تحقیق (پایان نامه) : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده فنی و مهندسی

 

پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری

گرایش: معماری

 

عنوان:

خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۱مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۳ اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۴ سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۵ اهداف تحقیق و طراحی ……………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۶ ابزار و روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..۷

فصل دوم: مرور منابع و تحقیقات…………………………………………..………………………………..…………………..۸

۲-۱ کودک …………………………………………………………………………………………………………………………………………۸

۲-۲ روانشناسی رشد و دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد ………………………………………………………………۱۰

۲-۲-۱ نظریه رشد و شناخت ………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۳ روانشناسی تربیتی ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۴ کودک و آموزش……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۴-۱ سابقه و ضرورت آموزش کودکان در خارج از ایران …………………………………………………………………….۱۶

۲-۴-۱-۱ مهدکودک مجازی در استرالیا ……………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۴-۱-۲ مهدکودک‌ الکترونیکی از ژاپن تا آمریکا …………………………………………………………………………….۱۸

۲-۴-۲ سابقه و ضرورت آموزش کودکان در ایران …………………………………………………………………………………۱۸

۲-۴-۳ نگاهی به آموزش و پرورش کودکان در جهان امروز ……………………………………………………………………۱۹

۲-۴-۴ انتخاب شیوه مناسب آموزشی …………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۵ خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۵-۱ مفهوم خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۵-۲ عوامل موثر بر خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۵-۳ اهمیت خلاقیت از منظر آموزشی ……………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۵-۴ راهبردهایی در جهت پرورش خلاقیت کودکان ………………………………………………………………………..۲۴

۲-۵-۴-۱محورهای آموزش خلاقیت در جریان تدریس………………………………………………………………………..۲۴

۲-۶ کودک و بازی …………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۶-۱ بازی و شخصیت ………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۶-۲ بازی و رشد اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۶-۳ نقش بازی در رشد و زندگی کودک ………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۷ کودک و هنر …………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۷-۱ تئاتر و هنرهای نمایشی ………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۷-۲ موسیقی و کودک ………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۷-۳ آواز ……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۷-۴ قصه و قصه گویی ……………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۷-۵ شعر …………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۷-۶ نقاشی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۷-۶-۱ نقاشی و فرا فکنی ………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۸ کودک و معماری ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۹ محیط، بازی، خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱۰ روند رشد و بازی کودک ……………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۱۱ ادراک کودک ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۱۱-۱ حواس پنجگانه ……………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۱۱-۲ هوش ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۱۱-۳ حافظه …………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۱۲ دریافت حسی و ادراکی کودک از فضا ……………………………………………………………………………………۳۹

۲-۱۳ تاثیر شرایط محیطی و کالبدی بر کودکان ………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۱۳-۱رنگ ………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۱۳-۲ نور ……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۱۳-۳ صوت …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۲-۱۳-۴ تهویه …………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۱۴ فضای معماری کودکان …………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۱۵ خصوصیات فضاهای مورد نظر جهت طراحی …………………………………………………………………………..۴۴

۲-۱۶ تعامل با محیط ………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۱۶-۱ استفاده از عوامل طبیعی زمین …………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۱۶-۲ فضای سبز ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۱۶-۳ آب …………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

۲-۱۷ طراحی فضای باز و زمین بازی …………………………………………………………………………………………………۴۸

۲-۱۷-۱ ساختارهای بازیها ……………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۲-۱۷-۱-۱ پر جنب و جوش. بازی های فیزیکی ……………………………………………………………………………….۴۹

۲-۱۷-۱-۲ فکر کردن. بازی های خلاقانه …………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۱۷-۱-۳ داشتن همراه. بازیهای اجتماعی …………………………………………………………………………………………۵۰

۲-۱۷-۱-۴ بازی در سکوت و آرامش ………………………………………………………………………………………………..۵۱

۲-۱۷-۱-۵ تجربه کردن. یادگیری از طریق بازی های حسی …………………………………………………………………۵۱

۲-۱۷-۲ بازی با شن وگل ………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۲-۱۷-۳ اسباب بازیها ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۲-۱۸ طراحی فضا برای کودکان ……………………………………………………………………………………………………….۵۶

فصل سوم: نمونه های معماری برای کودکان …………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۱ نمونه های خارجی …………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۱-۱مهد کودک بارباپاپا ………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۱-۲ مهد کودک ترنتن…………………………………………………………………………………………………………………۶۱

