دانلود پایان نامه:بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد کرمانشاه

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد کرمانشاه

«دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه»

«رشته روانشناسی »

 

 

موضوع:

بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد  کرمانشاه     

 

  

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر سعیده حسینی

خرداد ماه ۱۳۹۵

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

هدف……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه …………………………………………………………………………… ۴

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. ۵

متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۶

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم

۲-۱ – مرحله نوجوانی …………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۲ – اهمیت مطالعه دوران بلوغ……………………………………………………………………………………… ۹

۲-۲-۱- رشد جسمانی ………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲-۲ رشد عقلی – ذهنی ……………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۳- رشد عاطفی……………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۴- رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۳- مفهوم هویت……………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۴- تعریف هویت………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۵- كودك، هویت و نظریه های آن………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۵-۱- نظریه روانكاوی……………………………………………………………………………………………… ۲۲

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

۲-۵-۲- نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۵-۳- نظریه شناختی………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۶- نوجوانی و هویت…………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۷- جنبه های ضمنی و آشكار خودآگاهی……………………………………………………………………. ۲۶

۲-۸- هویت از دیدگاههای مختلف …………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۸-۱- اریكسون………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۸-۲- مارسیا…………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۸-۳- نقد الگوی مارسیا و اریكسون…………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۸-۴- لوینگر……………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۸-۵- رویكرد فرآیند محوری برزونسكی……………………………………………………………………. ۴۰

۲-۸-۶- استانلی هال……………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۸-۷- اتورانك………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۸-۸- اشپرانگر………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۸-۹- بلوز……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۸-۱۰- والون…………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۹- شكل گیری هویت………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱۰- عوامل موثر در شكل گیری هویت……………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۱۱- عواملی كه بر رشد هویت تاثیر می گذارند. ………………………………………………………….. ۴۸

۲-۱۲- پایگاههای هویت………………………………………………………………………………………………… ۴۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

۲-۱۳- تعدد هویت‌ها …………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۱۴- شخصیت و تعلقات اجتماعی ………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۱۵- تحول هویت در سنین مختلف……………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۱۶- بحران هویت…………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۱۷- بحران هویت از دیدگاه اریكسون ……………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۸- نظر روانشناسان كشور ما درباره تعریف بحران هویت…………………………………………. ۵۶

۲-۱۹- اختلالات مربوط به هویت…………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۲۰- جنس و هویت…………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۲-۲۱- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در خارج از كشور……………………………………. ۶۰

۲-۲۲- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در داخل كشور………………………………………… ۶۱

– دلبستگی

۲-۱- مفهوم شناسی دلبستگی ………………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۲- مؤلفه های اصلی دلبستگی …………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۳- خواستگاه های نظری دلبستگی……………………………………………………………………………… ۶۶

۲-۳-۱- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی …………………………………………………………………… ۶۶

۲-۳-۲- نظریه یادگیری ………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۲-۳-۳- نظریه تحول شناختی ………………………………………………………………………………………. ۶۸

۲-۳-۴- نظریه كردار شناسی ………………………………………………………………………………………. ۶۹

۲-۳-۵- نظریه دلبستگی بالبی ………………………………………………………………………………………. ۷۰

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

۲-۴- نظریه دلبستگی تئوری بالبی …………………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۵- سبك های دلبستگی از دیدگاه های مختلف……………………………………………………………… ۷۶

۲-۶- انواع سبك های دلبستگی………………………………………………………………………………………. ۷۹

۲-۶-۱- سبك دلبستگی ایمن…………………………………………………………………………………………. ۷۹

۲-۶-۲- سبك دلبستگی نا ایمن – اجتنابی……………………………………………………………………….. ۸۰

۲-۶-۳- سبك دلبستگی نا ایمن – دوسوگرا…………………………………………………………………….. ۸۲

۲-۷- مراحل شكل گیری دلبستگی در نوزادان ……………………………………………………………….. ۸۳

۲-۸- تحول دلبستگی در نوجوانی …………………………………………………………………………………. ۸۵

۲-۹- تداوم دلبستگی از كودكی تا نوجوانی ……………………………………………………………………. ۸۵

۲-۱۰- عوامل موثر بر ثبات دلبستگی از كودكی تا بزرگسالی …………………………………………… ۸۷

۲-۱۱- دلبستگی و سازمان شخصیت ……………………………………………………………………………. ۸۸

۲-۱۲- دلبستگی و آسیب شناسی روانی در دوره نوجوانی ……………………………………………… ۹۱

۲-۱۲-۱- اختلال رفتارهای ضد اجتماعی ………………………………………………………………………. ۹۱

۲-۱۲-۲- اختلال بی اشتهایی روانی ……………………………………………………………………………… ۹۲

۲-۱۲-۳- اختلال افسردگی……………………………………………………………………………………………. ۹۳

۲-۱۲-۴- الگوهای رفتار مرضی در دوره نوجوانی ………………………………………………………… ۹۳

۲-۱۲-۵- اختلال گسستگی …………………………………………………………………………………………… ۹۴

۲-۱۳- پدیده های دلبستگی و گسستگی …………………………………………………………………………. ۹۵

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

۲-۱۴- ارتباط دلبستگی، گسستگی و تاریخچه خشونت كودكی…………………………………………… ۹۶

۲-۱۵- معیارهای تشخیص دلبستگی                                                                        ۱۰۱

