پایان نامه بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد -فروش فایل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

فصــل اول.. ۱

۱-۱٫مقدمه. ۲

۱-۲٫ تشریح و بیان مسئله. ۳

۱-۳٫اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق.. ۴

۱-۴٫سوالات تحقیق.. ۵

۱-۵٫ اهداف تحقیق.. ۵

۱-۶٫فرضیات تحقیق.. ۵

۱-۷٫تعاریف مفهومی.. ۶

۱-۷-۱٫عدالت سازمانی.. ۶

۱-۷-۲٫ابعاد عدالت سازمانی.. ۷

۱-۷-۲-۱٫عدالت توزیعی.. ۷

۱-۷-۲-۲٫عدالت مراوده ای.. ۷

۱-۷-۲-۳٫عدالت رویه ای.. ۹

۱-۷-۳٫عملکرد. ۱۰

۱-۸٫تعاریف عملیاتی.. ۱۱

۱-۸-۱٫عدالت سازمانی.. ۱۱

۱-۸-۲٫عدالت توزیعی.. ۱۱

۱-۸-۳٫عدالت مراوده ای.. ۱۱

۱-۸-۴٫عدالت رویه ای.. ۱۱

۱-۸-۵٫عملکرد. ۱۱

فصــل دوم. ۱۲

۲-۱٫مقدمه. ۱۳

۲-۲٫تاریخچه مرتبط با پژوهش…. ۱۴

۲-۳٫عدالت… ۱۶

۲-۴٫عدالت سازمانی.. ۱۷

۲-۵٫انواع عدالت در سازمان ها ۱۸

۲-۵-۱٫عدالت درون سازمانی.. ۲۰

۲-۵-۲٫عدالت برون سازمانی.. ۲۰

۲-۶٫ابعاد عدالت سازمانی.. ۲۱

۲-۶-۱٫عدالت توزیعی.. ۲۱

۲-۶-۲٫عدالت رویه ای.. ۲۵

۲-۶-۳٫عدالت مراوده ای.. ۲۶

۲-۶٫علل عدم تحقق عدالت در سازمان ها ۲۸

۲-۶-۱٫ تعریف نشدن اهداف و استراتژی ها بر محور عدالت… ۲۹

۲-۶-۲٫ محیط و تأثیر آن بر رفتارهای عادلانه. ۳۰

۲-۶-۳٫ فناوری و عدالت سازمانی.. ۳۰

۲-۶-۴٫ اندازه سازمان و امکان اجرای عدالت در آن.. ۳۱

۲-۶-۷٫ ساخت قدرت و کنترل و عدالت سازمانی.. ۳۲

۲-۶-۸٫ فرهنگ و زبان.. ۳۳

۲-۷٫اثرات منفی عدم رعایت عدالت سازمانی.. ۳۵

۲-۸٫عوامل ایجاد کننده ی بی عدالتی.. ۳۶

۲-۹٫دلایل بی عدالتی در سازمان توسط مدیران.. ۳۷

۲-۱۰٫عوامل موثر بر درک عدالت… ۴۰

۲-۱۱٫نتایج درک عدالت… ۴۲

۲-۱۱-۱٫ عملکرد کاری.. ۴۲

۲-۱۱-۲٫ رفتار شهروندی سازمانی.. ۴۳

۲-۱۱-۳٫ واکنش های نگرشی و احساسی نسبت به پیامدهای خاص سازمان و سرپرست… ۴۳

۲-۱۱-۴٫ رفتار خلاف انتظار و ترک شغل.. ۴۳

۲-۱۲٫راهکاری پیشنهادی جهت رعایت عدالت در سازمان توسط مدیر. ۴۴

۲-۱۳٫راهکارهای ارتقاء عدالت در سازمان.. ۴۴

۲-۱۳-۱٫ رویه های استخدامی.. ۴۵

۲-۱۳-۲٫ مدیریت حل و فصل تعارضات سازمانی.. ۴۶

۲-۱۳-۳٫ نظام ارزیابی عملکرد. ۴۶

۲-۱۳-۴٫ نظام پاداش دهی.. ۴۷

۲-۱۳-۵٫ مدیریت کوچک سازی و تعدیل نیرو. ۴۸

۲-۱۴٫عملکرد. ۴۹

۲-۱۵٫عوامل عملکردی.. ۵۰

۲-۱۵-۱٫عوامل رفتاری.. ۵۱

۲-۱۵-۲٫عوامل فرایندی.. ۵۱

۲-۱۶٫عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان.. ۵۲

۲-۱۷٫سیستم عملکرد فردی.. ۵۳

۲-۱۸٫چارچوب نظری و مدل پژوهش…. ۵۴

۲-۱۹٫واکاوی ادبیات پژوهش…. ۵۵

۲-۱۹٫واکاوی ادبیات پژوهش در جهان.. ۵۵

۲-۱۹٫واکاوی ادبیات پژوهش در ایران.. ۵۸

۲-۲۰٫تاریخچه سازمان تامین اجتماعی.. ۶۴

فصــل سوم. ۶۷

۳-۱٫مقدمه. ۶۸

۳-۲٫روش تحقیق.. ۶۹

۳-۳٫جامعه آماری.. ۷۰

۳-۴٫نمونه آماری.. ۷۰

۳-۵٫ابزار گردآوری داده ها ۷۳

۳-۶٫اعتبار ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) ۷۴

۳-۶-۱٫روایی پرسشنامه. ۷۴

۳-۶-۲٫پایایی پرسشنامه. ۷۵

۳-۷٫متغیرهای پژوهش…. ۷۶

۳-۸-۱٫ متغیرهای مستقل.. ۷۶

۳-۸-۲٫ متغیرهای وابسته. ۷۶

۳-۹٫روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری) ۷۷

۳-۱۰٫قلمرو تحقیق.. ۷۸

۳-۱۰-۱٫قلمرو موضوعی.. ۷۸

۳-۱۰-۲٫قلمرو زمانی.. ۷۸

۳-۱۰-۳٫ قلمرو مکانی.. ۷۸

فصل چهــارم. ۷۹

۴-۱٫ مقدمه. ۸۰

۴-۲٫آمار توصیفی.. ۸۱

۴-۲-۱٫آمار توصیفی مشتریان.. ۸۱

۴-۲-۱-۱٫جنسیت پاسخگویان.. ۸۱

۴-۲-۱-۲٫ وضعیت تاهل پاسخگویان.. ۸۲

۴-۲-۱-۳٫سن.. ۸۳

۴-۲-۱-۴٫سطح تحصیلات… ۸۵

۴-۲-۱-۵٫سابقه کار. ۸۶

۴-۲-۱-۶٫واحد سازمانی.. ۸۷

۴- ۳٫ توصیف سوالات پرسشنامه در راستای متغیرهای پژوهش…. ۸۸

۴-۳-۱٫عدالت توزیعی.. ۸۹

۴-۳-۲٫عدالت مراوده ای.. ۸۹

۴-۳-۳٫  عدالت رویه ای.. ۹۱

۴-۴٫ انجام پیش فرض های رگرسیون.. ۹۲

۴-۴-۱٫آزمون کولموگروف اسمیرنوف… ۹۲

۴-۴-۲٫ آزمون استقلال خطاها ۹۳

۴-۵٫ آزمون فرضیات پژوهش…. ۹۴

۴-۵-۱٫ فرضیه اصلی پژوهش…. ۹۴

۴-۵-۲٫ فرضیه فرعی اول.. ۹۵

۴-۵-۳٫ فرضیه فرعی دوم. ۹۷

۴-۵-۴٫ فرضیه فرعی سوم. ۹۸

۴-۶٫بررسی تفاوت در عدالت سازمانی و سطح عملکرد در کارکنان.. ۱۰۰

۴-۶-۱٫بررسی تفاوت عدالت سازمانی کارکنان.. ۱۰۰

۴-۶-۲٫بررسی تفاوت عملکرد کارکنان.. ۱۰۱

فصــل پنجم.. ۱۰۲

۵-۱٫ مقدمه. ۱۰۳

۵-۲٫خلاصه فرآیند تحقیق.. ۱۰۴

۵-۳٫بحث در نتایج پژوهش…. ۱۰۵

۵-۳-۱٫بحث در نتایج توصیفی.. ۱۰۵

۵-۳-۲٫بحث در نتایج تحلیلی(فرضیات پژوهش) ۱۰۵

۵-۴٫جمع بندی و نتیجه گیری.. ۱۰۸

۵-۵٫پیشنهادات تحقیق.. ۱۰۹

۵-۵-۱٫پیشنهادات کاربردی.. ۱۰۹

۵-۵-۲٫ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۱۱۱

۵-۶٫ محدودیت های پژوهش…. ۱۱۱

منابع فارسی.. ۱۱۲

منابع انگلیسی.. ۱۱۵

منابع اینترنتی.. ۱۱۶

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل دوم

جدول۲- ۱ طبقه بندی تعاریف مختلفی از عملکرد فردی(حقیقی و همکاران،۱۳۸۸). ۵۰

جدول۲-  ۲ خلاصه واکاوی ادبیات پژوهشی در جهان.. ۵۸

جدول۲- ۳ خلاصه واکاوی ادبیات پژوهش در ایران.. ۶۳

فصل سوم

جدول۳- ۱ جامعه آماری مورد مطالعه به تفکیک شهر و واحد درمانی.. ۷۱

جدول۳- ۲ رابطه سوالات پرسشنامه و متغیرها ۷۴

جدول۳- ۳ محاسبه ضریب آلفا و پایایی پرسشنامه اول.. ۷۵

فصل چهارم

جدول۴- ۱توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه برحسب جنسیت… ۸۱

جدول۴- ۲ توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه برحسب وضعیت تاهل.. ۸۲

جدول۴- ۳ توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری بر حسب سن.. ۸۴

جدول۴- ۴ توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری بر حسب تحصیلات… ۸۵

جدول۴- ۵ توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری بر حسب سابقه کار. ۸۶

جدول۴- ۶ توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری بر حسب متغیر واحد سازمانی.. ۸۷

جدول۴- ۷ مشخصه‌های آماری گویه‌های عدالت توزیعی.. ۸۹

جدول۴- ۸ مشخصه‌های آماری گویه‌های  عدالت مراوده ای.. ۹۰

جدول۴- ۹ مشخصه‌های آماری گویه‌های عدالت رویه ای.. ۹۱

جدول۴- ۱۰ نتایج حاصل از آزمون k.s. 92

جدول۴- ۱۱ آزمون دوربین واتسون.. ۹۳

جدول۴- ۱۲ خلاصه مدل.. ۹۴

جدول۴- ۱۳ آنالیزواریانس…. ۹۴

جدول۴- ۱۴  مدل رگرسیونی.. ۹۴

جدول۴- ۱۵خلاصه مدل.. ۹۵

جدول۴- ۱۶ انالیر واریانس…. ۹۶

جدول۴- ۱۷ مدل رگرسیونی.. ۹۶

جدول۴- ۱۸ خلاصه مدل.. ۹۷

جدول۴- ۱۹ آنالیز واریانس…. ۹۷

جدول۴- ۲۰ مدل رگرسیونی.. ۹۷

جدول۴- ۲۱ خلاصه مدل.. ۹۸

جدول۴- ۲۲ آنالیز واریانس…. ۹۹

جدول۴- ۲۳ مدل رگرسیونی.. ۹۹

جدول۴- ۲۴ آزمون  t برای عدالت سازمانی.. ۱۰۰

جدول۴- ۲۵ آزمون  t برای عملکرد کارکنان.. ۱۰۱

فصل پنجم

جدول۵- ۱ خلاصه نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق.. ۱۰۸


فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل دوم

شکل۲- ۱ عوامل موثر بر عدالت سازمانی ادراک شده  (حسین زاده  و ناصری، ۱۳۸۷) ۴۱

شکل۲- ۲ سیستم عملکرد فردی(فیشر، ۱۹۹۷، به نقل ازحقیقی و همکاران،۱۳۸۸). ۵۴

شکل۲- ۳ مدل مفهومی پژوهش(حقیقی و همکاران ،۱۳۸۸) ۵۴

فصل سوم

شکل۳- ۱ نمونه آماری مورد مطالعه. ۷۳

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل چهارم

نمودار۴- ۱ نمودار ستونی برای جنسیت پاسخگویان.. ۸۲

نمودار۴- ۲ نمودار ستونی برای وضعیت تاهل پاسخگویان.. ۸۳

نمودار۴- ۳ نمودار ستونی برای سن پاسخگویان.. ۸۵

نمودار۴- ۴ نمودار ستونی برای سطح تحصیلات پاسخگویان.. ۸۶

نمودار۴- ۵  نمودار ستونی برای سابقه کار  پاسخگویان.. ۸۷

نمودار۴- ۶ نمودار ستونی برای متغیر واحد سازمانی پاسخگویان.. ۸۸

 


 

خرید فایل کامل:

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]