۳-۱-۳مهد کودک ۸ کلاسه……………………………………………………………………………………………………………۶۷

۳-۱-۴ مهد کودک سبرا ………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۳-۱-۵ مهد کودک کرلینگ ………………………………………………………………………………………………………………۷۴

۳-۲نمونه های داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

۳-۲-۱مهد کودک راهیان رشد ……………………………………………………………………………………………………۷۷

۳-۲-۲ مهد کودک قصه من ………………………………………………………………………………………………………۸۱

۳-۳ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷

فصل چهارم: مطالعات بستر طرح ……………………………………………………………………………………………………..۸۹

۴-۱ شناخت منطقه مطالعاتی ………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

۴-۱-۱ تاریخچه شهر تهران ………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۱-۲ جغرافیای مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………….۹۰

۴-۱-۳ جغرافیای سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۱-۴ جغرافیای طبیعی ……………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

۴-۱-۴-۱ موقعیت و وسعت ………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

۴-۱-۴-۲ ناهمواری ها …………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

۴-۱-۴-۳ آب و هوا …………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۱-۴-۴ منابع آب ……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

۴-۱-۴-۵ زلزله خیزی …………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۱-۵ راهبردهای طراحی ……………………………………………………………………………………………………………………۹۷

۴-۱-۵-۱ فرم مناسب بنا در ارتباط با اقلیم ……………………………………………………………………………………………۹۷

۴-۱-۵-۲ مصالح ساختمانی در رابطه با اقلیم …………………………………………………………………………………………۹۷

۴-۲ بررسی سایت ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۴-۲-۱ تاریخچه اراضی عباس آباد ………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۴-۲-۲ بررسی موقعیت فرهنگی سایت- تم پارک ها …………………………………………………………………………….۱۰۳

۴-۲-۲-۱ بوستان آب و آتش …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۴-۲-۲-۲ بوستان نوروز ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

۴-۲-۲-۳ شهر دوستدار کودک …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۲-۲-۴ نقش فضای سبز در شهرهای دوستدار کودک………………………………………………………………………….۱۱۰

۴-۲-۲-۵ پهنه دوستدار کودک در اراضی عباس آباد ………………………………………………………………………………۱۱۱

۴-۲-۲-۶ موقیت سایت در اراضی عباس آباد………………………………………………………………………………………..۱۱۲

۴-۲-۲-۷ مسیرهای دسترسی به سایت…………………………………………………………………………………………………۱۱۳

۴-۲-۲-۸ تراکم مسکونی در اطراف سایت………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۴-۲-۳ دلایل انتخاب سایت …………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

۴-۳ ضوابط و استانداردها ……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

۴-۳-۱ طراحی ساختمان آموزشی ……………………………………………………………………………………………۱۱۵

۴-۳-۲ استانداردهای کلی …………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

۴-۳-۳ ایمنی در محوطه …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

۴-۳-۴ نرده های ایمن …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

۴-۳-۵ ایمنی در مسیر های حرکت…………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۴-۳-۶ ایمنی در راهرو ها……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۴-۳-۷ ایمنی در مسیر پله ها ……………………………………………………………………………………………………………۱۲۰

۴-۳-۸ شرایط ایمنی پوشش کف ……………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

۴-۳-۹شرایط ایمنی درها ……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲

۴-۳-۱۰شرایط ایمنی پنجره ها ………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

۴-۳-۱۱شرایط ایمنی در فضای بهداشتی …………………………………………………………………………………………..۱۲۳

۴-۳-۱۲شرایط ایمنی تجهیزات ……………………………………………………………………………………………………….۱۲۴

فصل پنجم: معرفی طرح ………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵

۵-۱ مبانی طرح …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۵-۲ نشاط در فضای معماری ………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶

۵-۲-۱ راحتی …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶

۵-۲-۲ اکتشاف در فضا ………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶

۵-۲-۳ تنوع و پیچیدگی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶

۵-۲-۴ خوانایی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷

۵-۲-۵ پذیرا بودن فضا ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷

۵-۲-۶ رشد اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸

۵-۲-۷ ارتباط و قلمرو گزینی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۵-۲-۸ خلوت ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸

۵-۳ روند طراحی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

۵-۳-۱ فضای باز ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

۵-۳-۲ فضاهای بسته ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

۵-۳-۲-۱ آموزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱

۵-۳-۲-۲ خدماتی ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۳

۵-۳-۲-۳ اداری …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴

۵-۳-۳ فضاهای نیمه باز ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۴

۵-۴برنامه فیزیکی …………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۵

۵-۵ تاسیسات …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۷

۵-۶ سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

۵-۶-۱ سیستم اسکلت بتنی …………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸

۵-۶-۲ ایمنی کلی شیشه ها …………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸

۵-۶-۲-۱ نیاز های ایمنی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹

۵-۷ نقشه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۰

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۰

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول۲-۱٫ نظریات مختلف در روانشناسی رشد ……………………………………………………………………………………..۱۱

جدول ۲-۲٫ مراحل رشد شناختی از دیدگاه پیاژه …………………………………………………………………………………….۱۳

جدول۲-۳٫ ویژگیهای جسمانی، روانی، عاطفی و اجتماعی کودکان در ۷ سال اول زندگی……………. ………………۱۴

جدول۲-۴٫ بررسی نظام های آموزشی در کشورهای مختلف ……………………………………………………………………۲۰

جدول ۴-۱٫ میانگین آمار درجه حرارت ایستگاه مهرآباد …………………………………………………………………………..۹۴

جدول ۴-۲٫ میانگین بلند مدت رطوبت نسبی ماهانه در ایستگاه مهرآباد ……………………………………………………..۹۴

جدول ۴-۳٫ برخی از شاخصه های مورد توجه در طراحی شهرهای دوستدار کودک ………………………………….۱۱۰

جدول ۴-۴٫ قد کودکان ۰ تا ۶ سال ……………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

جدول۴-۵٫ ضریب ابعاد بدن کودک در وضعیت ایستاده و نشسته ، نسبت به قدم ایستاده او…………………………۱۱۶

جدول ۴-۶٫ ابعاد و اندازه مبلمان کودکان ……………………………………………………………………………………………..۱۱۷

جدول۵-۱٫ حالات و کیفیت های ضروری رشد و نشاط و ارائه معادل های کیفیت فضایی …………………………۱۲۸

جدول۵-۲٫ برنامه فیزیکی …………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان   صفحه

 

نقسه۵-۱: سایت پلان …………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۰

نقشه۵-۲: پلان همکف و معرفی فضاها ………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

نقشه۵-۳: پلان مبلمان ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۲

نقشه۵-۴: پلان زیرزمین، پارکینگ …………………………………………………………………………………………………………۱۴۳

نقشه۵-۵: پلان طبقه اول ………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳

نقشه۵-۶: پلان ستون گذاری ………………………………………………………………………………………………………………۱۴۴

نقشه۵-۷: پلان بام …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵

نقشه۵-۸: نماها و مقاطع …………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶

نقشه۵-۹: برش پرسپکتیو …………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

عنوان   صفحه

تصویر ۲-۱: روند رشد فیزیکی کودکان …………………………………………………………………………………………………۳۶

تصویر۲-۲: انجام فعالیتهای مرتبط با حواس …………………………………………………………………………………………..۳۷

تصویر۲-۳: استفاده از عوامل طبیعی زمین جهت بازی ……………………………………………………………………………..۴۵

تصویر۲-۴: عوامل طبیعی در محیط ……………………………………………………………………………………………………….۴۶

تصویر۲-۵: استفاده از پوشش گیاهی جهت کنترل عوامل بصری ……………………………………………………………….۴۶

تصویر۲-۶: استفاده از پوشش گیاهی جهت کنترل  اقلیمی ………………………………………………………………………..۴۶

تصویر۲-۷: استفاده از درخت به همراه کاربردها ……………………………………………………………………………………..۴۷

تصویر۲-۸: استفاده از آب در زمین بازی ………………………………………………………………………………………………..۴۷

تصویر۲-۹: فضای بازی ترکیبی از انواع بازی های هیجانی ………………………………………………………………………۴۹

تصویر۲-۱۰: فضای بازی ماجراجویی و مخفی ……………………………………………………………………………………….۴۹

تصویر۲-۱۱: انواع فعالیتها در فضای بازی ………………………………………………………………………………………………۵۰

تصویر۲-۱۲: ایجاد فضای متنوع با مصالح متنوع ……………………………………………………………………………………..۵۰

تصویر۲-۱۳: بازیهایی که جهت به کار بردن حس شنوایی استفاده می شوند. ………………………………………………۵۱

