دانلود پایان نامه:بررسی دوره های خشكسالی در استان­های كرمانشاه و كردستان باتأكید برماه­های مرطوب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :قلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان : بررسی دوره های خشكسالی در استان­های كرمانشاه و كردستان باتأكید برماه­های مرطوب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرری

 

پایان نامه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

 

موضوع:

بررسی دوره های خشكسالی در استان­های كرمانشاه و كردستان باتأكید برماه­های مرطوب

 

 

استاد راهنما:

دکتر فروغ السادات وجدانی

 

استاد مشاور:

دکتر مهناز پروازی

تابستان  ۱۳۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه      ============                                                                                              ===========

چکیده                                                                                             ۱

مقدمه                                                                                              ۲

 

فصل اول   : کلیات تحقیق

————–

 

  • مقدمه                     ۴
  • بیان مسئله وضرورت آن                     ۴
  • پرسش های تحقیق                     ۵
  • فرضیه ها                                        ۶
  • اهداف تحقیق                     ۶
  • پیشینه تحقیق                     ۷

۱-۶-۱- پیشینه تحقیق در جهان                                                                ۷

۱-۶-۲-پیشینه تحقیق در ایران                                                                  ۹

  • روش و مراحل تحقیق                     ۱۳

 

فصل دوم  : مبانــی نظــری تحقیـــق

————-

۲-۱-  تعریف ومفهوم خشکسالی                                                              ۱۵

۲-۲- انوا ع عمده خشکسالی                                                                   ۱۷

۲-۲-۱- خشکسالی از دیدگاه هواشناسی                                                      ۱۷     

۲-۲-۲- خشکسالی هیدرولوژیک                                                              ۱۷

۲-۲-۳- خشکسالی کشاورزی                                                                  ۱۸

۲-۲-۴- خشکسالی اقتصادی                                                                   ۱۸

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                       ===========

۲-۳- ویژگی­های فضایی و زمانی خشکسالی­ها                                              ۱۹

۲-۳-۱- آغاز و خاتمه خشکسالی                                                              ۱۹

۲-۳-۲- شدت خشکسالی                                                                      ۱۹

۲-۳-۳- فراوانی خشکسالی                                                                              ۲۰

۲-۳-۴- وسعت منطقه ای خشکسالی                                                          ۲۰

۲-۳-۵- دوره تناوبی رخداد خشکسالی                                                       ۲۰

۲-۴- علل وقوع خشکسالی                                                                              ۲۱

۲-۵- روش های مطالعه خشکسالی                                                            ۲۲

۲-۵-۱- روش­هایمبتنی بر بیلان آب                                                           ۲۲

۲-۵-۱-۱- شاخص ترنث وایت                                                                ۲۳

۲-۵-۱-۲- شاخص پالمر                                                                       ۲۴

۲-۵-۲- روش­هایمبتنی بر تحلیل جریان                                                       ۲۵

۲-۵-۳- روش های مبتنی بر تحلیل داده­های بارندگی                                                 ۲۵

۲-۵-۳-۱- شاخص درصدی از نرمال                                                         ۲۶

۲-۵-۳-۲- شاخص­های پراکندگی بارش                                                      ۲۷

۲-۵-۳-۳-شاخص توزیع نرمال استاندارد                                                     ۲۸

۲-۵-۳-۴- شاخص استاندارد شده بارش                                                     ۲۹

۲-۵-۳-۵- شاخص دهک­ها و صدک­های بارندگی                                          ۳۱

۲-۵-۳-۶- شاخص  D                                                                         ۳۲

۲-۵-۴- روش های تحلیل سینوپتیکی                                                         ۳۲

۲-۵-۵- روش های سنجش از دور                                                            ۳۳

۲-۵-۶- روش استفاده از اطلاعات ژئومورفولوژیک و تاریخی                                       ۳۵

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                         ===========

 

فصل سوم :ویژگی­های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-

 

۳-۱- استان کرمانشاه                                                                          ۳۷

۳-۱-۱-موقعیت جغرافیایی                                                                      ۳۷

۳-۱-۲- ناهمواری ها                                                                           ۳۸

۳-۱-۲-۱-تقسیم بندی ناهمواری­ها                                                             ۳۸

۳-۱-۳- زمین شناسی                                                                            ۴۱

۳-۱-۴– خاك­های استان                                                                        ۴۲

۳-۱-۵ – پوشش گیاهی                                                                         ۴۲

۳-۱-۶-جنگل ها‏‎ و مراتع استان                                                                ۴۳

