پایان نامه ارشد – بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی‌ اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………. صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده…………………………………………………………………. ۱

۱-۱- مقدمه………………………………………………………….. ۳

۱-۲- موضوع پژوهش…………………………………………….. ۴

۱-۳- اهمیت سرمایه‌ی اجتماعی………………………………… ۵

۱-۴- سرمایه‌ی اجتماعی در جهان و ایران…………………… ۶

۱-۵- بیان مسئله……………………………………………………. ۷

۱-۶- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………… ۹

۱-۷- هدف تحقیق……………………………………………….. ۱۰

۱-۸- سئوالات پژوهش…………………………………………. ۱۱

۱-۹- فرضیه های تحقیق……………………………………….. ۱۲

۱-۱۰- تعریف مفاهیم اصلی تحقیق………………………….. ۱۳

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه………………………………………………………… ۲۲

۲-۲- مبانی نظری تحقیق مفاهیم سرمایه‌ی اجتماعی و ابعاد آن…………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲-۱- شبکه‌ی اعتماد…………………………………………. ۲۵

۲-۲-۲-۱- اعتماد اجتماعی……………………………………. ۲۵

۲-۲-۲-۱-۱- انواع اعتماد……………………………………… ۲۵

۲-۲-۲- انسجام اجتماعی………………………………………. ۲۷

۲-۲-۳- جامعه‌ی مدنی…………………………………………. ۲۷

۲-۲-۴- مشارکت اجتماعی……………………………………. ۲۷

۲-۲-۵- ماهیت و منشاء سرمایه‌ی اجتماعی……………….. ۲۸

۲-۲-۶- هنجارها و ارزش ها………………………………….. ۲۸

۲-۲-۷- شبکه ها…………………………………………………. ۲۹

۲-۳- نظریات جامعه شناسانه در مورد سرمایه‌ی اجتماعی ۳۰

۲-۳-۱-نظریه جیمز کلمن……………………………………… ۳۱

۲-۳-۲- نظریه کلاس افه و سوزان فوش…………………… ۳۴

۲-۳-۳- نظریه پیر بوردیو………………………………………. ۳۴

۲-۳-۴- نظریه مایکل ولکاک و دیپا نارایان………………… ۳۶

۲-۳-۴-کارکرد و هدف سرمایه‌ی اجتماعی………………… ۳۸

۲-۳-۵- نظریه فرانسیس فوکویاما…………………………….. ۳۹

۲-۴- جرم و انحرافات اجتماعی……………………………… ۴۴

۲-۴-۱- انواع جرم………………………………………………. ۴۵

۲-۴-۲- نظریه‌های انحرافات…………………………………… ۴۶

۲-۴-۲-۱- تئوری فشار………………………………………… ۴۸

۲-۴-۲-۱-۱- مرتن……………………………………………… ۴۸

۲-۴-۲-۱-۲- کلوارد و اهلین…………………………………. ۴۸

۲-۴-۲-۱-۳- نظریه بی­سازمانی اجتماعی………………….. ۵۲

۲-۴-۲-۱-۴- دور کیم…………………………………………. ۵۳

۲-۴-۲-۱-۵- نظریه خرده فرهنگی کوهن………………….. ۵۳

۲-۴-۲-۱-۶- نظریه فرآیند کنترل اجتماعی………………… ۵۴

۲-۵- چارچوب نظری تحقیق………………………………….. ۵۶

۲-۶- مروری بر تحقیقات انجام شده………………………… ۵۹

۲-۶-۱- تحقیقات داخلی……………………………………….. ۶۰

۲-۶-۲- تحقیقات خارجی……………………………………… ۶۳

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه………………………………………………………… ۶۸

۳-۲- روش تحقیق……………………………………………….. ۷۰

۳-۳- جامعه آماری………………………………………………. ۷۰

۳-۴-قلمرو مکانی تحقیق……………………………………….. ۷۰

۳-۵- روش نمونه گیری حجم نمونه…………………………. ۷۱

۳-۶- تکنیک تجزیه و تحلیل یافته ها………………………… ۷۱

۳-۷- اعتبار(روایی) ابزار تحقیق………………………………. ۷۲

۳-۸- اعتماد(پایایی) ابزار تحقیق……………………………… ۷۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- یافته‌های توصیفی…………………………………………. ۷۶

۴-۲- یافته‌های تحلیلی………………………………………….. ۷۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه………………………………………………………… ۸۸

۵-۲- یافته‌ها و نتایج کلی تحقیق……………………………… ۹۰

۵-۳- بحث و نتیجه گیری………………………………………. ۹۱

۵-۴- ارائه‌ی راهکارها…………………………………………… ۹۴

۵-۵- پیشنهادات………………………………………………….. ۹۴

۵-۵- محدودیت‌ها وموانع تحقیق…………………………….. ۹۸

منابع تحقیق………………………………………………………. ۱۰۰

ضمایم……………………………………………………………… ۱۰۶

 


 

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………….. صفحه

جدول ۱-۲: تعاریف پیرامون سرمایه‌ی اجتماعی……. ۳۸

جدول ۲- ۲: هدف و کارکرد سرمایه‌ی اجتماعی…… ۳۸

جدول ۱-۳: مقدار آلفای به دست آمده برای متغیرهای ترکیبی……………………………………………………………… ۷۴

جدول۱-۴ :توزیع پاسخگویان براساس جنس………… ۷۶

جدول ۲-۴ :جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات…………………………………………………………. ۷۷

جدول۳-۴ :جدول توزیع فراوانی پاسخگویان براساس سن………………………………………………………………….. ۷۸

جدول شماره ۴-۴: رابطه بین میزان سرمایه‌ی اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم……………………………………. ۸۰

جدول شماره ۵-۴: رابطه بین میزان مشارکت اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم……………………………………. ۸۱

جدول شماره ۶-۴: رابطه بین میزان کنترل اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم………………………………………. ۸۲

جدول شماره۷-۴: رابطه بین میزان پیوند اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم………………………………………. ۸۳

جدول شماره ی۱۱-۴: آزمون مقایسه سرمایه‌ی اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر……………………………………. ۸۴

جدول شماره ۱۰-۴: رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم………………………………………. ۸۵

جدول شماره ۹-۴: رابطه بین میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم………………………. ۸۶

 

 


 

فهرست نمودارها

عنوان……………………………………………. صفحه

نمودار۱-۴ :توزیع پاسخگویان براساس جنس……………… ۷۶

نمودار۲-۴ :توزیع پاسخگویان براساس تحصیلات……….. ۷۷

نمودار۳-۴ :جدول توزیع فراوانی پاسخگویان براساس سن ۷۸

 

 

متن کامل :

پایان نامه بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی‌ اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]