دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش… ۲

۱-۱-مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت مسئله. ۶

۱-۴ اهداف پژوهش… ۸

۱-۴-۱ هدف کلی: ۸

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی:. ……………………………………………………………………………………………..۸

۱-۵ فرضیه های پژوهش… ۸

۱-۵-۱ فرضیه اصلی.. ۸

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی.. ۸

۱-۶ تعریف مفهومی متغیرها ۹

۱-۷-تعریف عملیاتی متغیرها ۱۰

فصل دوم:مفاهیم، نظریه ها، سابقه پژوهش… ۱۱

۲-۱ کمال گرایی.. ۱۲

۲-۱-۱ تاریخچه کمال گرایی.. ۱۲

۲-۱-۲ تعاریف کمال گرایی.. ۱۴

۲-۱-۳ نظریه ها، دیدگاه ها و ابعاد کمال گرایی.. ۱۵

۲-۱-۳-۱ ابعاد کمال گرایی.. ۱۵

۲-۱-۳-۲ نظریه های کمال گرایی.. ۱۷

۲-۱-۳-۲-۱ نظریه فروید. ۱۷

۲-۱-۳-۲-۲ نظریه کاری هورنای.. ۱۸

۲-۱-۳-۲-۳ نظریه آدلر. ۲۰

۲-۱-۳-۲-۴ نظریه ی پرلز. ۲۱

۲-۱-۴ عوامل موثر بر کمال گرایی.. ۲۲

۲-۱-۵تفاوت های  افراد در کمال گرایی.. ۲۷

۲-۲  رضایت زناشویی.. ۲۸

۲-۲-۱ تاریخچه  رضایت زناشویی.. ۲۸

۲-۲-۲ تعاریف رضایت زناشویی.. ۲۸

۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی.. ۳۱

۲-۲-۳-۱ ابعاد رضایت زناشویی.. ۳۱

۲-۲-۳-۲ نظریه های رضایت زناشویی.. ۳۲

۲-۲-۳-۲-۱ نظریه روان پویایی و ارتباط شئ.. ۳۲

۲-۲-۳-۲-۲ تظریه های رفتاری.. ۳۳

۲-۲-۳-۲-۳ نظریه های شناختی.. ۳۴

۲-۲-۳-۲-۴ نظریه های سیستمی.. ۳۵

۲-۲-۳-۲-۵ نظریه های بین نسلی.. ۳۶

۲-۲-۴ عوامل موثر بر رضایت زناشویی.. ۳۸

۲-۲-۴-۱ پختگی روانی و رشد عاطفی فکری طرفین. ۳۸

۲-۲-۴-۲ طرز تفکر، عقاید و تمایلات.. ۳۸

۲-۲-۴-۵ عقاید مذهبی.. ۳۸

۲-۲-۴-۶ اختلافات طبقاتی.. ۳۹

۲-۲-۴-۷  توافق و طرز فکر درباره امور جنسی.. ۳۹

۲-۲-۴-۸  بیماری روانی در خانواده ۳۹

۲-۲-۵ تفاوت های افراد در رضایت زناشویی.. ۳۹

۲-۳   سرسختی.. ۴۱

۲-۲-۱ تاریخچه  سرسختی.. ۴۱

۲-۲-۲ تعاریف  سرسختی.. ۴۲

۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های سرسختی.. ۴۳

۲-۲-۳-۱ ابعاد سرسختی.. ۴۳

۲-۲-۳-۲ نظریه های سرسختی.. ۴۴

۲-۲-۳-۲-۱ نظریه کوباسا در مورد سرسختی.. ۴۴

۲-۲-۳-۲-۲ نظریه براون در مورد سرسختی.. ۴۷

۲-۲-۳-۲-۳ نظریه لماکی در مورد سرسختی.. ۵۰

۲-۲-۳-۲-۴ نظریه مدی و پوکتی در رابطه با سرسختی.. ۵۱

۲-۲-۴ عوامل موثر بر سرسختی.. ۵۲

۲-۲-۴-۱ الگوی شخصیتی رفتار الف… ۵۲

۲-۲-۴-۲ جایگاه مهار. ۵۲

۲-۲-۴-۳   عزت نفس… ۵۳

۲-۲-۵ تفاوت های افراد در  سرسختی.. ۵۴

۲-۱۸-پیشینه پژوهش… ۵۵

۲-۱۸-۱-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور. ۵۵

۲-۱۸-۱-۱-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی.. ۵۵

۲-۱۸-۱-۲-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی.. ۵۵

۲-۱۸-۱-۳-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و رضایت زناشویی.. ۵۶

۲-۱۸-۲-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور. ۵۷

۲-۱۸-۲-۱-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی.. ۵۷

۲-۱۸-۲-۲-پژوهش هایی درباره رابطه  کمال گرایی و سرسختی.. ۵۷

۲-۱۸-۲-۳-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی و سرسختی.. ۵۸

فصل سوم: روش پژوهش… ۵۹

روش پژوهش… ۵۹

۳-۱-طرح پژوهش… ۶۰

۳-۲-طبقه بندی متغیرها ۶۰

۳-۳-جامعه آماری پژوهش… ۶۰

۳-۴-نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری.. ۶۰

۳-۵-ابزار سنجش… ۶۱

۳-۵-۱-پرسش نامه رضایت زناشویی.. ۶۱

۳-۵-۲-پرسش نامه  کمال گرایی اهواز. ۶۲

۳-۵-۳-پرسش نامه سرسختی.. ۶۲

۳-۶-روش اجرا ۶۳

۳-۷-روش های آماری تحلیل داده ها ۶۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۶۴

الف) یافته های توصیفی.. ۶۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. ۷۲

۵-۲ بحث و تفسیر نتایج.. ۷۴

۵-۳ محدودیت ها ۷۷

۵-۴-پیشنهادات.. ۷۷

۵-۴-۱-پیشنهاد های کاربردی.. ۷۷

۵-۴-۲-پیشنهادهای پژوهشی.. ۷۷

منابع. ۷۸

Abstract 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱ میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش… ۶۵

جدول ۴-۲- برآوردها و مشخصات کلی مدل. ۶۷

جدول ۴-۳- شاخص های نیکویی برازش مدل ارتباط بین  کمالگرایی مثبت و منفی با فرسودگی شغلی.. ۶۷

جدول ۴-۴- تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سرسختی بر کمالگرایی مثبت و منفی.. ۶۸

جدول ۴-۵- ضرایب معادله پیش‌بینی سرسختی با استفاده از کمالگرایی مثبت و منفی.. ۶۹

جدول ۴-۶- تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون رضایت زناشویی  بر کمالگرایی مثبت و منفی.. ۷۰

جدول ۴-۷- ضرایب معادله پیش‌بینی رضایت زناشویی با استفاده از کمالگرایی مثبت و منفی.. ۷۱

 

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]