دانلود پایان نامه:پیشنهاد الگوی آرایش رسانه­ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای نوین رسانه­ای جهان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت رسانه

عنوان : پیشنهاد الگوی آرایش رسانه­ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای نوین رسانه­ای جهان

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دانشكده ارتباطات

پایان‌نامه كارشناسی ‌ارشد مدیریت رسانه

 

عنوان پایان‌نامه:

پیشنهاد الگوی آرایش رسانه­ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای نوین رسانه­ای جهان

استاد راهنما:

دکتر عبدالعلی علی عسکری

استاد مشاور:

دکتر سیاوش صلواتیان

پاییز ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

«آرایش رسانه‌ای کارآمد» الزام اصلی مأموریت صداوسیماست که «مدیریت و هدایت فرهنگ و افکار عمومی جامعه» می­باشد، لذا ضرورتاً باید الگویی برای تنظیم آرایش رسانه­ای تدوین گردد تا با برتافتن آن الگو، صداوسیما مأموریت خود را محقق و در مواجهه با امپریالیسم رسانه­ای دشمن، بر تهدیدات آن نیز فایق آید. بر این ‌اساس پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که، الگوی آرایش رسانه­ای صداوسیمای جمهوری اسلامی، چگونه باید باشد؟ که در کنار این مسئله، به بررسی شرایط نوین فضای رسانه‌ای جهان برای انطباق با شرایط جدید و همچنین، آشنایی با حوزه­ها و جوانب آرایش رسانه­ای نیز می‌پردازد. برای پاسخ به این پرسش، تحقیق حاضر به‌صورت کیفی انجام شد و گردآوری داده‌ها نیز به روش مصاحبه عمیق با ۱۵ کارشناسان خبره از اساتید علوم ارتباطات و مدیریت رسانه، سینما، علوم نظامی، علوم سیاسی و دانش مدیریت استراتژیک انجام گرفت که پس از استخراج و کدگذاری داده‌ها به‌صورت گام‌به‌گام و مرحله‌به‌مرحله از مصاحبه‌ها، به کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مقوله‌بندی پرداخته شد. با به اشباع رسیدن مقولات و اتصال و پیوند مقولات اصلی، طرح نظری بزرگ‌تری شکل گرفت و یافته‌ها به‌آرامی شکل نظریه بر خود پذیرفت. از این طریق تدوین الگوی موردنظر مورد مداقه قرار گرفت.

طراحی الگوی موردنظر که به‌صورت ترکیبی بر مبنای طرح‌ریزی در دانش مدیریت استراتژیک و برنامه‌ریزی در مدیریت عمومی شکل گرفته، پس از تعریف و تبیین مفهوم «آرایش رسانه‌ای» به الگوی گام‌به‌گام برای طراحی آرایش رسانه‌ای رسید که شامل ۱۴ گام‌ اصلی است که شامل موارد زیر می‌باشد: پیش‌گام. تنظیم عقبه آرایش رسانه‌ای ۱٫تعیین رویکردهای طراحی ۲٫ تفکیک پارادایم ۳٫ ‌تنظیم اصول و قواعد طراحی آرایش ۴٫ تعیین نوع آرایش رسانه‌ای آفندی، تهاجمی، متقارن و نامتقارن، ۵٫ شناخت وضع موجود و استعداد نیروی خودی و غیر ۶٫ ترسیم وضع مطلوب و برآورد وضعیت از فضای نوین رسانه‌ای ۷٫ تعیین حوزه نفوذ و کانون تمرکز تمدنی و اولویت‌ها و نیازسنجی جامعه و نظام ۸٫ تنظیم حوزه‌های آرایش رسانه‌ای و قالب‌ها و گونه‌های رسانه‌ای ۹٫ سازمان‌دهی، نهادسازی و تنظیم زنجیره تأمین ۱۰٫ تبیین اهداف،‌ مأموریت و چشم‌انداز کل و جزء ۱۱٫ تأمین منابع انسانی و امکانات ۱۲٫ هدایت و رهبری ۱۳٫ انتشار کیفی و کمی پیام ۱۴٫ نظارت و ارزیابی، آسیب‌شناسی مجدد، بازطراحی و به‌روزرسانی.

کلیدواژه‌ها:

آرایش رسانه­ای، رقابت در سپهر رسانه‌ای، قدرت نرم، دیپلماسی عمومی، مدیریت استراتژیک رسانه، صداوسیما، ادغام رسانه­ای، همگرایی رسانه­ای، آرایش رسانه­ای متقارن و نامتقارن

 

فهرست

فصل اول: کلیات.. ۱

۲-۱٫ بیان مسئله. ۲

۳-۱٫ ضرورت و اهمیت تحقیق: ۴

۴-۱٫ اهداف تحقیق.. ۶

۵-۱٫ سؤالات تحقیق.. ۶

۶-۱٫ فرضیه‌ها ۷

۷-۱٫ تعریف مفاهیم. ۷

فصل دوم: مبانی نظری.. ۱۲

۱-۲ مقدمه. ۱۳

۲-۲ بررسی تحقیقات پیشین.. ۱۳

۱-۲-۲ تحقیقات داخلی.. ۱۳

۱-۲-۲ تحقیقات خارجی.. ۱۸

۳-۲ نظریات مربوط به تحقیق.. ۲۱

۱-۳-۲ مدیریت استراتژیک، ‌مدیریت عمومی و مدیریت رسانه. ۲۲

۱-۱-۳-۲ رویکردهای مدیریت رسانه. ۲۳

۲-۱-۳-۲ ضرورت توجه توأمان به سه منظر و گفتمان حاکم بر مدیریت استراتژیک رسانه. ۲۴

۲-۳-۲ جنگ نرم. ۲۵

۱-۲-۳-۲ جنگ نرم در فضای سایبر. ۲۷

۳-۳-۲ رقابت و یا جنگ رسانه‌ای، در سپهر رسانه‌ای جهان. ۲۹

۴-۳-۲ دیپلماسی عمومی و ارتباطات استراتژیک… ۳۲

۵-۳-۲ دیپلماسی رسانه‌ای.. ۳۸

۱-۵-۳-۲ تبدیل اطلاعات سری به اطلاعات آشكار. ۳۹

۲-۵-۳-۲ رسانه‌ها؛ نهادهای خصوصی دیپلماتیك… ۴۰

۳-۵-۳-۲ دیپلماسی رسانه‌ای؛ عرصه دیپلماسی افكار عمومی.. ۴۱

۴-۵-۳-۲ رسانه‌ها؛ حلقه اتصال دولت‌ها به افكار عمومی جهانی.. ۴۲

۶-۳-۲ رسانه پدیده‌ای انسان‌واره ۴۳

۷-۳-۲ فضای نوین رسانه‌ای جهان. ۴۸

۱-۷-۳-۲ سیر تطور رسانه و مخاطب و جامعه. ۴۹

۲-۷-۳-۲ جامعه اطلاعاتی : ۶۴

۳-۷-۳-۲ جامعه دانشی.. ۷۱

۴-۷-۳-۲ جامعه مجازی.. ۷۴

۵-۷-۳-۲ جامعه الحاقی.. ۸۲

۶-۷-۳-۲ جمع‌بندی بخش «فضای نوین رسانه‌ای جهان» ۸۷

فصل سوم: روش تحقیق.. ۸۸

۱-۳٫ مقدمه. ۸۹

۲-۳٫ شیوه تحقیق.. ۸۹

۳-۳٫ روش گردآوری اطلاعات.. ۹۱

۱-۳-۳ مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای.. ۹۱

۲-۳-۳ مصاحبه عمیق. ۹۲

۳-۳-۳ روش گراندد تئوری.. ۹۳

۴-۳٫ جامعه آماری یا جامعه مورد بررسی.. ۹۶

۵-۳٫ روش نمونه‌گیری و محاسبه حجم نمونه. ۹۷

۶-۳٫ روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات.. ۹۸

۷-۳٫ اعتبار و پایایی تحقیق.. ۱۰۲

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق.. ۱۰۴

۱-۴٫ مقدمه. ۱۰۵

۲-۴٫ ابعاد آرایش رسانه‌ای.. ۱۰۵

۳-۴٫ مفهوم،‌ معنا و تعریف آرایش رسانه‌ای.. ۱۰۸

۴-۴٫ پیش‌نیاز آرایش رسانه‌ای.. ۱۱۲

۵-۴٫ برنامه‌ریزی در آرایش رسانه‌ای.. ۱۱۴

۱-۵-۴٫ تعیین رویکردهای طراحی در برنامه‌ریزی.. ۱۱۵

۲-۵-۴ تبیین وضع موجود در برنامه‌ریزی.. ۱۱۸

۳-۵-۴ ترسیم وضع مطلوب و شناخت آینده و فضای نوین رسانه‌ای جهان در برنامه‌ریزی.. ۱۲۸

۴-۵-۴ . طراحی آرایش رسانه‌ای در برنامه‌ریزی.. ۱۳۵

۱-۴-۵-۴٫ طراحی آرایش رسانه‌ای در برنامه‌ریزی- گام اول،‌ ‌تنظیم اصول و قواعد طراحی آرایش… ۱۳۵

۲-۴-۵-۴ طراحی آرایش رسانه‌ای در برنامه‌ریزی- گام دوم، تعیین نوع آرایش رسانه‌ای.. ۱۴۷

۳-۴-۵-۴ طراحی آرایش رسانه‌ای در برنامه‌ریزی- گام سوم، تفکیک پارادایم. ۱۴۹

۴-۴-۵-۴ طراحی آرایش رسانه‌ای در برنامه‌ریزی- گام چهارم، تعیین حوزه نفوذ تمدنی.. ۱۵۱

۵-۴-۵-۴ طراحی آرایش رسانه‌ای در برنامه‌ریزی- گام پنجم، نیازسنجی.. ۱۵۲

۶-۴-۵-۴ طراحی آرایش رسانه‌ای در برنامه‌ریزی- گام ششم، تنظیم حوزه‌های آرایش رسانه‌ای.. ۱۵۳

۷-۴-۵-۴ طراحی آرایش رسانه‌ای در برنامه‌ریزی- گام هفتم، تبیین اهداف،‌ مأموریت و چشم‌انداز و انتشار‌ ۱۵۶

۶-۴٫ سازمان‌دهی در آرایش رسانه‌ای.. ۱۶۰

۷-۴٫ منابع انسانی و تأمین امکانات در آرایش رسانه‌ای.. ۱۶۳

۸-۴٫ هدایت و رهبری در آرایش رسانه‌ای.. ۱۶۶

۹-۴٫ نظارت و کنترل در آرایش رسانه‌ای.. ۱۶۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. ۱۷۰

۱-۵٫ مقدمه. ۱۷۱

۲-۵٫ خلاصه تحقیق.. ۱۷۱

۳-۵٫ خلاصه یافته‌ها ۱۷۲

۴-۵٫ نتیجه‌گیری.. ۱۷۸

۵-۵ محدودیت‌های تحقیق.. ۱۸۳

۶-۵٫ پیشنهادهای برخاسته از تحقیق.. ۱۸۳

۷-۵٫ پیشنهادهایی به سایر محققین.. ۱۸۵

پیوست ۱:‌ متن مصاحبه‌ها ۱۸۶

مصاحبه‌های عمیق و کدگذاری‌های باز مصاحبه‌ها ۱۸۷

فهرست منابع و مآخذ. ۲۴۴

 

فهرست تصاویر، نمودارها و جداول:

تصویر  ۱-۲ محدوده‌های اطلاعات.. ۲۸

تصویر ۲-۲ ارتباطات استراتژیک از منظر بنیاد رند. ۳۶

تصویر ۳-۲  سیر تطور جامعه. ۴۹

تصویر ۴-۲ سیر تطور جامعه. ۴۹

تصویر ۵-۲ سیر تطور وب.. ۵۱

تصویر ۶-۲ سیر تطور وب.. ۵۳

تصویر ۷-۲ دروازه ادغام. ۵۴

تصویر ۸-۲ چشم‌انداز بسط وب.. ۵۵

تصویر ۹- ۲ چشم‌انداز بسط وب.. ۵۶

تصویر ۱۰-۲ آینده سرگرمی.. ۵۸

تصویر ۱۱-۲ آینده سرگرمی.. ۶۰

تصویر ۱۲-۲ نقشه ترند یونیورس ۲۰۱۲٫ ۶۳

تصویر ۱۳-۲ بستر مفهومی جامعه اطلاعاتی.. ۶۶

تصویر  ۱۴-۲ دامنه شهر الکترونیک… ۶۹

تصویر  ۱۵-۲ ارکان شهر الکترونیک… ۷۰

تصویر ۱۶-۲ ریشه‌یابی شهر الکترونیک… ۷۱

تصویر ۱۷-۲ سیر تطور جامعه. ۷۲

جدول ۱-۳ فهرست مصاحبه‌های عمیق.. ۹۳

تصویر ۲-۳ جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها به صورت زیگزاگ.. ۹۷

جدول ۳-۳ نمونه‌ای از کدگذاری.. ۱۰۱

تصویر ۴-۳ نمونه‌ای از یک ایدئوگرام مصاحبه عمیق.. ۱۰۲

تصویر ۱-۴ چارچوب‌های آرایش رسانه‌ای.. ۱۰۶

تصویر ۲-۴ الگوی مدیریت عمومی رسانه. ۱۰۷

تصویر ۳-۴ عقبه آرایش رسانه‌ای.. ۱۱۴

تصویر ۴-۴ برنامه‌ریزی در آرایش رسانه‌ای.. ۱۱۵

تصویر ۵-۴ برنامه‌ریزی- رویکردهای طراحی.. ۱۱۷

تصویر ۶-۴ برنامه‌ریزی- شناخت وضع موجود. ۱۱۸

تصویر ۷-۴ برنامه ریزی- شناخت وضع موجود- شناخت توان رسانه‌ای.. ۱۲۱

تصویر ۸-۴ برنامه ریزی- شناخت وضع موجود- شناخت سازمان و برنامه. ۱۲۲

تصویر ۹-۴ برنامه ریزی- شناخت وضع موجود- ضعف‌شناسی- آسیب‌شناسی.. ۱۲۳

تصویر ۱۰-۴ برنامه ریزی- شناخت وضع موجود- ضعف‌شناسی- شناخت مخاطبان رسانه‌های خودی.. ۱۲۶

تصویر ۱۱-۴ برنامه ریزی- شناخت وضع موجود. ۱۲۷

تصویر ۱۲-۴ برنامه ریزی- ترسیم وضع مطلوب و فضای نوین رسانه‌ای جهان. ۱۳۱

تصویر ۱۳-۴ برنامه ریزی- ترسیم وضع مطلوب و فضای نوین رسانه‌ای جهان. ۱۳۴

تصویر ۱۴-۴ برنامه ریزی.. ۱۳۵

تصویر ۱۵-۴ برنامه‌ریزی- طراحی آرایش رسانه‌ای- تنظیم اصول و قواعد طراحی.. ۱۳۵

تصویر ۱۶-۴ برنامه‌ریزی- طراحی آرایش رسانه‌ای- تنظیم اصول و قواعد طراحی- رسانه. ۱۳۸

تصویر ۱۷-۴ برنامه‌ریزی- طراحی آرایش رسانه‌ای- تنظیم اصول و قواعد طراحی- مدیریت.. ۱۳۹

تصویر ۱۸-۴ برنامه‌ریزی- طراحی آرایش رسانه‌ای- تنظیم اصول و قواعد طراحی- پیام. ۱۴۴

تصویر ۱۹-۴ برنامه‌ریزی- طراحی آرایش رسانه‌ای- تنظیم اصول و قواعد طراحی- مخاطب.. ۱۴۷

تصویر ۲۰-۴ برنامه‌ریزی- طراحی آرایش رسانه‌ای- نوع آرایش… ۱۴۹

تصویر ۲۱-۴ برنامه‌ریزی- طراحی آرایش رسانه‌ای- تفکیک پارادایم. ۱۵۰

تصویر ۲۲-۴ برنامه‌ریزی- طراحی آرایش رسانه‌ای- تعیین حوزه تمدنی.. ۱۵۱

تصویر ۲۳-۴ برنامه‌ریزی- طراحی آرایش رسانه‌ای- نیازسنجی.. ۱۵۲

تصویر ۲۴-۴ برنامه‌ریزی- طراحی آرایش رسانه‌ای- حوزه‌های آرایش رسانه‌ای.. ۱۵۶

تصویر ۲۵-۴ برنامه‌ریزی- طراحی آرایش رسانه‌ای- اهداف و مأموریت و چشم‌انداز ۱۵۹

تصویر ۲۶-۴ الگوی مدیریت عمومی رسانه. ۱۶۰

تصویر ۲۷-۴ سازمان‌دهی.. ۱۶۳

تصویر ۲۸-۴ منابع انسانی و امکانات.. ۱۶۶

تصویر ۲۹-۴ رهبری و هدایت.. ۱۶۷

تصویر ۳۰-۴ نظارت و کنترل. ۱۶۹

تصویر ۱-۵  الگوی طراحی آرایش رسانه‌ای.. ۱۸۱

 

فصل اول: کلیات

۱-۱٫ مقدمه

در فصل پیش رو، که تحت عنوان کلیات است؛ در بدو امر، به بیان مسئله پرداخته‌شده و سعی نگارنده بر آن بوده تا بیش از هر چیز، چیستی و مسئله‌ی تحقیق را به‌وضوح تبیین نماید. در ادامه ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر مورد مداقه­ قرارگرفته، تا آن­که، فوایدِ انجام و مضراتِ عدم انجام آن، احراز گردد. سپس اهداف و پرسش­های اصلی و فرعی تحقیق بیان گردیده و درنهایت مفاهیم اصلی پژوهش تعریف شده­اند. بر این اساس، در فصل حاضر پایه­های لازم برای شروع تحقیق و مقدمات ورود به فصول بعدی تبیین گردیده است؛ تا آنکه پژوهش به‌درستی بر پی­های خود شکل بگیرد.

تعداد صفحه : ۲۶۰

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]