دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازگانی

گرایش :مدیریت مالی

عنوان : بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه ارومیه

مرکز آموزش­های نیمه حضوری

 

گروه مدیریت بازرگانی

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

 گرایش مدیریت مالی

موضوع:

بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر رحیم عابدی

 ماه و سال:

شهریور ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که از میان آن­ها ۷۳ شرکت از طریق نمونه­گیری قضاوتی انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های اصلی تحقیق که در قالب یک مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت، نشان داد که سرمایه فکری بر بازده دارایی­ها تأثیر معناداری ندارد، سرمایه در گردش بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و مثبتی دارد. سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معنادار و مثبتی دارد، سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معناداری ندارد. سرمایه فکری و سرمایه در گردش هر دو بر حاشیه سود تأثیر معنادار و مثبتی دارند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های فرعی نشان داد که سرمایه فکری بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و منفی و بر بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود تأثیر معنادار و مثبتی دارد، سرمایه در گردش در بین شاخص­های عملکرد مالی فقط بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و مثبتی دارد. هم­چنین در بین عناصر سرمایه فکری (کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری)، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر معنادار و منفی و کارایی سرمایه انسانی تأثیر معنادار و مثبتی بر بازده دارایی­ها دارند، کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معناداری بر بازده دارایی­ها ندارد. کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معنادار و مثبتی بر بازده حقوق صاحبان سهام دارند، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام ندارد. کارایی سرمایه انسانی تأثیر معنادار و مثبتی بر حاشیه سود دارد، کارایی سرمایه به کار گرفته شده و کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معناداری بر حاشیه سود ندارند.

واژه­های کلیدی:

سرمایه فکری، کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری، سرمایه در گردش، عملکرد مالی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش                                                                                                        

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۴- هدف­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۴-۱- هدف­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۴-۲- هدف­های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۵- سؤال­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۵-۱- سؤال­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۵-۲- سؤال­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۶- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۶-۱- فرضیه­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۶-۲- فرضیه­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۷- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۸- جامعۀ آماری، روش نمونه­گیری، حجم نمونه……………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۸-۱- جامعۀ آماری……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۸-۲- روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۸-۳- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۹- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۹-۱- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۹-۲- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۱۰- استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۱۱- تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۱۱-۱- تعریف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۱۱-۱-۱- تعریف کارایی سرمایه به کار گرفته شده……………………………………………………..۱۲

۱-۱۱-۱-۲- تعریف کارایی سرمایه انسانی……………………………………………………………………….۱۲

۱-۱۱-۱-۳- تعریف کارایی سرمایه ساختاری…………………………………………………………………..۱۲

۱-۱۱-۲- تعریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۱۱-۳- عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۱۲- چهارچوب فصول آتی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۱۳- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق                          

سرمایه فکری

 

 

۲-۱- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۲- سازمان دانش بنیان و دارایی­های فکری……………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۳- تعاریف مختلف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۴- ویژگی­های سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۵- اجزای سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۵-۱- سرمایه انسانی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۵-۲- سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۵-۳- سرمایه ارتباطی (مشتری)…………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۶- دلایل توجه به اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۷- روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………..۲۷­

۲-۸- اهداف اندازه­گیری سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۹- مزایا و معایب روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری………………………………………………………………………………۲۹

۲-۱۰- مدل­های متداول اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۱۰-۱- مدل کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتون……………………………………………………………………..۳۰

۲-۱۰-۲- مدل اسکاندیا یا نویگیتور……………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۱۰-۳- مدل جدول سرمایه فکری (درخت شاخص سرمایه فکری)………………………………………………۳۱

۲-۱۰-۴- مدل تکنولوژی بروکر………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱۰-۵- مدل راهنمای دارایی­های نامشهود…………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۱۰-۶- الگوی ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۱۱- سنجش سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک……………………………………………………………………………….۳۳

۲-۱۲- مزایای سنجش سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۱۳- راه­های توسعه عناصر سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱۳-۱- توسعه سرمایه انسانی…………………………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۱۳-۲- توسعه سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱۳-۳- توسعه سرمایه ارتباطی (مشتری)………………………………………………………………………………………۳۵

 

سرمایه در گردش

۲-۱۴- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۱۵- ماهیت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۱۶- منابع و مصارف سرمایه درگردش……………………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۱۷- فروش و سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۱۸- استراتژی­های گوناگون و سیاستهای مطلوب……………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۱۹- اهمیت مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۲۰- اجزای مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………………………۳۸