تصویر۲-۱۴: استفاده از ابزارهای بصری آموزشی جهت بازی ……………………………………………………………………۵۲

تصویر۲-۱۵: استفاده از بافت های متنوع در محیط ………………………………………………………………………………….۵۲

تصویر۲-۱۶: بکاربردن گیاهان معطر جهت جدا سازی فضاها و تحریک حس بویایی ………………………………….۵۳

تصویر۲-۱۷: استفاده از شن و ماسه جهت بازی ……………………………………………………………………………………..۵۳

تصویر۲-۱۸: انواع سرسره و ابعاد آن …………………………………………………………………………………………………….۵۴

تصویر۲-۱۹: انواع تاب و ظوابط آن ………………………………………………………………………………………………………۵۴

تصویر۲-۲۰: استفاده از بالا رونده ها جهت تقویت توانایی های حرکتی …………………………………………………….۵۵

تصویر۲-۲۱: استفاده از احجام بی شکل جهت تقویت تخیل …………………………………………………………………….۵۵

تصوبر ۳-۱: فضای داخلی آموزش و بازی مهدکودک بارباپاپا ……………………………………………………………………۵۷

تصویر ۳-۲: رنگ و نور در فضای داخلی ……………………………………………………………………………………………….۵۸

تصویر ۳-۳: طراحی اقلیمی بنا ………………………………………………………………………………………………………………۵۹

تصویر ۳-۴: شیشه های رنگی بکار رفته در بنا ………………………………………………………………………………………..۵۹

تصویر۳-۵: طراحی سقف و نورگیری بنا ……………………………………………………………………………………………….۶۰

تصویر۳-۶: پلان بنا ……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

تصویر۳-۷: نمای بیرونی مهدکودک ترنتن ………………………………………………………………………………………………۶۱

تصویر۳-۸: موقعیت قرارگیری بنا ………………………………………………………………………………………………………….۶۲

تصویر۳-۹: ادغام فضای داخلی و خارجی به وسیله فضای بینابین ……………………………………………………………..۶۳

تصویر۳-۱۰: پنجره سقفی بکاررفته در فضای بینابین خانه ها ……………………………………………………………………۶۳

تصویر۳-۱۱: فضای بازی کودکان در مهد ترنتن ………………………………………………………………………………………۶۴

تصویر۳-۱۲:فضاهای داخلی مهدکودک ………………………………………………………………………………………………….۶۵

تصویر۳-۱۳: نماها و مقاطع ………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

تصویر۳-۱۴: پلان ها مهدکودک ترنتن ……………………………………………………………………………………………………۶۶

تصویر۳-۱۵: نمای خارجی مهدکودک ۸ کلاسه ………………………………………………………………………………………۶۷

تصویر۳-۱۶: نمای بیرونی و فضای بازی بچه ها …………………………………………………………………………………….۶۸

تصویر۳-۱۷: سالن غذاخوری –  فضای داخلی ……………………………………………………………………………………….۶۸

تصویر۳-۱۸:پلان و موقعیت قرارگیری مهدکودک ۸ کلاسه ………………………………………………………………………۶۹

تصویر۳-۱۹: بکارگیری رنگ در فضای داخلی –  فضای بازی بچه ها و بخشی از نمای مهدکودک ……………….۷۰

تصویر۳-۲۰: چند نما و مقطع مهدکودک مهدکودک ۸ کلاسه ……………………………………………………………………۷۰

تصویر۳-۲۱: ایده های طراحی مهدکودک سبرا ……………………………………………………………………………………….۷۱

تصویر۳-۲۲: سایت پلان مهدکودک ………………………………………………………………………………………………………۷۲

تصویر۳-۲۳: نمای خارجی …………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

تصویر۳-۲۴: پلان مهدکودک ………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

تصویر۳-۲۵: نمای بیرونی از مهدکودک کرلینگ ……………………………………………………………………………………..۷۴

تصویر۳-۲۶: استفاده از شیشه و مصالح شفاف و ایجاد شکستگی در نما با هدف افزایش دید بصری به محیط طبیعی…… ۷۴

تصویر۳-۲۷: بهره گیری از حداکثر نور برای اتاق گروهی …………………………………………………………………………۷۵

تصویر۳-۲۸: سازماندهی خطی فضای مهدکودک …………………………………………………………………………………….۷۶

تصویر۳-۲۹: پلان طبقه همکف و اول مهدکودک کرلینگ …………………………………………………………………………۷۶

تصویر۳-۳۰: ورودی بنا ……………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

تصویر۳-۳۱: نمای بیرونی مهدکودک …………………………………………………………………………………………………….۷۷

تصویر۳-۳۲: پلان مهد کودک ……………………………………………………………………………………………………………….۷۸

تصویر۳-۳۳:فضای داخلی کلاس ها ………………………………………………………………………………………………………۷۹

تصویر۳-۳۴: اتاق بازی ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

تصویر۳-۳۵: استفاده از رنگ و اشکال در نما ………………………………………………………………………………………….۸۱

تصویر۳-۳۶: استفاده از اشکال رنگارنگ درخت مانند بر جداره دیوار که فضا را متنوع ساخته است ………………۸۱

تصویر۳-۳۷: فضای بازی کودکان ………………………………………………………………………………………………………….۸۲

تصویر۳-۳۸: رنگ های متنوع و نور مصنوعی در لابی مهدکودک ………………………………………………………………۸۲

تصویر۳-۳۹:رنگبندی و مبلمان کلاس ها ……………………………………………………………………………………………….۸۳ تصویر۳-۴۰: فضای باز مهدکودک …………………………………………………………………………………………………………۸۴

تصویر۳-۴۱: خلاقیت کودکان از طریق فضا سازی با چوب،گل و صدف رشد می یابد ………………………………..۸۵

تصویر۳-۴۲: وسایل بازی بر دیوارهای مهدکودک …………………………………………………………………………………..۸۶

تصویر۴-۱: طرج جامع اراضی عباس اباد ……………………………………………………………………………………………..۱۰۰

تصویر۴-۲: طرح تفضیلی اراضی عباس اباد ………………………………………………………………………………………….۱۰۱

تصویر۴-۳ بوستان آب و آتش ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

تصویر۴-۴ پل ورودی بوستان نوروز ……………………………………………………………………………………………………۱۰۴

تصویر۴-۵ موقعیت بوستان نوروز ……………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

تصویر۴-۶: دریاجه بوستان نوروز ……………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

تصویر۴-۸: آسمان نما گلستان منظومه شمسی ………………………………………………………………………………………۱۰۶

تصویر۴-۹: باغ گل عباس آباد …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

تصویر۴-۱۰:اسکیت پارک ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

تصویر۴-۱۱: مسیر پیاده،دوچرخه پهنه غربی اراضی عباس اباد ………………………………………………………………..۱۰۸

تصویر ۴-۱۲: پهنه ی دوستدار کودک در ضلع غربی اراضی عباس آباد ……………………………………………………۱۱۲

تصویر۴-۱۳: مسیرهای دسترسی به سایت ……………………………………………………………………………………………۱۱۳

تصویر۴-۱۴: تراکم بافت مسکونی در ضلع غربی سایت ………………………………………………………………………..۱۱۴

تصویر ۴-۱۵: استفاده از نرده در تمام راه پله ها …………………………………………………………………………………….۱۱۸

تصویر ۴-۱۶: استفاده از نرده ها با حجم مناسب ……………………………………………………………………………………۱۱۸

تصویر ۴-۱۷: استفاده از نرده در دو طرف پله ها …………………………………………………………………………………..۱۱۹

تصویر ۴-۱۸: پله ها باید ابعاد مساوی داشته و پیوسته باشند …………………………………………………………………..۱۲۱

تصویر۴-۱۹: استفاده از کفسازی مناسب و غیر لغزنده ……………………………………………………………………………۱۲۱

تصویر۴-۲۰: ضخامت مناسب برای کفسازی جهت جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگام افتادن ………………….۱۲۱

تصویر۴-۲۱: استفاده از پوشش مناسب بر روی اجسام آسیب زننده مانند پیچ ها ……………………………………….۱۲۴

تصویر۵-۱: نمای کلی خانه کودک ………………………………………………………………………………………………………۱۴۸

تصویر۵-۲: فضای بازی خانه کودک ……………………………………………………………………………………………………۱۴۸

تصویر۵-۳: سالن چند منظوره ……………………………………………………………………………………………………………۱۴۹

تصویر۵-۴: مسیر ورودی …………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹

 

دانلود پایان نامه ارشد : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]