۲-۱۶- ارتباط هویت و دلبستگی                                                                             ۱۰۲

۲-۱۷- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در خارج از كشور……………………………… ۱۰۲

۲-۱۸- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در داخل كشور………………………………….. ۱۰۴

۲-۱۹- پژوهشهای انجام شده مربوط به ارتباط هویت و دلبستگی در خارج از كشور……….. ۱۰۵

فصل سوم

۳-۱- طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۳-۲- متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۳-۳- تعریف و تعیین جامعه ………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۳-۴- نمونه پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۵- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۳-۶- ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۳-۷- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۳-۸- روش آماری ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

فصل چهارم

  • تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷
  • آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
  • تجزیه و تحلیل داده‌ها در قالب فرضیه های پژوهش ……………………………………………….. ۱۱۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل پنجم

  • بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
  • محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
  • پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
  • ضمایم و پیوستها
  • منابع

 

 

 

چكیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان  دختر جوان دانشگاه آزاد  منطقه کرمانشاه      انجام شد. نمونه پژوهش از ۱۰۰ نفر دانشجویان  دانشگاه آزاد  انتخاب شد و پرسشنامه های «بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال كولنیزورید (۱۹۹۰) (RAAS) و هویت فردی دكتر احمدی» بر روی آنها اجرا گردید. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌هایی با سوالات بسته پاسخ است. داده‌های بدست آمده با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگریسون تجزیه و تحلیل گردید و فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حكایت از آن دارد كه بین سبك دلبستگی ایمن و مشكل هویت رابطه معنادار وجود ندارد (۱۸۳/۰- =r). بین سبك دلبستگی دو سو گرا و مشكل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد      (۲۷۸/۰ =r). بین سبك دلبستگی اجتنابی و مشكل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد (۳۹۶/۰ =r).

 


۱-۱- مقدمه:

دلبستگی پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری است كه بین كودك و مادر یا افرادی كه نوزاد در تعامل منظم و دائم با آنهاست، ایجاد می شود. فروید بر این باور بود كه دلبستگی نوزاد به مادر به خاطر تغذیه و رفع نیاز فیزیولوژیكی است.

تجربه‌هایی كه نوزاد با مراقبش دارد در الگوهای روابط وی با دیگران درونی سازی می شوند و این الگوی عملی درونی شده، تعیین كننده چگونگی مفهوم نوزاد از خود و دیگران است؛ مفهومی كه بعدها در روابط با دیگران تعمیم می یابد.

بررسی های اولیه در زمینه های سبك‌های دلبستگی از سوی آینزورث (۱۹۷۸) انجام گرفت و سه الگوی دلبستگی ایمن، نا ایمن – اجتنابی و دلبستگی نا ایمن اضطرابی – دو سو گرا شناسایی شد.

بعدها مین و سولومون (۱۹۹۰) تعدادی از كودكان را كه در هیچ یك از ۳ گروه قبلی قرار نمی گرفتند بررسی كرده و آنها را در طبقه جدیدی به نام دلبستگی نا ایمن بی سازمان – بی هدف جای دادند.

با نظر اجمالی به دوره نوجوانی به نظر می رسد كه رفتار دلبستگی جوان از الگوهای رفتار دلبستگی سنین پایین تر بسیار متفاوت و جدا است. به نظر می رسد دانشجویان از روابط دلبستگی با والدین و یا سایر چهره‌های دلبستگی گریزان هستند.

بسیاری از دانشجویان پیوندهای دلبستگی با والدین را شبیه گره‌هایی تلقی می كنند كه از پیوندهای متشابه كه محكم و ایمن است جلوگیری می كند. جوان برای آنكه بتواند در ساختن و هموار كردن مسیر زندگیش به حمایت والدین بیش از حد متكی نباشد باید به سوی خود مختاری حركت كند. رفتار جوان نسبت به چهره‌های دلبستگی ممكن است متعارض، مغشوش و متضاد به نظر برسد مگر آنكه این رفتارها در بافت تغییرات تحولی دوره نوجوانی در نظر گرفته شوند. ایجاد یك هویت و دستیابی به یك تعریف منسجم از خود، مهم‌ترین جنبه رشد عمومی اجتماعی در دوره نوجوانی است. انتخاب ارزش‌ها، باورها و هدف های زندگی مهم‌ترین مشخصه‌های اصلی این هویت را تشكیل می دهند. هم در دوره نوجوانی و هم در دوره جوانی این ارزش‌ها، باورها و هدف های زندگی مورد تجدید نظر قرار می گیرند. جوان در جستجوی پاسخ قانع كننده به موضوعات اساسی زندگی مانند ارزشها، نقشهای اجتماعی، مذاهب، عقاید سیاسی و اهداف حرفه‌ای است تا به او نظام فكری داده و تكیه گاه او در تصمیم گیری ها و ارزش گزاری های مهم او باشد، بداند كیست، چه اهدافی دارد و نهایتاً یك فلسفه برای زندگی خود ایجاد كند (كالسنر، ۱۹۹۹، به نقل از رجب پور، ۱۳۸۶).

تعداد صفحه :۱۵۲

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :