دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده وسهم بیمه شوندگان در پرداخت هزینه بیمه های درمانی در ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بیمه

عنوان : بررسی رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده وسهم بیمه شوندگان در پرداخت هزینه بیمه های درمانی در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش: بیمه

عنوان:

بررسی رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده وسهم بیمه شوندگان در پرداخت هزینه بیمه های درمانی در ایران

استاد راهنما:

دکترمحمد محبی

زمستان۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفجه
چکیده ۱
فصل اول کلیات تحقیق  
۱-۱ مقدمه: ۳
۲-۱ بیان مسأله تحقیق: ۴
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۷
۱-۴ اهداف تحقیق: ۸
۱-۵ سؤالات تحقیق: ۸
۱-۶  فرضیه‏های تحقیق: ۸
۷-۱ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۹
فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق  
۲-۱ تورم ۱۱
۲-۲عوامل ایجاد تورم ۱۲
۲-۳تأثیر تورم بر اقتصاد ۱۵
۲-۴راه‌های پیشگیری از تورم ۱۸
۲-۵راه‌های پیشگیری از تورم در بخش كشاورزی ۱۹
۲-۶تاریخچه بیمه های درمانی در ایران ۲۹
۲-۷حوزه های عدالت در سلامت: ۳۰
۲-۸عدالت در تامین مالی نظام سلامت: ۳۰
۲-۹ پیشینه تحقیق ۳۵
فصل سوم :روش اجرای تحقیق  
۱-۳ مقدمه ۴۲
۳-۲ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: ۴۲
۳-۳  جامعه آماری و روش گردآوری داده ها ۴۳
۳-۴ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۴۳
۳-۵ روش تحقیق ۴۴
۳-۶ آزمون ساکن بودن داده های سری زمانی ۴۴
۳-۷ مدل تحقیق ۴۵
فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق  
۴-۱ مقدمه ۴۹
۴-۲ آمار توصیفی ۵۰
۴-۳آزمون ساکن پذیری متغیرها(ریشه واحد) ۵۹
۴-۴ تخمین مدل بر اساس روش حداقل مربعات معمولی و نتایج حاصل از آن ۶۱
فصل پنجم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات  
۵-۱  مقدمه ۶۵
۵-۲  خلاصه و نتیجه گیری ۶۵
۵-۳ پیشنهادات تحقیق ۶۸
۵-۴ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ۶۹
۵-۵ موانع و محدودیت­های تحقیق ۷۰
منابع  
منابع فارسی ۷۲
منابع غیرفارسی ۷۲
پیوست  
جدول ۷۴
آزمون دیکی و فولر برای متغیرها ۷۶
چکیده انگلیسی ۸۰

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                        صفحه        

جدول۲-۱ نرخ تورم ،نقدینگی وتولید ناخالص داخلی…………………………………………………………………۱۷

جدول ۴-۱ آمار توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق…………………………………………………………………..۵۱

جدول شماره ۴-۲ : نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرها در سطح  و با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی هستند)……………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

جدول ۴-۳مربوط به تخمین رابطه بین تفاضل بین نزخ رشد هزینه های خانوار و نرخ تورم به عنوان متغیر وابسته و نرخ رشد درامدهای نفتی…………………………………………………………………………………….۶۱

جدول ۴-۴مربوط به تخمین رابطه بین تفاضل بین نزخ رشد هزینه های خانوار و نرخ تورم به عنوان متغیر وابسته و نرخ رشد اقتصادی………………………………………………………………………………………………۶۲

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                        صفحه                   

نمودار ۱-۴ : نمودار مربوط به درآمدهای نفتی…………………………………………………………………………….۵۲

نمودار ۴-۲ : نمودار مربوط به تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………۵۳

نمودار۴-۳………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵

نمودار۴-۴………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

نمودار۴-۵………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

چکیده:

یکی از راهکارهای فراروی دولتها برای کاهش فقر ، برقراری نظام تامین اجتماعی بوده است. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین هزینه های درمانی پرداخت شده توسط مردم و یا سهم مردم از این هزینه ها و درامدهای نفتی و رشد اقتصادی  در فاصله سالهای۱۳۹۱-۱۳۷۰از روش حداقل مربعات معمولی و  استفاده از نرم افزار  eviwesپرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدلهای تحقیق نشان می دهد که افزایش درامدهای نفتی و تولید ملی تاثیر قابل توجهی بر بهبود وضعیت سلامت در ایران نداشته است.

کلمات کلیدی: تورم، درامدهای نفتی، هزینه های درمانی, OLS

 

فصل اول

  کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه:

شاید بتوان گفت که در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، موضوع تورم یکی از معضلات اساسی برخی ازکشورها است. به هر علتی که تورم پدید آید درصورتی که از حد قابل قبول و پذیرفته شده در برنامه بلند مدت اقتصادی هر کشور بالاتر باشد، روابط مالی بین افراد و شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. صنعت بیمه نیز به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور از آثار مختلف شرایط تورمی در امان نیست. بررسی تأثیر تورم بر هزینه های پرداختی بیمه شوندگان  از این نظر دارای اهمیت است که در صورتی که همراه با تورم سهم هزینه های  درمانی  بیمه شوندگان افزایش یابد باعث کاهش رفاه آنان خواهد شد. و اگر در این شرایط دولتها و موسسات اقتصادی  با اعمال برخی از روشهای مناسب، تأثیر منفی تورم بر قدرت خرید واقعی  افراد بیمه شده را خنثی نکنند مشکلات اقشار با درآمد پایین بیشتر خواهد شد.پس بررسی راهکارهای مناسب برای رونق تقاضای بیمه عمر در شرایط تورمی بسیار دارای اهمیت است. یکی از مشكلات بزرگی که جوامع انسانی در طول تاریخ با آن مواجه بوده اند، نابرابری اقتصادی حاکم بر آن جوامع بوده است كه به صورت فقر اکثریت مردم خود را نمایان می ساخته است. امروزه نیز مشكل فقر و نابرابری در زمره مسائل حاد به شمار می‎آید، به گونه ای که طبق اطلاعات موجود حدود هشتصد میلیون نفر از مردم جهان شبها را گرسنه به صبح می برند.[۱] لذا كشورهای جهان كاهش فقر و نابرابری را ازجمله اهداف اصلی سیاستهای اقتصادی – اجتماعی خود قرار داده اند.

در دو دهه اخیر نیز به دنبال افزایش هزینه‎های اجتماعی و اقتصادی ناشی از برنامه‎های تعدیل اقتصادی     برشمار فقرا افزوده شده است از این رو برای دستیابی به اهداف بالا راهی جز برقراری تأمین اجتماعی وجود ندارد. همانگونه كه شعار اصلی انجمن بین‎المللی تأمین اجتماعی نیز عبارت است از: «صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی وعدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی ممكن نخواهد بود.» (پناهی بهرام: ۱۳۷۶)

این تحقیق به بررسی رابطه بین تعدادی از متغیرهای کلان و  هزینه های درمانی خانوارها  در ایران   طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۷۰ به شرح ذیل پرداخته است: ابتدا كلیاتی در ارتباط ادبیات موضوع بیان شده است وسپس سابقه مطالعات وتحقیقات انجام شده در این رمینه مرور گردیده است .در بخش سوم عملکرد روش تحقیق و شیوه تجزیه وتحلیل آماری مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد مدل به روش همگرایی در بخش چهارم انجام شده است. سرانجام در بخش پایانی نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.

برای پی بردن به این موضوع قصد داریم به رابطه بین تورم و مخارج درمانی خانوارها در ایران بپردازیم.در این فصل کلیات تحقیق ارائه خواهد شد.

[۱] www.worldbank.org/poverty

تعداد صفحه : ۹۱

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]