پایان نامه ارشد – تحلیل انحلال وعدم توقف درتجزیه

درماده ۶۰۱ و۶۰۲ اگرکسی درمورد طرح تجزیه اعتراضی دارد باید به دادگاه مراجعه کند. همانطور که قبلا” ذکرکردیم دادگاه باید راهکار آخر در نظر گرفته می شد. قانون گذارما در این ماده ازسیستم فرانسوی طبیعت کرد لیکن اگرسیستم آمریکایی یعنی پرداخت ارزش منصفانه را برای مخالفان طرح تجزیه در نظر     می گرفتند بسیاری از مشکلات حل می شد. در ماده ۶۰۶ انحلال شرکت جدید روند تجزیه مطابق این قانون مستلزم رعایت احکام مربوط به تصفیه یا تشکیل شرکت تجاری نیست. قبلا”در بحث انحلال بیان کردیم که باانحلال یک شرکت، شخصیت حقوقی او از بین می رود وشرکت طبیعت خود را ازدست میدهد وملالی برای ادامه زندگی تجاری باقی نمی ماند . پس با انحلال یک شرکت بحث تصفیه هم طبیعتا” بوجود می آید لیکن در بحث تجزیه شرکتها که شرکت به یک یا چند شرکت دیگر واگذارمی شود طبق پیش بینی قانونگذار دیگراین شرکت منحل شده نیازی ندارد که تشریفات تصفیه راسپری کند. چون شخصیت حقوقی او دریک شرکت جدید نمو پیدا می کند.  همینطور شرکت جدید نیاز به تشریفات تشکیل یک شرکت جدید را ندارد که این خود متضمن فواید بسیاراست. یکی ازاین فواید در ماده تشریح شده است این ماده بیان می دارد درصورت ثبت تجزیه مراجع ذی ربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشورباید با تقاضای شرکت جدید یا بازمانده مبنی بر اصلاح اسناد واملاک مربوط به نام شرکت بازمانده یا جدید مطابق طرح تجزیه اقدام کنند. دراین مورد واگذاری اموال شرکت جدید از دریات حق الثبت و مالیات انتقال وهرگونه حقوق وعوارض انتقالی معاف است. همچنین افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی موضوع ماده ۶۱۵یکی دیگر ازاین فواید است.با این اوصاف شرکت جدیدی که ازطرح تجزیه بوجود می آید طبق این ماده می تواند ازمزیت هایی استفاده کند که یک شرکت تازه تاسیس ندارد از جمله معاف از حق الثبت و مالیات وانتقال وهرگونه حقوق و عوارض انتقالی.

اما بحث آخری که درمورد تجزیه شرکتها وجود دارد و قانونگذار به خوبی آن را پیش بینی و بیان نموده ماده ۶۱۴ مورد بحث شرکت متوقف و شرکت مشمول ماده ۲۱۶و۲۱۷این قانون است که نمی تواند ادغام یا تجزیه شوند. شرکت متوقف درقانون جدید تعریف نشده لیکن در باب دوم ،فصل اول به اعلام توقف مبادرت کرده و شرایط وضوابط را مشخص می کند. با این اوصاف شرکت متوقف شرکتی است که ازتادیه ی دیون خود عاجز شده و طلبکاران تقاضای ورشکستگی او را ازدادگاه درخواست دارند. همچنین در ماده ۲۱۶اگر براثر زیانهای وارد شده اموال شرکت براساس صورتهای مالی از نصف سرمایه ثبت شده شرکت کمتر شود، مدیر یامدیران باید به فوریت مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کنند تا درباره انحلال تبدیل یا بقای شرکت تصمیم گیری شود و… . همچنین درماده ۲۱۷ اگر بر اثر زیانهای وارد شده اموال شرکت براساس صورتهای مالی ازنصاب مقرر در این قانون کمتر شود، مدیر یا مدیران باید به فوریت مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کنند تا درباره ی انحلال ،تبدیل،یا بقای شرکت تصمیم گیری شود.

پس شرکت که شرایط ماده ۲۱۷و۲۱۶ را داشته باشند یعنی زیانهای آن به حدی برسد که اموال آن از حد مقرر قانونی کمتر شود یا اموال شرکت براساس صورت مالی ازنصف کمتر شود اگر این شرکت ها نتوانند این مشکل را حل کنند شرکتها نمی توانند طرح ادغام یا تجزیه را عملی سازند. همچنین شرکتهای متوقف هم نمی تواند چنین طرحی را عملی سازد. قانونگذار چنین سختگیری رامطمئنا” باتوجه به دلایلی که دارد ذکر کرده است، یکی ازاین دلایل حفظ حقوق طلبکاران شرکت درتوقف است. چون تا حقوق این افراد پرداخت نشود محقق نیست که شرکت چقد رسرمایه دارد شاید با پرداخت این طلبها ازنساب مقرردر این قانون کمتر شود و یا از نصف سرمایه ثبت شده که هر شرکت باید حداقل نسابی را درشرکت داشته باشد و اگر از این نساب کمترشود طبیعتا” نمی توان طرح تجزیه را پی ریزی کند. چون ذینفعان می توانند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست کنند. پس شرکتی که منحل می شود نمی تواند طرح تجزیه داشته باشد.

 

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]