۳-۱-۷- کشاورزی استان                                                                        ۴۴

۳-۱-۸- منابع آبهای سطحی استان                                                             ۵۰

۳-۱-۹- آب و هوای استان کرمانشاه                                                           ۵۳

۳-۱-۹-۱- توده های هوای فعال در استان                                                    ۵۴

۳-۱-۹-۲- اثرات ناهمواری­ها در تنوع آب و هوای استان                                   ۵۵

۳-۱-۱۰- ویژگی های آب و هوا                                                             ۵۶

۳-۱-۱۰-۱- دما                                                                                  ۵۶

۳-۱-۱۰-۲- نزولات جوی                                                                     ۵۷

۳-۱-۱۰-۳-رطوبت نسبی                                                                       ۵۹

۳-۱-۱۰-۴- ساعات آفتابی                                                                     ۵۹

۳-۱-۱۰-۵- تبخیر                                                                               ۶۰

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                  ===========

 

۳-۱-۱۰-۶- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­های کرمانشاه                                      ۶۱

۳-۱-۱۰-۷- بادها                                                                                ۶۳

­۳-۱-۱۱- اقلیم استان                                                                           ۶۴

۳-۱-۱۲- جغرافیای جمعیتی                                                                             ۶۷

۳-۲- استان کردستان                                                                           ۶۷

۳-۲-۱- موقعیت جغرافیایی                                                                              ۶۷

۳-۲-۲- ناهمواری های استان                                                                   ۶۸

۳-۲-۲-۱- تقسیم بندی ناهمواریها                                                             ۶۹

۳-۲-۳- زمین شناسی وژئومورفولوژی استان كردستان                              ۷۰

۳-۲-۴- خاک­های استان                                                                         ۷۱

۳-۲-۵- پوشش گیاهی                                                                          ۷۲

۳-۲-۶- جنگل و مرتع استان                                                                   ۷۳

۳-۲-۷- کشاورزی استان                                                                        ۷۴

۲-۲-۸- منابع آب های سطحی استان                                                          ۷۹

۳-۲-۹-  آب و هوای استان كردستان                                                                    ۸۰

۳-۲-۹-۱- توده های هوای فعال در استان                                                    ۸۱

۲-۲-۹-۲- اثرات ناهمواریها در تنوع آب و هوای استان                                     ۸۳

۲-۲-۹-۳- تاثیر ارتفاع بر اقلیم استان                                                                    ۸۳

۳-۲-۱۰- ویژگی های آب و هوایی                                                            ۸۴

۳-۲-۱۰-۱- دما                                                                                  ۸۴

۳-۲-۱۰-۲- نزولات جوی                                                                     ۸۶

۳-۲-۱۰-۳- رطوبت نسبی                                                                      ۸۷

۳-۲-۱۰-۴- ساعات آفتابی                                                                     ۸۸

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                ===========

۳-۲-۱۰-۵-تبخیر در استان                                                                     ۸۸

۳-۲-۱۰-۶- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­های استان کردستان                                ۸۹

۳-۲-۱۰-۷-بادها                                                                                 ۹۱

۳-۲-۱۱- اقلیم استان                                                                            ۹۱

۳-۲-۱۲- جغرافیای جمعیتی                                                                             ۹۳

 

فصل چهارم : مواد و روش­ها

—————

۴-۱- داده های تحقیق                                                                          ۹۵

۴-۲-داده های هواشناسی                                                                       ۹۶

۴-۳- مشخصات ایستگاه­ها                                                                     ۹۶

۴-۳- ۱-روش اسکالوگرام                                                                      ۹۷

۴-۳-۲-تصحیح، تکمیل و تطویل آمار                                                         ۹۸

۴-۳-۳-خلاصه آماری ایستگاههای موجود                                                    ۱۰۱

۴-۴- داده های عملکرد گندم دیم                                                              ۱۰۲

۴-۴-۱-استاندارد نمودن داده­های عملکرد                                                     ۱۰۴

۴-۴- ۲-بررسی طول­ دوره رشد و محاسبه تنش­های حرارتی وآبی­گندم                   ۱۰۸

دیم دراستان­های مورد مطالعه

۴-۵- نرم افزارهای مورد استفاده                                                               ۱۱۱

۴-۶- روش­های بررسی خشكسالی                                                            ۱۱۳

۴-۶-۱- انحراف استاندارد بارش (SDR)                                                    ۱۱۴

۴-۶-۱-۱-انحراف استاندارد بارش ایستگاه کرمانشاه                              ۱۲۰

۴-۶-۱-۲- انحراف استاندارد بارش ایستگاه کنگاور                                        ۱۲۰

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                ===========

 

۴-۶-۱-۳- انحراف استاندارد بارش ایستگاه اسلام آباد غرب                             ۱۲۱

۴-۶-۱-۴- انحراف استاندارد بارش ایستگاه روانسر                                       ۱۲۲

۴-۶-۱-۵- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سرپل ذهاب                                 ۱۲۲

۴-۶-۱-۶- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سنندج                                        ۱۲۳

۴-۶-۱-۷- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سقز                                           ۱۲۳

۴-۶-۱-۸- انحراف استاندارد بارش ایستگاه قروه                                          ۱۲۴

۴-۶-۱-۹- انحراف استاندارد بارش ایستگاه بیجار                                         ۱۲۵

۴-۶-۱-۱۰- انحراف استاندارد بارش ایستگاه زرینه اوباتو                                 ۱۲۶

۴-۶-۲- شاخص PN                                                                          ۱۲۵

۴-۶-۲-۱- شاخص PNایستگاه کرمانشاه                                                    ۱۲۹

۴-۶-۲-۲- شاخص PNایستگاه کنگاور                                                      ۱۳۰

۴-۶-۲-۳- شاخص PN ایستگاه اسلام آباد غرب                                           ۱۳۲

۴-۶-۲-۴- شاخص PN ایستگاه روانسر                                                     ۱۳۳

۴-۶-۲-۵- شاخص PN ایستگاه  سرپل ذهاب                                              ۱۳۴

۴-۶-۲-۶- شاخص PN ایستگاه سنندج                                                      ۱۳۵

۴-۶-۲-۷- شاخص PN ایستگاه سقز                                                        ۱۳۶

۴-۶-۲-۸- شاخص PN ایستگاه قروه                                                        ۱۳۷

۴-۶-۲-۹- شاخص PN ایستگاه بیجار                                                       ۱۳۸

۴-۶-۲-۱۰- شاخص PN ایستگاه زرینه اوباتو                                              ۱۳۹

۴-۶-۳- شاخص دهک­ها                                                                       ۱۴۱

۴-۶- ۱- شاخص دهک­ ایستگاه کرمانشاه                                                    ۱۴۱

۴-۶-۳- ۲- شاخص دهک­ ایستگاه کنگاور                                                   ۱۴۳

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                            صفحه

============                                                                                                  ===========

 

۴-۶-۳- ۳- شاخص دهک­ ایستگاه اسلام غرب                                              ۱۴۴

۴-۶-۳- ۴- شاخص دهک­ ایستگاه روانسر                                                   ۱۴۵

۴-۶-۳- ۶- شاخص دهک­ ایستگاه سنندج                                                   ۱۴۷

۴-۶-۳- ۵- شاخص دهک­ ایستگاه سرپل ذهاب                                             ۱۴۶

۴-۶-۳- ۷- شاخص دهک­ ایستگاه سقز                                                      ۱۴۸

۴-۵-۳- ۸- شاخص دهک­ ایستگاه قروه                                                      ۱۴۹

۴-۶-۳- ۹- شاخص دهک­ ایستگاه بیجار                                                     ۱۵۰

۴-۶-۳- ۱۰- شاخص دهک­ ایستگاه زرینه اوباتو                                            ۱۵۱

۴-۶-۴- شاخص D                                                                             ۱۵۲

۴-۶-۴-۱- شاخص D ایستگاه کرمانشاه                                                      ۱۵۲

۴-۶-۴-۲- شاخص D ایستگاه کنگاور                                                       ۱۵۷

۴-۶-۴-۳- شاخص D ایستگاه اسلام آباد غرب                                             ۱۵۸

۴-۶-۴-۴- شاخص D ایستگاه روانسر                                                       ۱۵۹

 

۴-۶-۴-۵- شاخص D ایستگاه سرپل ذهاب                                                 ۱۶۱

۴-۶-۴-۶- شاخص D ایستگاه سنندج                                                        ۱۶۲

۴-۶-۴-۷- شاخص D ایستگاه سقز                                                           ۱۶۳

۴-۶-۴-۸- شاخص D ایستگاه قروه                                                          ۱۶۴

۴-۶-۴-۹- شاخص D ایستگاه بیجار                                                         ۱۶۵

۴-۶-۴-۱۰- شاخص D ایستگاه زرینه اوباتو                                                 ۱۶۷

۴-۶-۵-  شاخص استانداردشده بارشSPI                                                   ۱۶۸

۴-۶-۵-۱- شاخص SPI ایستگاه کرمانشاه                                                   ۱۶۸

۴-۶-۵-۲- شاخص SPI ایستگاه کنگاو                                                      ۱۷۴

۴-۶-۵-۳- شاخص SPI ایستگاه اسلام آباد غرب                                          ۱۷۵

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                ===========

 

۴-۶-۵-۴- شاخص SPI ایستگاه روانسر                                                    ۱۷۶

۴-۶-۵-۵- شاخص SPI ایستگاه سرپل ذهاب                                              ۱۷۷

۴-۶-۵-۶- شاخص SPI ایستگاه سنندج                                                     ۱۷۸

۴-۶-۵-۷- شاخص SPI ایستگاه سقز                                                        ۱۷۹

۴-۶-۵-۸- شاخص SPI ایستگاه قروه                                                       ۱۸۰

۴-۶-۵-۹- شاخص SPI ایستگاه بیجار                                                      ۱۸۱

۴-۶-۵-۱۰- شاخص SPI ایستگاه زرینه اوباتو                                              ۱۸۲

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری، اثبات فرضیه ها و پیشنهادات

—————

 

۵-۱- نتیجه گیری                                                                                ۱۸۵

۵-۲- اثبات فرضیه ها                                                                            ۱۸۷

۵-۳- پیشنهادات                                                                                 ۱۸۸

پیوست­ها                                                                                         ۱۸۹

منابع و مآخذ                                                                                     ۲۲۹

چکیده انگلیسی                                                                                  ۲۳۳

 

فهرست جداول

عنوان                                                                           صفحه

============                                                                                                ===========

 

۲-۱- درجه بندی نمایه شدت خشکسالی پالمر                                              ۲۴

۲-۲- طبقات خشکسالی با شاخص  PN                                                    ۲۶

۲-۳- طبقه بندی شاخص خشکسالی توزیع نرمال استاندارد                                ۲۸

۲-۴-درجه بندی نمایه استاندارد شده بارش ( SPI )                                       ۳۰

۲-۵- طبقه­بندی ارزش دهک­ها و توصیف خشکسالی                                       ۳۱

۲-۶- طبقه­بندی D و توصیف خشکسالی                                                     ۳۲

۲-۷- لیست برخی از شاخص­های خشكسالی                                                         ۳۴

۳-۱- سطح زیر کشت محصولات زراعی استان كرمانشاه                                   ۴۵

۳-۲-سطح کشت باغات با احتساب درختان پراکنده استان کرمانشاه سال ۱۳۸۵          ۴۶

۳-۳- توزیع و سطح تولید، کل محصولات زراعی استان کرمانشاه                          ۴۸

۳-۴- توزیع سطح و تولید محصولات زراعی استان کرمانشاه گروه محصولات           ۴۹

۳-۵- طبقه بندی دمارتن استان کرمانشاه                                                      ۶۵

۳-۶- تنوع اقلیمی در استان کرمانشاه                                                          ۶۶

۳-۷- طبقه اقلیمی آمبرژه و ایوانف ایستگاه­های استان کرمانشاه                             ۶۶

۳-۸-برآورد سطح زیر کشت محصولات زراعی استان کردستان                            ۷۵

۳-۹- جدول برآورد سطح کشت باغات در استان کردستان در سال ۱۳۸۵                ۷۶

۳-۱۰- توزیع و سطح تولید، کل محصولات زراعی استان کردستان                        ۷۷

۳-۱۱- توزیع سطح و تولید محصولات زراعی استان کردستان گروه محصولات                   ۷۸

۳-۱۲-طبقه بندی دمارتن استان کردستان                                                      ۹۲

۳-۱۳- طبقه اقلیمی آمبرژه و ایوانف ایستگاه­های استان کردستان                           ۹۳

۴-۱-سال تاسیس ایستگاه ها،طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع استان کرمانشاه          ۹۶

۴-۲- سال تاسیس ایستگاه ها،طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع استان کردستان                   ۹۶

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                           صفحه

============                                                                                     ===========

 

۴-۳-پارامترهای مورد استفاده همراه با حدود طبقه در مدل اسکالوگرام                    ۹۹

۴-۴-نتیجه رتبه بندی اسکالوگرام در دو استان                                                ۱۰۰

۴-۵-عملکرد گندم دیم دراستان­كرمانشاه و سطح زیر کشت گندم دیم استان              ۱۰۵

۴-۶- عملکرد گندم دیم دراستان­كردستان و سطح زیر کشت گندم دیم استان             ۱۰۶

۴-۷- عملکرد استاندارد شده گندم دیم استان و شهرستان کرمانشاه و کردستان           ۱۰۷

۴-۸- مراحل دوره رشد گندم و دماهای مربوط به آن در دوره رشد۷۸-۷۷ (کرمانشاه)  ۱۰۸

۴-۹ -مراحل دوره رشد گندم و دماهای مربوط به آن در دوره رشد۷۹-۷۸ (کرمانشاه)  ۱۰۹

۴-۱۰-مراحل دوره رشد گندم و دماهای مربوط به آن در دوره رشد۸۷-۸۶ (کرمانشاه)  ۱۰۹

۴-۱۱- مراحل دوره رشد گندم و دماهای مربوط به آن در دوره رشد۷۸-۷۷ (بیجار)    ۱۱۰

۴-۲ -مراحل دوره رشد گندم و دماهای مربوط به آن در دوره رشد۷۹-۷۸ (بیجار)      ۱۱۰

۴-۱۳-مراحل دوره رشد گندم و دماهای مربوط به آن در دوره رشد۸۷-۸۶ (بیجار)     ۱۱۱

۴-۱۴- نمونه فایل ورودی برنامهDIP  جهت محاسبه شاخص خشکسالی               ۱۱۲

۴-۱۵- نمونه­ی فایل ورودی و خروجی در نرم افزار SPI.EXE                        ۱۱۳

۴-۱۶- محدوده­های طبقه بندی خشکسالی به روش پراکندگی بارش                      ۱۱۴

۴-۱۷-مقادیرشاخص پراکندگی بارش در ایستگاه­های استان­های کرمانشاه و کردستان    ۱۲۱

۴-۱۸- شاخص PNدرایستگاه­ کرمانشاه                                                       ۱۲۶

۴-۱۹- شاخص PNدرایستگاه­ کنگاور                                                         ۱۲۶

۴-۲۰- شاخص PNدرایستگاه­  اسلام آباد                                                    ۱۲۶

۴-۲۱- شاخص PNدرایستگاه­ روانسر                                                        ۱۲۷

۴-۲۲- شاخص PNدرایستگاه­ سرپل ذهاب                                                  ۱۲۷

۴-۲۳- شاخص PNدرایستگاه­سنندج                                                ۱۲۷

۴-۲۴- شاخص PNدرایستگاه­سقز                                                             ۱۲۸

۴-۲۵- شاخص PNدرایستگاه­ قروه                                                           ۱۲۸

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                             صفحه

============                                                                                         ===========

 

۴-۲۶- شاخص PNدرایستگاه­ بیجار                                                          ۱۲۸

۴-۲۷- شاخص PNدرایستگاه­ زرینه اوباتو                                                   ۱۲۹

۴-۲۸-شاخص دهک­ها در ایستگاه­های استان­های کرمانشاه و کردستان                    ۱۴۲

۴-۲۹- شاخص Dدرایستگاه­ کرمانشاه                                                         ۱۵۳

۴-۳۰- شاخص Dدرایستگاه­ کنگاور                                                           ۱۵۳

۴-۳۱- شاخص Dدرایستگاه­  اسلام آباد                                                      ۱۵۳

۴-۳۲- شاخص Dدرایستگاه­ روانسر                                                           ۱۵۴

۴-۳۳- شاخص Dدرایستگاه­ سرپل ذهاب                                                    ۱۵۴

۴-۳۴- شاخص Dدرایستگاه­ سنندج                                                           ۱۵۴

۴-۳۵- شاخص Dدرایستگاه ­سقز                                                              ۱۵۵

۴-۳۶- شاخص Dدرایستگاه­  قروه                                                            ۱۵۵

۴-۳۷- شاخص Dدرایستگاه­ بیجار                                                             ۱۵۵

۴-۳۸- شاخص Dدرایستگاه­ زرینه اوباتو                                                      ۱۵۶

۴-۳۹- شاخص SPIدرایستگاه­ کرمانشاه                                                      ۱۶۹

۴-۴۰- شاخص SPIدرایستگاه­ کنگاور                                                        ۱۶۹

۴-۴۱- شاخص SPIدرایستگاه­  اسلام آباد                                                    ۱۷۰

۴-۴۲- شاخص SPIدرایستگاه­ روانسر                                                        ۱۷۰

۴-۴۳- شاخص SPIدرایستگاه­ سرپل ذهاب                                                  ۱۷۱

۴-۴۴- شاخص SPIدرایستگاه­سنندج                                                         ۱۷۱

۴-۴۵- شاخص SPIدرایستگاه ­سقز                                                           ۱۷۲

۴-۴۶- شاخص SPIدرایستگاه­  قروه                                                          ۱۷۲

۴-۴۷- شاخص SPIدرایستگاه­ بیجار                                                ۱۷۳

۴-۴۸- شاخص SPIدرایستگاه­ زرینه اوباتو                                                   ۱۷۳

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                         صفحه

============                                                                                                ===========

 

۳-۱- دامنه دمایی شهرستان های استان کرمانشاه                                             ۵۶

۳-۲- رژیم دمایی شهرستان های استا ن کرمانشاه                                            ۵۷

۳-۳-بارندگی در شهرستان های استان کرمانشاه                                              ۵۷

۳-۴- رژیم بارندگی در استان کرمانشاه                                                        ۵۸

۳-۵- رطوبت نسبی ایستگاه­های استان کرمانشاه                                              ۵۹

۳-۶- ساعات آفتابی ایستگاه­های استان کرمانشاه                                             ۶۰

۳-۷-تبخیر ایستگاه­های استان کرمانشاه                                                        ۶۱

۳-۸- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­ کرمانشاه                                                   ۶۱

۳-۹- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­اسلام آباد                                                  ۶۲

۳-۱۰- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­سرپل ذهاب                                              ۶۲

۳-۱۱- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­کنگاور                                                    ۶۲

۳-۱۲- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­روانسر                                                    ۶۳

۳-۱۳- دامنه دمای شهرستان­های استان کردستان                                             ۸۵

۳-۱۴- رژیم دمایی شهرستان­های استان کردستان                                            ۸۵

۳-۱۵- بارندگی در شهرستان­های استان کردستان                                            ۸۶

۳-۱۶- رژیم بارندگی در استان کردستان                                                      ۸۷

۳-۱۷- رطوبت نسبی در شهرستان­های استان کردستان                                                ۸۷

۳-۱۸- ساعات آفتابیماهانه در شهرستان­های استان کردستان                                ۸۸

۳-۱۹- تبخیر در شهرستان های استان کردستان                                              ۸۹      ۳-۱۲- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­سنندج                                                   ۸۹

۳-۱۲- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­ قروه                                                      ۹۰

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                           صفحه

============                                                                                               ===========

 

۳-۱۲- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­سقز                                                       ۹۰

۳-۱۲- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­بیجار                                                      ۹۰

۳-۱۲- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­زرینه اوباتو                                               ۹۰

۴-۱- بارندگی سال زراعی ایستگاه­های استان کرمانشاه طی دوره ۲۵ ساله                 ۱۰۱

۴-۲- میانگین دمای سال زراعی ایستگاه­های استان کرمانشاه طی دوره ۲۵ ساله           ۱۰۱

۴-۳- بارندگی سال زراعی ایستگاه­های استان کردستان طی دوره ۲۵ ساله                 ۱۰۲

۴-۴- میانگین دمای سال زراعی ایستگاه­های استان کردستان طی دوره ۲۵ ساله           ۱۰۲

۴-۵ – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه کرمانشاه                                           ۱۱۵

۴-۶ – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه کنگاور                                             ۱۱۶

۴-۷ – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه اسلام آباد                                          ۱۱۶

۴-۸ – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه روانسر                                             ۱۱۷

۴-۹ – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه سرپل ذهاب                             ۱۱۷

۴-۱۰ – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه سنندج                                            ۱۱۸

۴-۱۱ – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه سقز                                               ۱۱۸

۴-۱۲ – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه قروه                                              ۱۱۸

۴-۱۳ – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه بیجار                                             ۱۱۹

۴-۱۴ – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه زرینه اوباتو                                      ۱۱۹

۴-۱۶- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان كرمانشاه                    ۱۳۰

۴-۱۷- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان كنگاور                      ۱۳۱

۴-۱۸- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان اسلام آباد غرب            ۱۳۲

۴-۱۸- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان روانسر                      ۱۳۴

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                           صفحه

============                                                                                                ===========

 

۴-۲۰- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان سرپل ذهاب                ۱۳۵

۴- ۲۱- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان سنندج                     ۱۳۶

۴- ۲۲- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان سقز                        ۱۳۷

۴- ۲۳- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان قروه                        ۱۳۸

۴- ۲۴- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان بیجار                       ۱۳۹

۴- ۲۵-بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان زرینه اوباتو                 ۱۴۰

۴-۲۶- شاخص دهک در ایستگاه کرمانشاه                                                                      ۱۴۲

۴-۲۷- شاخص دهک در ایستگاه کنگاور                                                     ۱۴۳

۴-۲۸- شاخص دهک در ایستگاه اسلام آباد غرب                                           ۱۴۴

۴-۲۹- شاخص دهک در ایستگاه روانسر                                                     ۱۴۵

۴-۳۰- شاخص دهک در ایستگاه سرپل دهاب                                               ۱۴۶

۴-۳۱- شاخص دهک در ایستگاه سنندج                                                     ۱۴۷

۴-۳۲- شاخص دهک در ایستگاه سقز                                                        ۱۴۸

۴-۳۳- شاخص دهک در ایستگاه قروه                                                        ۱۴۹

۴-۳۴- شاخص دهک در ایستگاه بیجار                                                       ۱۵۰

۴-۳۵- شاخص دهک در ایستگاه زرینه اوباتو                                                         ۱۵۱

۴-۳۶-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان کرمانشاه                       ۱۵۷

۴-۳۷-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان کنگاور                         ۱۵۸

۴-۳۸-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان اسلام آباد غرب               ۱۵۹

۴-۳۹-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان روانسر                         ۱۶۰

۴-۴۰-هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان سرپل ذهاب                            ۱۶۱

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                          صفحه

============                                                                                                ===========

 

۴-۴۱- بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان  سنندج                        ۱۶۳

۴-۴۲-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان سقز                            ۱۶۴

۴-۴۳-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان قروه                            ۱۶۵

۴-۴۴-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان بیجار                           ۱۶۶

۴-۴۵-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان زرینه اوباتو                    ۱۶۷

۴-۴۶- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPIبا عملکرد شهرستان کرمانشاه                     ۱۷۴

۴-۴۷- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان کنگاور                     ۱۷۵

۴-۴۸- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان اسلام آباد غرب           ۱۷۶

۴-۴۹- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان روانسر                     ۱۷۷

۴-۵۰- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان سر پل ذهاب              ۱۷۸

۴-۵۱- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان سنندج                      ۱۷۹

۴-۵۲- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان سقز                         ۱۸۰

۴-۵۳- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان قروه                        ۱۸۱

۴-۵۴- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان بیجار                       ۱۸۲

۴-۵۵- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان زرینه اوباتو                ۱۸۳

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                         صفحه

============                                                                                               ===========

 

۳-۱-تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه                                                         ۳۷

۳-۲- نقشه ناهمواری های استان کرمانشاه                                                    ۳۹

۳-۳-توپوگرافی استان کرمانشاه                                                                ۴۱

۳-۴- نقشه توده های ورودی استان کرمانشاه                                                 ۵۴

۳-۵- مناطق هم بارش استان کرمانشاه                                                         ۵۸

۳-۶- طبقه بندی دمارتن استان کرمانشاه                                                      ۶۵

۳-۷- تقسیمات سیاسی استان کردستان                                                        ۶۸

۳-۸-طبقه بندی دمارتن استان کردستان                                                       ۹۲

 

چکیده

 

خشكسالی­ها نشانة روشنی ازناهنجاری­ها و نوسانات در روند پارامترهای هواشناسی از جمله بارندگی و دما می باشند كه بسیاری از مناطق خشك و نیمه خشك دنیا را با شدت­های مختلف هر چند سال یكبار در بر می­گیرند. از نظر اقلیم شناسی تمامی مناطق اقلیمی دنیا درمعرض خطر وقوع خشكسالی می­باشند و با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی كشور ایران، خشكسالی در طول تاریخ یكی از تهدیدهای اصلی ساكنان و تمدن های آن بوده است­. استان­های کرمانشاه و کردستان از مناطق تقریباً باران خیز بوده و دارای رتبه بالا در کشت دیم خصوصاً گندم در کشور می باشند. اما در برخی از سال­ها دچار خشکسالی گردیده و خسارات زیادی برای قشر کشاورز این استان­ها به وجود می­آید. هدف از تحقیق حاضر بررسی رخداد خشکسالی در استان­های کرمانشاه و کردستان و شناسایی تفاوت شاخص­ها در بازه­های زمانی مختلف مخصوصاً ماه­های مرطوب با كل سال زراعی می­باشد. جهت دستیابی به این منظوراستفاده از ۵ شاخص خشکسالی SPI،  ,PND ، انحراف استاندارد بارش (SDR)و دهک­ها برای یک دوره ۲۵ ساله در بازه­های مختلف از جمله ۳ ،۶، ۹ و ۱۲ماهه مورد استفاده قرار گرفت.در مرحله بعد عملکرد گندم دیم در استان­های مورد مطالعه در دوره ۲۵ ساله را با نتایج شاخص­های خشکسالی تلفیق گردید.  نتایج بدست آمده از بررسی شاخص­های خشکسالی در دو استان نشان می­دهد، که بهترین نتیجه از بررسی شاخص­های خشکسالی نمایهSPI می­باشد که هماهنگی بیشتری با سال­های خشکسالی به وقوع پیوسته و تلفیق آن با عملکرد گندم دیم دارد. همچنین این بررسی نشان دادکه فراوانی وقوع خشکسالی بسیار شدید در استان کرمانشاه بیشتر از استان کردستان است اما در مجموع تعداد سال­های خشكسالی خفیف، متوسط و شدید در دواستان تفاوت معنی­داری با یكدیگر نداشتند.  همچنین سه خشكسالی به طور فراگیر در دواستان رخ داده كه سال ۸۷-۱۳۸۶ درجه آن بسیار شدید بوده و سال­های ۷۸-۱۳۷۷ و ۷۹-۱۳۷۸ در مرتبه شدید و متوسط قرار گرفته­اند. نتیجه دیگراین تحقیق وجود تفاوت شاخص­های خشكسالی در بازه های ۳ ماهه در مقایسه با كل سال وعدم تفاوت این شاخص­ها در دوره مرطوب(آبان تا اردیبهشت )با كل سال زراعی بود.

 

کلمات کلیدی: شاخص­­های خشکسالی، دوره مرطوب، عملكردگندم دیم، دوره رشدگندم دیم، استان کرمانشاه ، استان کردستان

مقدمه

خشكسالی یك پدیده­ی خزنده و تكرار شونده در اقلیم­های مختلف است و اثرات آن صرفاً به نواحی خشك و نیمه خشك محدود نمی­شود و می­تواند در نواحی با بارش بالا و در هر فصل سال رخ دهد. خشكسالی یكی از بلایای طبیعی است كه در مقایسه با سایر بلایا، از نقطه نظر میزان، شدت، طول مدت واقعه، گسترش منطقه، تلفات جانی، خسارت های اقتصادی و اثرات بلندمدت، از اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده و در دهه­های اخیر از میان حوادث طبیعی كه زندگی انسان را بر روی كره خاكی تحت تاثیر قرارداده فراوانی بیشتری داشته است. آثار خشكسالی به ویژه در سال­های اخیر علاوه بر محصولات كشاورزی، تولیدات دامی و مراتع بر مهاجرت، بروز آفات و بیماری­ها، كمبود آب­های سطحی  و برداشت بیش از حد آب­های زیرزمینی نیز تاثیر بسزایی داشته تا جایی كه در برخی مناطق باعث شوری آب و خاك شده است.

اهمیت تولیدات محصولات زراعی در استان­های كردستان و كرمانشاه به اندازه­ای است كه بالاترین سطح برداشت گندم دیم كشور در این مناطق به ثبت رسیده است و اقتصاد ۳۹ درصد مردم آن بر پایه كشاورزی خصوصاً محصولات دیم از جمله گندم می­باشد. در شرایط نرمال این مناطق از بارندگی مناسبی برخوردار می­باشندو به تبع آن، عملكرد و میزان تولید محصولات دیم در این استان­ها از رتبه بالایی برخوردار است.در سال­های وقوع خشكسالی یا با بارندگی با توزیع نامناسب، خسارات زیادی به محصولات دیم و جمعیت شاغل بخش كشاورزی وارد می­شود. اثرات خشكسالی شدید در این مناطق در دهه­های اخیر از جمله در سال ۸۷-۱۳۸۶ دیده شده است.

در این تحقیق سعی بر آن شده است كه سال­های خشكسالی را با توجه به شاخص­های خشكسالی بدست آورده و آن­ را با عملكرد محصولات دیم خصوصاً گندم دیم مطابقت داد. امیداست با این پژوهش بتوان تهمیدات لازم برای مقابله با این پدیده طبیعی كه در بعضی از سال­ها گریبان­گیر این مناطق می­شود را فراهم نمود و از خسارات آن كاست.

تعداد صفحه : ۲۵۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]