پایان نامه ارشد: بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389 – فروش پایان نامه

فهرست مطالب

 

عنوان                                                           صفحه

 

مقدمه………………………………………………….    ۱

الف ـ بیان مسئله………………………………………………….    ۲

ب ـ سئوال­های تحقیق………………………………………………….    ۳

ج ـ فرضیه­های تحقیق………………………………………………….    ۴

د ـ اهداف و کاربردهای تحقیق………………………………………………….    ۴

ه ـ روش تحقیق………………………………………………….    ۴

ز ـ سازماندهی تحقیق………………………………………………….    ۴

 

بخش اول : جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان و ارکان آن

فصل اول : مفاهیم، تاریخچه، ویژگی­های مشترک مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۷

مبحث اول : مفهوم اعتیاد به مواد مخدر………………………………………………….    ۷

گفتار اول : تعریف لغوی و حقوقی مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۷

بند اول : تعریف لغوی………………………………………………….    ۷

بند دوم : تعریف حقوقی………………………………………………….    ۹

بند سوم : تعریف مواد مخدر و روان­گردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی………………………………………………….    ۱۰

گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۱۰

بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۱۱

بند دوم : مفهوم و تعریف معتاد………………………………………………….    ۱۱

بند سوم : تعریف جرایم مواد مخدر در ایران و اسناد بین­المللی………………………………………………….    ۱۲

مبحث دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان و سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان………………………………………………….    ۱۵

گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۱۵

بند اول :  تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در جهان………………………………………………….    ۱۵

بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در ایران………………………………………………….    ۲۰

گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۲۱

بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در جهان………………………………………………….    ۲۱

بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در ایران………………………………………………….    ۲۳

الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی………………………………………………….    ۲۳

ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی………………………………………………….    ۲۶

گفتار سوم : ویژگی­های مشترک بین مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۳۱

فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۳۲

مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر………………………………………………….    ۳۲

گفتار اول : رکن قانونی………………………………………………….    ۳۳

گفتار دوم : رکن مادی………………………………………………….    ۳۵

بند اول : فعل………………………………………………….    ۳۵

بند دوم : ترک فعل………………………………………………….    ۳۵

بند سوم : داشتن و نگهداشتن………………………………………………….    ۳۶

بند چهارم : حالت و وضعیت………………………………………………….    ۳۶

بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل………………………………………………….    ۳۶

گفتار سوم : رکن معنوی………………………………………………….    ۳۷

بند اول : علم………………………………………………….    ۳۷

بند دوم : سوءنیت عام………………………………………………….    ۳۸

بند سوم : سوء نیت خاص………………………………………………….    ۳۸

بند چهارم : انگیزه………………………………………………….    ۳۸

گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال ۱۳۴۷ تا سال

۱۳۸۹………………………………………………….    ۳۹

بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۴۰

الف ـ جرایم اصلی………………………………………………….    ۴۰

۱ـ کشت مواد مخدر………………………………………………….    ۴۰

۱ـ۱ـ کشت خشخاش………………………………………………….    ۴۰

ـ عنصر مادی………………………………………………….    ۴۰

ـ عنصر معنوی………………………………………………….    ۴۱

ـ عنصرقانونی………………………………………………….    ۴۱

۱ـ۲ـ کشت شاهدانه………………………………………………….    ۴۲

ـ عنصرمادی………………………………………………….    ۴۲

ـ عنصرمعنوی………………………………………………….    ۴۲

ـ عنصر قانونی………………………………………………….    ۴۲

۱ـ۳ـ کشت کوکا………………………………………………….    ۴۲

– عنصر مادی………………………………………………….    ۴۳

– عنصر معنوی………………………………………………….    ۴۳

– عنصر قانونی………………………………………………….    ۴۳

بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۴۳

الف ـ  واردات مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۴۳

۱ـ عنصر مادی………………………………………………….    ۴۳

۲ـ عنصر معنوی………………………………………………….    ۴۴

۳ـ عنصر قانونی………………………………………………….    ۴۴

ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۴۶

۱ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت………………………………………………….    ۴۶

۲ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت………………………………………………….    ۴۷

۳ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت………………………………………………….    ۴۸

ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۴۸

۱ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید………………………………………………….    ۴۸

۲ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید………………………………………………….    ۴۸

۳ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید………………………………………………….    ۴۸

دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۴۹

۱ـ عنصر مادی حمل………………………………………………….    ۴۹

ـ عنصر مادی نگهداری………………………………………………….    ۴۹

ـ عنصر مادی اختفاء………………………………………………….    ۴۹

۲ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء………………………………………………….    ۵۰

۳ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء………………………………………………….    ۵۰

ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۵۱

۱ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۵۲

ـ عنصر مادی جرم خرید………………………………………………….    ۵۲

ـ عنصر مادی جرم فروش………………………………………………….    ۵۲

ـ عنصر مادی جرم عرضه………………………………………………….    ۵۳

ـ عنصر مادی جرم توزیع………………………………………………….    ۵۳

۲ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان………………………………………………….    ۵۳

۳ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان………………………………………………….    ۵۳

ب ـ جرایم وابسته………………………………………………….    ۵۴

مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۵۴

گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۵۴

بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد………………………………………………….    ۵۴

بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد………………………………………………….    ۵۵

الف ـ علم به موضوع………………………………………………….    ۵۵

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………….    ۵۵

بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد………………………………………………….    ۵۶

گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۵۶

بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۵۷

بند دوم : عنصر معنوی  جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۵۹

الف ـ  علم به موضوع………………………………………………….    ۵۹

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………….    ۵۹

ج ـ انگیزه………………………………………………….    ۵۹

بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان………………………………………………….    ۵۹

گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………………….    ۶۰

بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………………….    ۶۰

بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………………….    ۶۲

الف ـ علم به موضوع………………………………………………….    ۶۲

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………….    ۶۲

بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………………….    ۶۲

فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روان­گردان در قوانین کیفری ایران………………………………………………….    ۶۳

مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان­گردان و تزریق مواد به دیگری………………………………………………….    ۶۳

گفتار اول : مجازات اعتیاد………………………………………………….    ۶۳

گفتار دوم : مجازات استعمال………………………………………………….    ۶۴

گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………………….    ۶۵

مبحث دوم : شیوه­های مداخله در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۶۶

گفتار اول : مشارکت………………………………………………….    ۶۶

گفتار دوم : معاونت………………………………………………….    ۶۶

گفتار سوم : شروع به جرم………………………………………………….    ۶۸

مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان………………………………………………….    ۶۹

مبحث چهارم  : عوامل موثر در میزان مجازات………………………………………………….    ۷۰

گفتار اول : تعدد………………………………………………….    ۷۰

بند اول : تعدد معنوی………………………………………………….    ۷۱

بند دوم : تعدد مادی………………………………………………….    ۷۲

گفتار دوم : تکرار جرم………………………………………………….    ۷۳

بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان………………………………………………….    ۷۷

بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۷۸

الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر………………………………………………….    ۷۸

ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر………………………………………………….    ۷۸

ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه………………………………………………….    ۷۸

بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۷۹

گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۷۹

گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۹۰

 

 

 

بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد

فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن………………………………………………….    ۸۳

مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی………………………………………………….    ۸۳

گفتار اول : تعریف سیاست جنایی………………………………………………….    ۸۳

گفتار دوم : انواع سیاست جنایی………………………………………………….    ۸۴

بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی)………………………………………………….    ۸۴

بند دوم : سیاست جنایی قضایی………………………………………………….    ۸۴

بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی………………………………………………….    ۸۵

بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی………………………………………………….    ۸۵

گفتار سوم : حوزه­های فعالیت سیاست جنایی………………………………………………….    ۸۵

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    ۸۶

گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا………………………………………………….    ۸۷

بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی………………………………………………….    ۸۷

بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا………………………………………………….    ۸۸

الف ـ جرم زایی………………………………………………….    ۸۹

ب ـ قانونمند سازی………………………………………………….    ۸۹

ج ـ جرم انگاری………………………………………………….    ۸۹

گفتار دوم : سیر قانون­گذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن………………………………………………….    ۹۰

بند اول : قبل از انقلاب………………………………………………….    ۹۰

بند دوم : بعداز انقلاب………………………………………………….    ۹۱

بند سوم : اعتیاد در کنوانسیون­های بین­المللی………………………………………………….    ۹۴

گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد………………………………………………….    ۹۵

بند اول : کارایی نداشتن مجازات………………………………………………….    ۹۵

الف ـ اثرات عمومی مجازات………………………………………………….    ۹۶

۱ـ اثر سزا دهی مجازات………………………………………………….    ۹۶

۲ـ ترس یا بازدارندگی مجازات………………………………………………….    ۹۶

۳ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات………………………………………………….    ۹۶

۴ـ قبح مجازات………………………………………………….    ۹۷

۵ـ سلب شایستگی و اعاده آن………………………………………………….    ۹۷

۶ـ بازگشت به جامعه………………………………………………….    ۹۷

ب ـ اثرات خاص مجازات………………………………………………….    ۹۸

۱ـ متناسب بودن مجازات با جرم………………………………………………….    ۹۸

۲ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار………………………………………………….    ۹۹

۳ـ نافع بودن کیفر و آثار آن………………………………………………….    ۹۹

۴ـ هزینه­های انسانی و مادی مجازات………………………………………………….    ۹۹

۵ـ پذیرش مجازات………………………………………………….    ۱۰۰

بند دوم : معایب مجازات………………………………………………….    ۱۰۰

الف ـ معایب کیفر معتادین………………………………………………….    ۱۰۰

ب ـ معایب مجازات زندان………………………………………………….    ۱۰۳

فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد………………………………………………….    ۱۰۵

مبحث اول : مفهوم حقوق………………………………………………….    ۱۰۵

گفتار اول : تعریف حقوق………………………………………………….    ۱۰۵

گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی………………………………………………….    ۱۰۶

گفتار سوم : تعریف حق………………………………………………….    ۱۰۶

بند اول : حقوق مربوط به شخصیت………………………………………………….    ۱۰۷

بند دوم : حقوق شهروندی………………………………………………….    ۱۰۷

گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر………………………………………………….    ۱۰۹

گفتار پنجم : حقوق معتادین………………………………………………….    ۱۰۹

بند اول : رهایی از شکنجه………………………………………………….    ۱۱۰

بند دوم : حق آموزش………………………………………………….    ۱۱۰

بند سوم : حق کار………………………………………………….    ۱۱۱

بند چهارم : حق ازدواج………………………………………………….    ۱۱۲

بند پنجم : حق درمان………………………………………………….    ۱۱۳

بند ششم : حق دادرسی عادلانه………………………………………………….    ۱۱۴

مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر

و روان­گردان………………………………………………….    ۱۱۵

گفتار اول : جرم انگاری………………………………………………….    ۱۱۵

بند اول : اصل قانونی بودن………………………………………………….    ۱۱۵

بند دوم : اصل ضرورت………………………………………………….    ۱۱۶

بند سوم : مفید بودن جرم انگاری………………………………………………….    ۱۱۶

بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری………………………………………………….    ۱۱۷

گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون ۱۹۸۸………………………………………………….    ۱۱۷

فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ به جرم اعتیاد………………………………………………….    ۱۱۸

مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟………………………………………………….    ۱۱۸

گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری………………………………………………….    ۱۲۰

گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین………………………………………………….    ۱۲۳

گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روان­گردان………………………………………………….    ۱۲۶

مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روان­گردان سال۱۳۸۹………………………………………………….    ۱۲۸

گفتار اول : امتیازات قانون………………………………………………….    ۱۲۹

بند اول : اهمیت به روان­گردان­ها………………………………………………….    ۱۳۰

بند دوم : جرم زدایی………………………………………………….    ۱۳۲

بند سوم : حمایت پزشکی………………………………………………….    ۱۳۳

بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر………………………………………………….    ۱۳۴

بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی………………………………………………….    ۱۳۶

بند ششم : پشتیبانی مالی………………………………………………….    ۱۳۳

بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد………………………………………………….    ۱۳۷

بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روان­گران………………………………………………….    ۱۳۸

بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق………………………………………………….    ۱۳۹

بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی ………………………………………………….    ۱۴۰

گفتار دوم : معایب قانون………………………………………………….    ۱۴۰

بند اول : عدم حمایت مالی………………………………………………….    ۱۴۰

بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده………………………………………………….    ۱۴۰

بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی………………………………………………….    ۱۴۱

بند چهارم : استفاده از مجازات حبس………………………………………………….    ۱۴۲

بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی………………………………………………….    ۱۴۳

بند ششم : کیفر برای استعمال………………………………………………….    ۱۴۳

بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری………………………………………………….    ۱۴۴

بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپ­ها در صورت

ارتکاب جرم………………………………………………….    ۱۴۵

نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………….    ۱۴۶

منابع و مآخذ………………………………………………….    ۱۴۹

 

 

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]