دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

  دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه 

گروه روانشناسی

روانشناسی عمومی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه  کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه

بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

 

استاد راهنما :

دکتر حمزه احمدیان

 

پاییز۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش… ۲

۱-۱-مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت مسئله. ۶

۱-۴ اهداف پژوهش… ۸

۱-۴-۱ هدف کلی: ۸

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی:. ……….۸

۱-۵ فرضیه های پژوهش… ۸

۱-۵-۱ فرضیه اصلی.. ۸

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی.. ۸

۱-۶ تعریف مفهومی متغیرها ۹

۱-۷-تعریف عملیاتی متغیرها ۱۰

فصل دوم:مفاهیم، نظریه ها، سابقه پژوهش… ۱۱

۲-۱ کمال گرایی.. ۱۲

۲-۱-۱ تاریخچه کمال گرایی.. ۱۲

۲-۱-۲ تعاریف کمال گرایی.. ۱۴

۲-۱-۳ نظریه ها، دیدگاه ها و ابعاد کمال گرایی.. ۱۵

۲-۱-۳-۱ ابعاد کمال گرایی.. ۱۵

۲-۱-۳-۲ نظریه های کمال گرایی.. ۱۷

۲-۱-۳-۲-۱ نظریه فروید. ۱۷

۲-۱-۳-۲-۲ نظریه کاری هورنای.. ۱۸

۲-۱-۳-۲-۳ نظریه آدلر. ۲۰

۲-۱-۳-۲-۴ نظریه ی پرلز. ۲۱

۲-۱-۴ عوامل موثر بر کمال گرایی.. ۲۲

۲-۱-۵تفاوت های  افراد در کمال گرایی.. ۲۷

۲-۲  رضایت زناشویی.. ۲۸

۲-۲-۱ تاریخچه  رضایت زناشویی.. ۲۸

۲-۲-۲ تعاریف رضایت زناشویی.. ۲۸

۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی.. ۳۱

۲-۲-۳-۱ ابعاد رضایت زناشویی.. ۳۱

۲-۲-۳-۲ نظریه های رضایت زناشویی.. ۳۲

۲-۲-۳-۲-۱ نظریه روان پویایی و ارتباط شئ.. ۳۲

۲-۲-۳-۲-۲ تظریه های رفتاری.. ۳۳

۲-۲-۳-۲-۳ نظریه های شناختی.. ۳۴

۲-۲-۳-۲-۴ نظریه های سیستمی.. ۳۵

۲-۲-۳-۲-۵ نظریه های بین نسلی.. ۳۶

۲-۲-۴ عوامل موثر بر رضایت زناشویی.. ۳۸

۲-۲-۴-۱ پختگی روانی و رشد عاطفی فكری طرفین. ۳۸

۲-۲-۴-۲ طرز تفكر، عقاید و تمایلات.. ۳۸

۲-۲-۴-۵ عقاید مذهبی.. ۳۸

۲-۲-۴-۶ اختلافات طبقاتی.. ۳۹

۲-۲-۴-۷  توافق و طرز فكر درباره امور جنسی.. ۳۹

۲-۲-۴-۸  بیماری روانی در خانواده ۳۹

۲-۲-۵ تفاوت های افراد در رضایت زناشویی.. ۳۹

۲-۳   سرسختی.. ۴۱

۲-۲-۱ تاریخچه  سرسختی.. ۴۱

۲-۲-۲ تعاریف  سرسختی.. ۴۲

۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های سرسختی.. ۴۳

۲-۲-۳-۱ ابعاد سرسختی.. ۴۳

۲-۲-۳-۲ نظریه های سرسختی.. ۴۴

۲-۲-۳-۲-۱ نظریه کوباسا در مورد سرسختی.. ۴۴

۲-۲-۳-۲-۲ نظریه براون در مورد سرسختی.. ۴۷

۲-۲-۳-۲-۳ نظریه لماکی در مورد سرسختی.. ۵۰

۲-۲-۳-۲-۴ نظریه مدی و پوکتی در رابطه با سرسختی.. ۵۱

۲-۲-۴ عوامل موثر بر سرسختی.. ۵۲

۲-۲-۴-۱ الگوی شخصیتی رفتار الف… ۵۲

۲-۲-۴-۲ جایگاه مهار. ۵۲

۲-۲-۴-۳   عزت نفس… ۵۳

۲-۲-۵ تفاوت های افراد در  سرسختی.. ۵۴

۲-۱۸-پیشینه پژوهش… ۵۵

۲-۱۸-۱-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور. ۵۵

۲-۱۸-۱-۱-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی.. ۵۵

۲-۱۸-۱-۲-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی.. ۵۵

۲-۱۸-۱-۳-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و رضایت زناشویی.. ۵۶

۲-۱۸-۲-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور. ۵۷

۲-۱۸-۲-۱-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی.. ۵۷

۲-۱۸-۲-۲-پژوهش هایی درباره رابطه  کمال گرایی و سرسختی.. ۵۷

۲-۱۸-۲-۳-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی و سرسختی.. ۵۸

فصل سوم: روش پژوهش… ۵۹

روش پژوهش… ۵۹

۳-۱-طرح پژوهش… ۶۰

۳-۲-طبقه بندی متغیرها ۶۰

۳-۳-جامعه آماری پژوهش… ۶۰

۳-۴-نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری.. ۶۰

۳-۵-ابزار سنجش… ۶۱

۳-۵-۱-پرسش نامه رضایت زناشویی.. ۶۱

۳-۵-۲-پرسش نامه  کمال گرایی اهواز. ۶۲

۳-۵-۳-پرسش نامه سرسختی.. ۶۲

۳-۶-روش اجرا ۶۳

۳-۷-روش های آماری تحلیل داده ها ۶۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۶۴

الف) یافته های توصیفی.. ۶۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. ۷۲

۵-۲ بحث و تفسیر نتایج.. ۷۴

۵-۳ محدودیت ها ۷۷

۵-۴-پیشنهادات.. ۷۷

۵-۴-۱-پیشنهاد های کاربردی.. ۷۷

۵-۴-۲-پیشنهادهای پژوهشی.. ۷۷

منابع. ۷۸

Abstract 86

 

 

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه کمالگرایی با سرسختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه  بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ۳۴۶ (۱۷۳ نفر زن و ۱۷۳ نفر  مرد) انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس رضایت زناشویی انریچ (۱۹۸۸)، پرسش نامه کمال گرایی اهواز (APS) کیامرثی و نجاریان (۱۳۷۶) و پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز کیامرثی و نجاریان (۱۳۷۶) بود. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد. همچنین بین کمال گرایی و سرسختی در دانشجویان متاهل رابطه معنادار دارد و همچنین نتایج نشان داد که بین کمال‫گرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه  وجود دارد.

کلید واژه: کمالگرایی، رضایت زناشویی، سرسختی، دانشجویان متاهل

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

این فصل با مقدمه آغازمی شود و سپس بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش مورد بررسی قرارمی گیرد و در ادامه فرضیه های پژوهش تشریح می شوند و در پایان تعریف مفهومی و عملیاتی کمالگرایی، سرسختی و رضایت زناشویی ارائه می گردد.

۱-۱-مقدمه

خانواده را مؤسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است. از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل سالم و سازنده میان انسان ها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است. خانواده محل ارضای نیاز های مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی است. رضایت یک  فرد  از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد(باغبانی سیچانی، احمدی علون آبادی و غلامعلیان، ۱۳۸۶). رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد است. رضایت زناشویی می تواند انعکاسی از میزان شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن بواسطه بسیاری از عوامل مختص رابطه زناشویی باشد. می توان رضایت زناشویی را به عنوان یک موقعیت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی آید بلکه مستلزم تلاش هر دو زوج است. به ویژه در سال های اولیه، رضایت زناشویی بسیار بی ثبات است و روابط در معرض بیشترین خطر قرار دارند(بنائیان، پروین و کاظمیان، ۱۳۸۵).

– بیان مسأله

رضایت زناشویی را بر قراری ارتباط مؤثر با طرف مقابل، عدم عصبانیت، حفظ استقلال فردی زن و مرد ضمن مشارکت با هم،  ارزش قائل شدن به خواسته ها و علایق همسر، همراهی و همدلی، داشتن هدف و آرمان مشترک ، قبول سختی ها و آمادگی ها برای مواجه با مشکلات زندگی و کنار هم بودن در روز های خوشی و سختی و تأکید و توجه بر نکات مثبت شخصیت همسر ، ابراز دوستی و اهمیت دادن به یکدیگر را از عوامل در استمرار زندگی مشترک و رضایت زن و مرد تعریف کرده اند (پویا منش، احدی، مظاهری و دلاور، ۱۳۸۷).  ارتباط صحیح کلامی و غیر کلامی اساس یک زندگی زناشویی موفق است  و ویژگی های شخصیتی زوجین در این امر کمک کننده است. زوج هایی که دارای خصلت های شخصیتی سرسختی روانشناختی هستند و در شرایط سخت زندگی قادر به کنترل شرایط هستند، می توانند موفق تر باشند(حفاظتی، فیروز آبادی و حق شناس، ۱۳۸۵) .

یکی از عواملی که می تواند بر رضایت زناشویی مؤثر باشد کمال گرایی است. کمال گرایی یک سبک شخصیتی چندبعدی است که با شمار زیادی از مشکلات روان شناختی، بین فردی و مسائل  مربوط به رضایت زناشویی ارتباط دارد (گروسارث و آیسنک،[۱] ۲۰۰۹).

کمال گرایی یک اختلال نیست اما عامل آسیب زایی است که مشکلات بسیاری را برای کودکان و بزرگسالان و خصوصا در ارتباط زناشویی ایجاد می کند (کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده، ۱۳۷۷). کمال گرایی از ویژگیهای روانشناختی است که مورد علاقه بسیاری از روانشناسان دنیا می باشد و منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آنها است (والان[۲]، ۲۰۱۳). کمال گرایی به افکار و رفتار های خود تخریب گرانه ای اشاره می کند که هدف آنها نیل به اهداف به شدت افراطی و غیر واقع گرایانه است. در جامعه امروزی به اشتباه کمال گرایی چیزی مطلوب و حتی لازم برای موفقیت در نظر گرفته می شود( فریدمن و بوث[۳]، ۲۰۱۱).

ملکی (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی رابطه کمال گرایی با سازه دیگری به نام سرسختی پرداخت و به این مسئله اشاره نمود که افراد کمال گرا، در شرایط مختلف سرسختی بیشتری از خود نشان می دهند و چون آرزوهای بزرگی دارند، در شرایط فشار و استرس سرسختانه مقاومت به خرج می دهند. از طرفی مقوله سرسختی روانشناختی یکی از موضوعات جدیدی است که ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود مشغول کرده بود.  فرد سرسخت، کسی است که قادر باشد حوادث را کنترل کند و یا بر آنها تاثیر داشته باشد و عوامل فشارزا را قابل تغییر بداند و نسبت به فعالیتهایی که انجام می دهد متعهد باشد و انتظار داشته باشد که این تغییر یک مبارزه هیجان انگیزی برای رشد بیشتر است و آن را جنبه ای عادی از زندگی بداند. سرسختی روانشناختی از سه بعد تعهد، کنترل  و مبارزه جویی  تشکیل شده است (گوردون و دیموک[۴]، ۲۰۱۳).

سواری (۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان  رابطه ساده و چندگانه سرسختی روانشناختی و کمالگرایی با سلامت روانی به این نتایج دست یافت که  سرسختی روانشناختی و کمالگرایی به ترتیب با سلامت روانی رابطه دارند. همچنین احتشام زاده، مکوندی و باقری (۱۳۹۱) در پژوهشی دیگر به بررسی رابطه بخشودگی ، کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در جانبازان و همسران آنها پرداختند و  نتایج حاکی از وجود رابطه چندگانه بین بخشودگی، کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی بود و بخشودگی بهترین پیشبینی کننده میزان رضایت زناشویی زوجین گزارش شد. از این رو هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به این سئوال است که آیا بین کمالگرایی  و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد؟

 

تعداد صفحه :۹۸

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :