاش بر این است که دید مختصری درباره اهمیت موضوع، هدف پژوهشی تحقیق و فرضیه­های پژوهشی پیدا کنیم. در تعریف موضوع به بیان مسئله، هدف از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق می­پردازیم. سپس فرضیات پژوهشی و روش تحقیق را بیان می­کنیم و در پایان به معرفی کلمات کلیدی به کار رفته در پایان­نامه می­پردازیم.

۱-۲-تعریف موضوع(بیان مسئله، هدف از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق)

برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان عاملی اثرگذار بر بازارهای اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه­گذاران بدیهی می­دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار مالی­رفتاری دشوار است. طرفداران دانش مالی­رفتاری اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از تمایلات روانشناختی و رفتارهای سرمایه گذاران در عرصه سرمایه گذاری ، کاملا ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است.

یکی از عوامل مهم جمعیت­شناختی در تصمیمات کوتاه­مدت و بلند­مدت سرمایه­گذاران، ویژگی­های شخصیتی افراد است. می­توان از طریق شناسایی ویژگیهای شخصیتی سرمایه­گذاران و انحرافات رفتار سرمایه­گذاران و ارایه برنامه­هایی که تاثیر این انحرافات را در مالی رفتاری کاهش دهد، میزان انحراف از تصمیمات بلند مدت را کاهش داده وبه سرمایه­گذاران برای دستیابی به اهداف مالی بلند­مدت خود کمک نمود( احمد بدری، ۱۳۸۸).

نظریه­پردازان در زمینه تصمیم­گیری همیشه تلاش کرده­اند، در مدلهای خود از دخالت شخصیت و تمایلات رفتاری، در تصمیمات جلوگیری به عمل آورند در حالی که دیدگاههای افراد و درجه ریسک­پذیری و تجربه او در تصمیم­گیری موثر هستند.

در حیطه علم مالی رفتاری علاوه بر شخصیت، برخی از سوگیری­های رفتاری نیز بر رفتار سرمایه­گذار تاثیر فراوان می­گذارند. این سوگیری­ها سبب می­شوند که رفتار سرمایه­گذار از حالت عقلایی خود فاصله بگیرد و سبب بروز برخی مشکلات همچون تشکیل پرتفوی نامناسب، معاملات بیش از اندازه و . . . می شود. فرا اعتمادی[۱]، نماگری[۲]، اتکا و تعدیل[۳]، خطای پس بینی[۴]، خطای دسترسی[۵]، خطای تشدید تعهد و خطای تصادفی بودن از جمله سوگیریها و تمایلات رفتاری هستند که در مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته­اند( رسول سعدی و دیگران، ۱۳۸۹).

یکی از مدلهای معروف و برتر در زمینه شخصیت مدل پنج عاملی[۶] است. مطالعات و پژوهش­های زیادی در سال­های اخیر اعتبار این مدل را تائید کرده است و آن را مبنای بقیه مدل­ها می داند( نیچلسون و دیگران،۲۰۰۵). در این تحقیق برای بررسی ابعاد شخصیت از مدل پنج عاملی استفاده شده است. هدف  از این مطالعه بررسی تاثیر ویژگی­های شخصیتی و برخی از سوگیری­[۷]های رفتاری بر روی تصمیمات بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه گذاری است.

با توجه به اینکه عده زیادی از سرمایه­گذاران در بازار عقلایی عمل نمی کنند و دارای سوگیری­های زیادی هستند، باعث می شود که بازار از کارایی خود فاصله بگیرد.به طور مثال یکی از نتایج این ناهنجاری­ها تشکیل حباب در بازار بورس است که در نتیجه آن تعداد زیادی از سرمایه گذاران متحمل ضرر می­شوند.بنابراین از نتایج این تحقیق می­توان برای شناسایی دقیقتر سوگیری­های رفتاری و مطابقت شخصیت فرد با شیوه سرمایه­گذاری او و در نهایت تعدیل این ناهنجاری­ها استفاده کرد.

همچنین نتایج این تحقیق برای کارگزاران بورس مفید خواهد بود، چرا که با برنامه ای می­توان تمایل سرمایه­گذاری­های افراد را مطابق با شخصیتشان تطبیق داد.

[۱] -Overconfidence

[۲] -Representativeness

[۳] -Anchoring and Adjustment

[۴] -Conservatism

[۵] -Availability Bias

[۶] -Big Five Model

[۷] -Bias

تعداد صفحه : ۱۳۷

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :