دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رفسنجان

 دانشکدة حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد

رشته : حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

استاد راهنما:

دکتـر مهرداد رایجیان اصلی

استاد مشاور:

دکتـر امیر حمزه زینالی

 تابستان ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

                                                                                                         

چكیده  ………………………………………………………………………………………………………………….  ۱

           مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………….  ۲

۱ ـ بیان مسأله اساسی تحقیق  ……………………………………………………………………………………   ۲

۲ ـ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی …………………………………………………………… ۳                      ۳ ـ پیشینه و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………         ۴

۴ ـ اهداف تحقیق        ………….         ………………………………………………………………………………     ۴

۵ ـ سؤال­های تحقیق………………………………………………………………………………………………..   ۴

۶ ـ فرضیه‏های تحقیق   ………………………………………………………………………………………….    ۵

۷ ـ سازمان­دهی تحقیق  ………………………………………………………………………………………….    ۵

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی دربارة بزه فرار از خدمت  ……………………………………….           ۶                                                          مبحث اول: جرم انگاری بزه فرار از خدمت …………………………………………………………………….         ۸

گفتار اول: فلسفه و مبانی جرم انگاری ……………………………………………………………………………..……          ۹

الف ـ  مبنای جرم انگاری در شرایط عادی ……………………………………………………………………      ۹

ب ـ مبنای جرم انگاری در شرایط ویژه    …………………………………………………………………..….            ۱۰

گفتار دوم: عدم ضرورت جرم انگاری برخی مصادیق فرار از خدمت……………………………………….. ۱۰

الف ـ جرم انگاری بدون توجه به امكانات نظام عدالت کیفری………………………………….……           ۱۴

ب ـ برخی پیامد های جرم انگاری بدون ضرورت ………………………………….……………………  ۱۵       

۱ ـ افزایش رقم خاكستری بزهكاری…………………………………………………………………………..     ۱۵

۲ ـ تورم جمعیت كیفری زندان ها         …………………………………………………………………………………        ۱۶

۳ ـ بازنمایی اجتماعی منفی نظام عدالت كیفری……………………………………………………………      ۱۶

گفتار سوم: گونه­های جرم انگاری………………….……………………………………………………………….... ۱۶

الف ـ جرم انگاری برای شرایط عادی………………………………………………………………………..     ۱۷

ب ـ جرم انگاری با كیفیات مشدده برای شرایط ویژه……………………………………………    ………  ۲۵

گفتارچهارم: استثناءهای جرم انگاری  ………………………………………………………………………………     ۳۶

الف ـ معاذیر موجه…………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

ب ـ واكنش به سوء استفاده از معاذیر موجه………………………………………………………………………..         ۳۷

مبحث دوم: نحوه پاسخ­دهی سیاست جنایی تقنینی به بزه فرار از خدمت …………………………….  ۳۹

گفتار اول: انواع پاسخ­دهی به بزه فرار از خدمت  ………………………………………………………………..      ۳۹

الف – پاسخ‌­های سركوبگر کیفری………………………………………………………………………………..   ۳۹

۱ـ طرد و حذف كامل بزهكار    ………………………………………………………………………………..   ۴۰

۲ـ سلب موقت آزادی بزهكار……………………………………………………………………………………..   ۴۵

۲ـ۱ـ تحدید كیفر سالب آزادی در رابطه با فرار از خدمت………………………………………………      ۴۷

۲ـ ۱ـ ۱ـ تعدیل در نحوة اجرای كیفر سالب آزادی         ……………………………………………………….      ۵۰

۲ـ۱ـ ۲ـ تعدیل از طریق كیفرهای موازی حبس…………………………………………………………….      ۵۲                 ب ـ پاسخ­های سركوبگر غیركیفری…………………………………………………………………………….. ۵۳

۱ـ تحریم­های اداری و انضباطی  ……………………………………………………………………………….    ۵۳

۱ـ۱ـ محرومیت­های سالب حقوق شغلی  …………………………………………………………………..      ۵۳

۱ـ۲ـ محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد كاركنان وظیفه ………………………………………….         ۵۸

گفتار دوم: جهت گیری سیاست جنایی در مجازات عوامل مؤثر در ارتكاب بزه فرار از خدمت…………   ۶۰                  الف ـ  مباشرت در فرار از خدمت        ………………………………………………………………………………     ۶۰

ب ـ مباشرت در صدور تصدیق نامه خلاف واقع راجع امور نظام وظیفه………………………….        ۶۰

ج ـ معاونت در فرار از خدمت   ………………………………………………………………………………     ۶۱

دـ شروع به جرم         ………………………………………………………………………………………………………  ۶۲          گفتار سوم: جرم­زدایی و كیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت………………………………………………        ۶۳

الف ـ مفهوم جرم­زدایی و انواع آن ……………………………………………………………………………..   ۶۳

ب ـ  مفهوم كیفرزدایی و انواع آن ………………………………………………………………………………   ۶۵

ج ـ جلوه­هایی از جرم زدایی و كیفرزدایی تقنینی در پاسخ های كیفری……………………………        ۶۶

۱ـ جرم­زدایی از فرار از خدمت نظامیان دورة ذخیره و احتیاط در زمان صلح         ………………….  ۶۶

۲ـ كیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت كمتر از ۶۰ روز كاركنان وظیفه   ………………….  ۶۶

۳ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق معافیت از مجازات ………………………………………………………       ۶۸

۴ ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق تخفیف مجازات    ………………………………………………………       ۶۸

۵ ـ كیفرزدایی تقنینی در فرار با تجهیزات و حذف كیفیات مشدده  ………………………………          ۷۱

۶ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق شمول مقررات صلح بر زمان آتش بس………………………………        ۷۱

۷ ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق تمایز بین كاركنان ثابت و وظیفه در پاسخ دهی………………….         ۷۲          دـ جلوه هایی از كیفرزدایی تقنینی در پاسخ های غیر كیفری         ………………………………………….         ۷۲

۱ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در محرومیت ها      ………………………………………….         ۷۲

۲ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در مقررات تجدید دوره…………………………………………       ۷۳

مبحث سوم: پیشگیری از بزه  فرار از خدمت…………………………………………………………………    ۷۴

گفتار اول: عوامل خطر در خصوص کارکنان وظیفه……………………………………………………………..       ۷۵

الف- عوامل خطر برون سازمانی مؤثر بر ارتكاب بزه فرار از خدمت         …………………………….. ۷۵

۱ـ عوامل خانوادگی     ………………………………………………………………………………………….    ۷۵       ۱ـ۱ـ متشنج بودن محیط خانواده       ………………………………………………………………………………     ۷۶

۱ـ۲ـ طلاق والدین ………………………………………………………………………………………………….   ۷۶

۱ـ۳ـ تأهل و مسائل عاطفی………………………………………………………………………………………..   ۷۶

۲- فقر فرهنگی ………………………………………………………………………………………………..        ۷۷

۳ـ ناتوانی جسمی و روانی…………………………………………………………………………………..        ۷۸

۴ـ کاهش عزّت نفس ………………………………………………………………………………………..         ۸۰

ب ـ عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتکاب بزه فرار از خدمت ………………………………….. ۸۱

۱ـ وجود خلأ در اوقات فراغت …………………………………………………………………………          ۸۱

۲ـ عدم انعطاف محیط سربازی ……………………………………………………………………………         ۸۲

۳ـ رفتار نامناسب فرماندهان………………………………………………………………………………..          ۸۳

۴ـ سودمند نبودن انجام  خدمت سربازی ………………………………………………………………          ۸۳

۵ـ شرایط اقلیمی و دوری محل خدمت از محل سکونت ……………………………………….. ۸۳

۶ـ عدم پرداخت حقوق متناسب با انجام کار به سربازان ………………………………………….. ۸۴

۷ـ فقدان آموزش کافی   ……………………………………………………………………………………..        ۸۵

۸ـ نقش دوستان در محیط سربازی ……………………………………………………………………….         ۸۵

۹ـ طولانی بودن مدت خدمت سربازی…………………………………………………………………. ۸۶

۱۰ـ  تجدید دوره………………………………………………………………………………………………         ۸۷

ج ـ موقعیت های جرم زا در خصوص كاركنان وظیفه……………………………………………… ۸۷

۱ـ ضعف پلیس در شناسایی و دستگیری متهمین  ………………………………………………….. ۸

۲ـ معافیت برای ازدواج با معلولین…………………………………………………………………………                  ۸۸

۳ـ معافیت  فرزندان طلاق………………………………………………………………………………………….   ۸۹

۴ـ عدم نظارت بر كارگاه ها و محیط های شغلی ……………………………………………………          ۹۰

گفتار دوم ـ عوامل خطر در مورد كاركنان ثابت …………………………………………………………………………………  ۹۱

الف ـ عدم رضایت شغلی …………………………………………………………………………………..        ۹۱

ب ـ سوء مدیریت فرماندهان………………………………………………………………………………………   ۹۲

ج ـ حذف محرومیت از اشتغال در خصوص متخصصین مجرب…………………………………………     ۹۲

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی دربارة بزه فرار از خدمت……………………………………. ۹۳

مبحث اول: جلوه­های كیفرزدایی قضایی در خصوص بزه فرار از خدمت……………………………..         ۹۴

گفتار اول: كیفرزدایی قضایی از طریق تعلیق تعقیب ……………………………………………………………..      ۹۴        الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب در سال ۱۳۸۹ …………………………………….. ۹۵

ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب قبل از سال ۱۳۸۶   ………………………………….      ۹۵

گفتار دوم: كیفرزدایی قضایی از طریق تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………       ۹۷

الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای مجازات ……………………………………………       ۹۸

ب ـ ارزیابی از جهت نوع تعلیق تعیین شده        ……………………………………………………….      ۱۰۱

ج ـ ارزیابی از جهت مدت تعلیق اجرای مجازات ………………………………………………………   ۱۰۱

دـ ارزیابی از جهت آثار تخطی متهم از شرایط تعلیق …………………………………………………….     ۱۰۳

گفتار سوم: كیفرزدایی قضایی از طریق منع و موقوفی تعقیب ………………………………………………….        ۱۰۵

الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد موقوفی تعقیب         ………………………………………………………       ۱۰۵

ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد منع تعقیب ……………………………………………………………….     ۱۰۵

گفتار چهارم: كیفرزدایی قضایی از طریق استفاده از نهاد آزادی مشروط……………………………………..         ۱۰۷

الف ـ  ارزیابی از جهت تعیین شرایط آزادی مشروط……………………………………………………..     ۱۰۷

ب ـ ارزیابی از جهت مدت آزادی مشروط        …………………………………………………………………..      ۱۰۸

مبحث دوم: تناسب قضایی جرم و مجازات در ارتباط با بزه فرار از خدمت……………………… ۱۱۰

گفتار اول: تناسب مجازات در محدوده حداقل و حداكثر و مجازاتهای معین و موازی  ………………….. ۱۱۰

الف ـ ارزیابی تناسب قضایی مجازات­های اصلی در سال ۱۳۷۹    ………………………………          ۱۱۴

ب- ارزیابی تناسب قضایی مجازات­های اصلی در سال ۱۳۸۹      ………………………………          ۱۱۴

گفتار دوم: تناسب قضایی مجازات از طریق تخفیف و تبدیل اختیاری       ………………………………          ۱۱۸

الف ـ ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل كیفر در سال ۱۳۷۹         ………………….. ۱۲۱

ب- ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل كیفر در سال ۱۳۸۹  ………………….  ۱۲۲

گفتار سوم: تناسب قضایی جرم و مجازات از طریق تشدید كیفر………………………………………………….         ۱۲۴

الف ـ  ارزیابی تناسب مجازات در تكرار جرم     ……………………………………………………….      ۱۲۷

ب ـ ارزیابی تناسب مجازات در تعدد جرم        ……………………………………………………….      ۱۳۲

ـ نتیجه­گیری و پیشنهادها   …………………………………………………………………………………………..   ۱۳۶

ـ فهرست منابع   ………………………………………………………………………………………………………  ۱۴۴

ـ فهرست جدول ها

جدول شماره (۲ـ۱) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع با بررسی آراء دادگاه

نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹   ………………………………………………………       ۱۱۶

جدول شماره (۲ـ۲) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع با بررسی آراء دادگاه

نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹ ………………………………………………………         ۱۱۷

جدول شماره (۲ـ۳) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع در مقابله با بزهكاری

دومین با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹ ………………….        ۱۲۹

جدول شماره(۲ـ۴) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع درمقابله با بزهكاری

دومین با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹         ……………..      ۱۳۱     جدول شماره (۲ـ ۵) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع در مقابله با تعدد

فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹         ………  ۱۳۳

جدول شماره (۲ـ ۶) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع در مقابله با تعدد

فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹         ………  ۱۳۵

ـ فهرست نمودارها

نمودار شماره (۲ـ۱) میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب با بررسی قرارهای دادسرای نظامی

زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال­های ۱۳۸۶ـ ۱۳۸۴   ………………………………          ۹۶

نمودار شماره (۲ـ۲) میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب با بررسی قرارهای دادسرای نظامی

زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال ۱۳۸۹…………………………………………………….      ۹۶

نمودار شماره (۲ـ۳)  میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای كیفر در ارتباط با بزه فرار از خدمت

با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹……………………………..        ۱۰۰

نمودار شماره (۲ـ۴ ) میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای كیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت

با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹……………………………..        ۱۰۰

نمودار شماره (۲ـ ۵) مدت تعلیق اجرای كیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی

آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹         ………………………………………….         ۱۰۲

نمودار شماره (۲ـ ۶) مدت تعلیق اجرای كیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی

آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹         ………………………………………….         ۱۰۲

نمودار شماره(۲ـ۷) تصریح تفهیم ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی در دادنامه­ها

در ارتباط با  بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و

بلوچستان در سال ۱۳۷۹…………………………………………………………………………………………..   ۱۰۴

نمودار شماره(۲ـ ۸) تصریح تفهیم ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی در دادنامه­ها

در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و

بلوچستان در سال ۱۳۷۹ …………………………………………………………………………………………    ۱۰۴

نمودار شماره (۲ـ ۹) میزان استفاده از نهاد منع و موقوفی تعقیب در ارتباط

با بزه فرار از خدمت با بررسی قرارهای دادسرای نظامی استان سیستان و

بلوچستان در سال­های  ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۵…………………………………………………………………………     ۱۰۶

نمودار شماره (۲ـ ۱۰) مدت آزادی مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با

بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹         ……………………………….         ۱۰۹

نمودار شماره (۲ـ۱۱) مدت آزادی مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با

بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹ ………………………………          ۱۰۹

نمودار شماره (۲ـ ۱۲) میزان استفاده از  مجازات اصلی، تخفیف و تبدیل

مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان

سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹ …………………………………………………………………………….    ۱۲۳

نمودار شماره (۲ـ ۱۳) میزان استفاده از مجازات اصلی، تخفیف و تبدیل

مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان

سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹…………………………………………………………………………….    ۱۲۳

چكیده

اكثر كشورها دارای ارتش و پلیس حرفه­ای بوده و خدمت وظیفه اجباری را حذف نموده­اند، لیكن سیاست جنایی تقنینی ایران، نه تنها انجام خدمت وظیفه اجباری را حذف نكرده، بلكه در آخرین اراده خود، اقدام به جرم انگاری جدید در مورد مشمولین نموده و غیبت آنها را تحت شرایطی فرار محسوب، و نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی و خصوصی و… را به همكاری با پلیس در شناسایی و دستگیری مشمولین غایب و فراریان ملزم و بكارگیری آنان را منع و برای متخلفین ضمانت ­اجرا تعیین نموده است، این       در حالی­ست كه با توجه به ضعف پلیس در شناسایی متهمین فراری و نیاز كاركنان وظیفه به كارت پایان خدمت و معافیت برای اشتغال و وابستگی كاركنان ثابت به حقوق، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهای اداری و مدنی در كنار فراهم نمودن رضایت شغلی است نه ضمانت ­اجراهای كیفری.

سیاست جنایی ایران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش­هایی را نیز تجربه نموده است، مانند تصویب قوانین جرم­زا و قوانینی كه موجب رواج طلاق­های صوری و فریب در ازدواج برای اخذ معافیت از انجام خدمت وظیفه شده­اند. اما ایرادات دیگری، مانند عدم تفاوت بین فرارهای كوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بین فرار درجه­دران و افسران، تعارض بین برخی از قوانین اداری و كیفری و… در سیاست جنایی تقنینی مشاهده می­شود.

از ویژیگی­های سیاست جنایی مفید و مؤثر در مقابله با پدیده بزهکاری، قابلیت انطباق آن با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، تحول و تكامل است، این امر در تدوین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰، در جرم­زدایی، كیفرزدایی تقنینی و بر طرف كردن برخی ابهام­ها راجع فرار از خدمت و تأسیس برخی نهادهای جدید دیده می­شود. اما سیاست جدید افزایش حقوق كاركنان وظیفه، اگرچه در پیشگیری از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزینه­های سنگین این مصوبه، و نقش مهم نیروی متخصص و مجرب در تأمین امنیت، چاره­ایی جز حذف خدمت وظیفه اجباری و تشكیل پلیس و ارتش حرفه­ای را برای سیاست­گذران باقی نخواهد گذاشت. بررسی آراء دادگاه­های نظامی نیز نمایانگر آن است كه، سیاست جنایی قضایی ایران در خصوص كیفرزدایی قضایی و تناسب قضایی جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رویه یكسانی نداشته و نوع كیفر بسته به سلیقه و تشخیص دادرس متفاوت می­باشد.

 واژگان كلیدی: سیاست جنایی؛ جرم­انگاری؛ پیشگیری؛ جرم­زدایی؛ كیفرزدایی؛ فرار از خدمت؛ نظامیان

 مقدمه

           ۱ ـ بیان مسأله اساسی تحقیق

به­رغم آنكه نیروهای مسلح مظهر نظم و انضباط هستند، لیكن وقوع جرم در این بخش از جامعه نیز     گریز ناپذیر است، یكی از جرایمی كه در خصوص نظامیان مطرح بوده و از مهمترین جرایم نیز محسوب      می­شود فرار از خدمت است. عدم حضور فرد یا افراد نظامی در زمان مورد نیاز گاهی مأموریت یگان را با اختلال جدی روبرو می­كند، به همین جهت داشتن یك سیاست جنایی مناسب در قبال بزه فرار از خدمت تأثیر زیادی در مقابله و كنترل آن و افزایش كارآمدی نظام عدالت كیفری و در نتیجه كاهش ظرفیت جنایی این بزه در جامعه نیروهای مسلح خواهد داشت.

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بسته به این كه بزهكار از نیروهای كادر یا وظیفه بوده و با در نظر گرفتن این كه فرار در زمان صلح یا جنگ اتفاق افتاده، ضمانت اجراهای كیفری متفاوتی در نظر گرفته كه صرف­نظر از مجازات محارب در بقیه موارد با اتكا به ضمانت اجرای كیفری حبس و… درصدد پیشگیری و كنترل این بزه می­باشد.

ضمانت اجراهای غیر كیفری در قوانین استخدامی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و قانون خدمت وظیفه عمومی پیش بینی شده كه شامل اخراج پرسنل ثابت كه ایام فرار آنها بیشتر از شش ماه باشد، تجدید دوره، منع استخدام، منع اعطاء پروانه كسب، منع اعطاء گواهینامه رانندگی، منع دریافت مستمری از دولت و نهادهای وابسته و… برای افرادی كه فاقد كارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت هستند و قطع حقوق و مزایا، كسر حقوق، و… برای هر دو گروه می­باشد.

جهت پیشگیری از بزه فرار از خدمت، شناسایی عوامل خطر مانند عدم انعطاف محیط سربازی، فقدان آموزش حقوقی و قضایی، دوری از خانواده، ناتوانی جسمی و روانی و … مطرح است و در مقابل آن تدابیر حمایتی مانند خوشایند­سازی محل خدمت، آموزش پرسنل، افزایش عزّت نفس و توجه به بهداشت و تغذیه… مدنظر می­باشد، از طرفی حذف موقعیت­های جرم­زا، مانند جرم­زدایی از فرار از خدمت متخصصین، معافیت از خدمت وظیفه بدون كارشناسی لازم و… در پیشگیری از این بزه مهم می­باشد. با توجه به ضعف در شناسایی و دستگیری متهمین و استفاده  زیاد رویه قضایی از سیاست تخفیف و تبدیل مجازات بنظر می­رسد، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت دارد ضمانت اجراهای قویِ غیر كیفری است.

تعداد صفحه : ۱۵۸

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]