پایان نامه ارشد: – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید -پایان نامه مقطع ارشد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

درآمد. ۳

اهمیت موضوع. ۵

اهداف تحقیق.. ۶

سوالات تحقیق.. ۶

فرضیه تحقیق.. ۶

پیشینه تحقیق.. ۶

چارچوب نظری پژوهش…. ۷

بخش اوّل

شناخت تعاریف و مبانی نظری

فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن.. ۱۰

مبحث اول: کلیات آیین دادرسی.. ۱۰

گفتاراول: تعریف آیین‌ دادرسی کیفری.. ۱۰

گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری.. ۱۳

بند اول: موضوع اصلی.. ۱۳

بند دوم: موضوع فرعی.. ۱۳

گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری.. ۱۴

بنداول: تأمین منافع جامعه. ۱۴

بند دوم: تأمین منافع فرد. ۱۴

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها ۱۴

بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا ۱۴

بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری.. ۱۵

بند سوم: ارتباط آیین‌دادسی کیفری با جرم‌شناسی.. ۱۶

بند چهارم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی.. ۱۶

گفتار پنجم: وجوه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری.. ۱۸

بند اول: اجرای قوانین کیفری در زمان. ۱۸

بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی.. ۱۹

بند سوم: از لحاظ موضوع قانون. ۱۹

گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری.. ۱۹

بند اول: قانون و منابع معتبر فقهی.. ۲۰

بند دوم: رویه قضایی.. ۲۱

بند سوم: نظریه حقوقدانان (دکترین) ۲۲

مبحث دوم: نظام‌های یا سیستم‌های دادرسی کیفری.. ۲۳

گفتار اول: مشخصات سیستم دادرسی اتهامی.. ۲۴

بنداول: معایب سیستم دادرسی اتهامی.. ۲۵

بند دوم: محاسن سیستم دادرسی اتهامی.. ۲۶

گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی.. ۲۶

بنداول: معایب سیستم دادرسی تفتیشی.. ۲۸

بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی.. ۲۸

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی) ۲۸

گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی.. ۲۹

بنداول: عزل و نصب قاضی.. ۳۰

بند دوم: یک مرحله‌ای بودن دادرسی.. ۳۰

بند سوم: اصل وحدت قاضی.. ۳۱

گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری.. ۳۲

فصل دوم: مفهوم شناسی  حقوق متهم. ۳۷

مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم. ۳۷

گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق.. ۳۷

گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم. ۳۷

گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم. ۳۸

مبحث دوم: حقوق متهم. ۳۹

گفتار اول: ریشه‌های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته. ۴۰

گفتار دوم: منابع حقوق متهم. ۴۲

بند اول: منابع بین‌المللی.. ۴۲

بند دوم:  منابع داخلی.. ۴۵

بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی.. ۴۷

مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم. ۴۷

گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی.. ۴۸

بنداول: حق بودن یا حق داشتن.. ۴۸

بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق.. ۴۹

بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی.. ۴۹

بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری.. ۵۱

گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی.. ۵۳

بند اول: فرض بی‌گناهی.. ۵۴

بند دوم: دادرسی عادلانه‌ ۵۸

بند سوم: مصلحت‌گرایی.. ۵۹

بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز. ۶۰

بخش دوم

جایگاه حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی… ۶۲

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم. ۶۲

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش…. ۶۲

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان. ۶۳

گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی.. ۶۴

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری.. ۶۵

گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار. ۷۰

گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب… ۷۲

بند اول: صدور قرار جلب دادرسی.. ۷۳

مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی.. ۷۴

گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی.. ۷۴

گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع. ۷۶

گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده ۸۰

گفتار چهارم: حق سکوت متهم. ۸۰

گفتار پنجم: حق تماس با خانواده ۸۱

گفتار ششم: حق داشتن پزشک… ۸۱

گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده ۸۲

گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت… ۸۲

گفتار هشتم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده ۸۳

گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع. ۸۴

گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی.. ۸۵

گفتار دهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم. ۸۷

گفتار دهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب… ۸۷

بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری.. ۸۷

بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع. ۸۸

بند سوم: قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله. ۸۸

گفتار سیزدهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی.. ۸۸

فصل دوم: جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی… ۹۰

مبحث اول: حقوق متهم مرحله صدور حکم. ۹۰

گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم. ۹۰

بند اول‌: اصل برائت… ۹۰

بند دوم: اصل بی طرفی قاضی.. ۹۰

بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی.. ۹۱

بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی.. ۹۱

بند چهارم: اصل تضمین حق دفاع متهم. ۹۳

مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی.. ۹۵

گفتار چهارم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن. ۹۶

گفتار پنجم: قرار منع تعقیب متهم. ۹۷

گفتار ششم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت) ۹۸

گفتار هفتم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان. ۱۰۰

گفتار نهم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد. ۱۰۲

نتیجه گیری.. ۱۰۴

پیشنهادات… ۱۰۹

منابع. ۱۱۱

 

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]