پایان نامه تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                شماره صفحه

چکیده ۱

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه. ۳

بیان مسأله: ۳

ضرورت تحقیق: ۴

اهداف تحقیق.. ۵

فرضیه‌های پژوهش…. ۵

تعریف اصطلاحات و متغیرها ۶

تعریف نظری راهبردهای حل مسأله. ۶

تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسأله: ۶

متغیرهای تحقیق.. ۷

متغیر مستقل.. ۷

متغیر وابسته: ۷

متغیرهای کنترل.. ۷

تعریف عملیاتی آموزش راهبردهای حل مسئله (متغیر مستقل) ۸

تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول) ۹

تعریف نظری پیشرفت تحصیلی ریاضی (متغیر وابسته دوم) ۹

تعریف عملیاتی نگرش نسبت به ریاضی (متغیر وابسته اول) ۹

تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی  ریاضیات (متغیر وابسته دوم) ۹

فصل دوم: مبانی نظری پیشینه

مقدمه. ۱۱

الف- مبانی نظری در زمینه موضوع تحقیق.. ۱۱

تعریف و ویژگیهای مسئله و حل مسأله. ۱۱

حل مسئله و انتقال یادگیری.. ۱۲

رابطه بین تفکر انتقادی و حل مسئله. ۱۲

راهبردهای حل مسأله و فراشناخت… ۱۳

نظریه‌هایی پیرامون حل مسأله. ۱۳

حل مسئله از دیدگاه رفتارگرایی.. ۱۳

حل مسئله از دیدگاه گشتالت: ۱۴

مراحل آموزش حل مسئله (الگوی دی چکووکرافورد) ۱۶

پیشنهادهایی برای افزایش توانائیهای حل مسئله در یادگیرندگان: ۱۸

طرح جورج پولیا پیرامون حل مسئله. ۱۹

۱- فهمیدن یا درک مسئله: ۱۹

۲- طرح نقشه (پیش‌بینی و انتخاب راه‌حل مسئله) ۲۰

۳- اجرای نقشه (استفاده از راه‌حل و رسیدن به پاسخ): ۲۰

۴- مرور و امتحان کردن جواب (ارزیابی نتایج) ۲۰

مبانی نظری در زمینه نگرش…. ۲۲

تعریف نگرش…. ۲۲

ویژگیها و ابعاد نگرش…. ۲۲

گسترش نگرشها ۲۳

تغییر نگرش…. ۲۳

الگوهای یادگیری تغییر نگرش…. ۲۴

الف) نظریه محرک پاسخ.. ۲۴

نظریه هاولند: ۲۴

ب) نظریه مشوقها و تعارضها ۲۴

الگوهای شناختی تغییر نگرش…. ۲۵

الف) نظریه تعادل.. ۲۵

ب) نظریه توافق.. ۲۶

ج) نظریه همسازی شناختی.. ۲۷

د) نظریه قضاوت اجتماعی.. ۲۷

الگوهای کارکردی.. ۲۷

نگرشها و آموزش و پرورش…. ۲۸

پیشینه پژوهش خارج از کشور ۲۸

پیشینه پژوهش در داخل کشور ۳۰

فصل سوم: روش پژوهش

روش تحقیق: ۳۳

جامعه آماری.. ۳۳

نمونه و روش نمونه‌گیری: ۳۳

ابزار پژوهش…. ۳۴

درصدبندی صفحات کتاب.. ۳۴

شیوه اجرا ۳۵

جلسه اول: ۳۵

جلسه دوم. ۳۵

جلسه سوم. ۳۶

جلسه چهارم. ۳۶

جلسه پنجم. ۳۶

جلسه ششم. ۳۶

جلسه هفتم. ۳۶

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۳۷

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل دادها

تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته‌ها ۳۹

مقدمه: ۳۹

آزمون همتاسازی: ۳۹

تحلیل دادها با استفاده از آمار توصیفی.. ۴۰

تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطی.. ۴۵

الف) فرض اول: ۴۵

ب) فرضیه دوم. ۴۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج پژوهش…. ۴۹

محدودیتهای پژوهش…. ۵۱

پیشنهادات به پژوهشگران.. ۵۱

منابع و مأخذ. ۵۲

 

 

 

 

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]