۲-۲۰-۱- دوره واریز بستانکاران……………………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۲۰-۲- دوره وصول مطالبات………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲۰-۳- دوره گردش موجودی­ها…………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۲۰-۴- چرخه تبدیل وجه نقد……………………………………………………………………………………………………..۴۰

عملکرد مالی

۲-۲۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۲۲- سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۲۳- عملکرد مالی و روش­های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۲۴- پیشینۀ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۲۴-۱- پیشینۀ داخلی………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

۲-۲۴-۲- پیشینۀ خارجی………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۲-۲۵- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱

۲-۲۶- خلاصۀ فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۳- جامعۀ آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………….۵۵

۳-۳-۱- جامعۀ آماری………………………………………………………………………………………………………………………۵۵

۳-۳-۲- روش نمونه­گیری………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۳-۳-۲-۱- تعریف نمونه…………………………………………………………………………………………………….۵۶

۳-۳-۲-۲- تعریف روش­های نمونه­گیری غیراحتمالی………………………………………………………۵۶

۳-۳-۳- حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۳-۴- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۳-۴-۱- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۴-۲- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۴-۳- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۵- روش­های آماری و اندازه­گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۵-۱- روش اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۵-۲- روش اندازه­گیری نسبت سرمایه درگردش……………………………………………………………………….۶۰

۳-۵-۳- روش اندازه­گیری عملکرد مالی…………………………………………………………………………………………۶۱

۳-۶- روش گردآوری اطّلاعات و داده­ها………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۳-۸- مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۳-۸-۱- فرض عدم هم­خطی……………………………………………………………………………………………………………۶۳

۳-۸-۲- فرض همسانی واریانس­ها……………………………………………………………………………………………………۶۴

۳-۸-۳- فرض عدم وجود خود همبستگی………………………………………………………………………………………..۶۴

۳-۹- تعریف داده­های پنلی…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

۳-۱۰- مزایای داده­های پنلی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

۳-۱۱- روش­های آماری مورد استفاده جهت آزمون داده­های پنلی در EViews………………………………………..66

۳-۱۱-۱- آزمون پایایی در داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………….۶۶

۳-۱۱-۱-۱- آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC)………………………………………………….66

۳-۱۱-۲- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر…………………………………………………………………………۶۷

۳-۱۱-۳- آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی…………………………………………………………۶۸

۳-۱۲- خلاصۀ­ فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰

۴-۲- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۴-۲-۱- توصیف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………۷۱

۴-۲-۲- توصیف یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۳- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴

۴-۳-۱- آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

۴-۳-۲- آزمون مفروضات مدل رگرسیون خطی……………………………………………………………………………..۷۶

۴-۳-۲-۱- آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل…………………………………………………………..۷۶

۴-۳-۲-۲- آزمون ناهمسانی واریانس­ها…………………………………………………………………………….۷۷

۴-۳-۲-۳- آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۳-۳- آزمون داده­های پنلی در EViews……………………………………………………………………………………79

۴-۳-۳-۱- آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)……………………………………………………………79

۴-۳-۴- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر……………………………………………………………………………۷۹

۴-۳-۵- انتخاب الگوی مناسب از طریق آزمون هاسمن  در استاتا…………………………………………………۸۱

۴-۳-۶- خلاصه­ای از نتایج آزمون­ها و انتخاب مدل نهایی………………………………………………………………۸۱

۴-۳-۷- نتایج مدل نهایی رگرسیون………………………………………………………………………………………………..۸۳

۴-۴- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷

۵-۲- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………..۸۸

۵-۳- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵

۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………۹۵

۵-۳-۲- پیشنهادها برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………۹۶

۵-۴- خلاصۀ­ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

منابع

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

پیوست­ها

پیوست (الف). نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

پیوست (ب). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………۱۰۷

پیوست (ج). نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)………………………………………………………………………….119

پیوست (د). نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

پیوست (ه). نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵

پیوست (و). نتایج مدل نهایی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………….۱۳۷

فهرست جداول، اشکال و نمودارها

شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۹

شکل (۲-۱) شمای ارزش مدل اسکاندیا…………………………………………………………………………………………………………۱۹

شکل (۲-۲) طبقه­بندی اجزای سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………..۲۲

شکل (۲-۳) مدل تکنولوژی بروکر………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

شکل (۲-۴) مدل مفهومی تحقیق با جزئیات…………………………………………………………………………………………………۵۱

شکل (۳-۱) نمودار قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

جدول (۴-۱) نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………۷۱

جدول (۴-۲) نتایج آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………۷۳

جدول (۴-۳) نتایج آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه­های اصلی……………………………………………..۷۶

جدول (۴-۴) نتایج آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه­های فرعی ۷ و ۸ و ۹……………………………۷۶

جدول (۴-۵) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس­ها…………………………………………………………………………………………….۷۷

جدول (۴-۶) نتایج آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………….۷۸

جدول (۴-۷) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو…………………………………………………………………………………………۷۹

جدول (۴-۸) نتایج آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

جدول (۴-۹) نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………۸۱

جدول (۴-۱۰) خلاصه­ای از نتایج آزمون­ها و انتخاب مدل نهایی…………………………………………………………………۸۲

جدول (۴-۱۱) نتایج مدل نهایی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………۸۴

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

۱-۱- مقدمه

اندیشمندان و صاحبنظران برای توصیف عصر کنونی، اصطلاحات گوناگونی مانند عصر فراصنعتی، عصر اطّلاعات، موج سوم یا جامعه دانشی را به کار برده­اند. اصطلاحات و واژگان به کار رفته، تماماً  در یک چیز مشترک هستند و آن اهمیت دانش در عصر کنونی است؛ دراکر اندیشمند معروف مدیریت می­گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع مهم اقتصادی دیگر شامل سرمایه مالی، منابع طبیعی، نیروی کار و … نیستند و منبع اصلی اقتصادی، دانش خواهد بود. قرن ۲۱، قرن دانش محوری است. در عصری که اطّلاعات و دانش اهمیت چندانی پیدا کرده است سرمایه فکری[۱] به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی­های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می­کند (بونتیس، ۱۹۹۸). امروزه برای فراهم نمودن حداکثر شرایط لازم برای دست­یابی به اهداف و استراتژی­ها، سازمان­ها نه تنها باید     دارا­یی­های نامشهود خود را شناسایی، اندازه­گیری و مدیریت کنند بلکه می­بایست همواره سعی کنند تا این گونه دارایی­ها را به طور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. واقعیت این است که سازمان­هایی که نتوانند دارایی­های دانشی خود را به طور مستمر ارتقا دهند، بقا خود را با خطر از دست دادن و فنای خود، مبادله خواهند کرد. بنابراین انتظار می­رود شرکت­هایی که از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند، عملکرد مالی آن­ها نیز بالاتر باشد. سرمایه فکری سرمایه­ای فراتر از دارایی­های فیزیکی و دارا­یی­های مشهود است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطّلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می­تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاه­های اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت­ها می­تواند تحت تأثیر دارایی­های فکری و سرمایه انسانی قرار گیرد. در سازمان­ها و شرکت­های پیشرو امروزی، سهم دانش نسبت به سایر منابع روز به روز در حال افزایش بوده به طوری که امروزه تداوم فعالیت و سودآوری اکثر سازمان­ها و شرکت­ها وابسته به دانش است. بنابراین هرچقدر سازمان­ها و شرکت­ها به لحاظ دارایی­های نامشهود[۲] و سرمایه فکری غنی باشند، بهتر و سریع­تر می­توانند به سطوح بالای رشد و توسعه دست یابند.

به لحاظ واژه شناسی سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی (Working Capital) آورده شده است و در تعبیر انگلیسی آن مترادف (Circulated Capital) است، چون بخشی از سرمایه شرکت را شامل می­شود که نقشی مشابه خون در رگ­ها را دارد. به طورکلی، سرمایه در گردش به سرمایه­گذاری شرکت در دارایی­های کوتاه­مدت از قبیل وجه نقد، اوراق بهادار کوتاه­مدت، حساب­های دریافتنی و موجودی­های کالا اطلاق می­شود و خالص سرمایه در گردش عبارت است از دارایی­ جاری منهای بدهی جاری.

مدیریت سرمایه در گردش در ارتباط با تصمیمات تأمین مالی و کنترل دارایی­های جاری واحدهای انتفاعی از یک طرف و تأمین مالی بلندمدت و مخاطرات ناشی از تأمین مالی کوتاه­مدت و بلند­مدت از طرف دیگر، اهمیت موضوع را آشکار می­سازد. ماهیت رشد دارایی­های کوتاه­مدت از منابع مالی کوتاه­مدت، باید مورد توجه مدیران مالی قرارگیرد تا شرایط لازم برای تحقق اهداف کوتاه­مدت و تداوم فعالیت در بلند­مدت فراهم شود. مدیریت سرمایه در گردش با تأمین مالی و مدیریت دارایی­های جاری مؤسسات در ارتباط است (نیکومرام و دیگران، ۱۳۸۶).

[۱]. Intellectual Capital

[۲]. Intangible Assets

تعداد صفحه : ۱۵۷

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :