پایان نامه بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero اپی¬تلیالی کلیه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه و تعریف…………………………………………………………………………………………………………………..۱

۱-۲- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲-۱ گیاه افتیمون………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۲-۲- قارچ گانودرما…………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۴- پرسش­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۵- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۵-۱- هدف کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۵-۲- اهداف جزئی طرح…………………………………………………………………………………………………………..۵

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

۲-۱- سرطان پستان………………………………………………………………………………………………………………………۸

۲-۱-۱- تعریف، شیوع در جهان و شیوع در ایران…………………………………………………………………………….۸

۲-۱-۲- مکانیسم سلولی و مولکولی ایجاد سرطان پستان………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۲-۱- پروتوانکوژن­ها و انکوژن­ها…………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۲-۲- ژن­های سرکوب کننده تومور………………………………………………………………………………………۱۲

 

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

۲-۱-۳- علل و عوامل موثر در ایجاد سرطان پستان………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-۳-۱- علل و عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۱-۳-۱-۱- ارتباط سن با زیست شناسی سرطان…………………………………………………………………………۱۴

۲-۱-۳-۱-۲- بافت چربی…………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-۳-۱-۳- استروژن و پروژسترون…………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-۳-۱-۴- گیرنده­های استروژنی و پروژسترونی………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-۳-۱-۵- هورمون پرولاکتین…………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۱-۳-۱-۶- هورمون رشد شبه انسولین (Insulin Like Growgh Factor)……………………………………..16

۲-۱-۳-۱-۷- هورمون Vascular Endothelial Growgh Factor (VEGF)……………………………………..17

۲-۱-۳-۱-۸- ارتباط نژادهای مختلف با سرطان پستان……………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۳-۲- علل و عوامل ژنتیکی…………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۱-۴- روش­های درمانی سرطان پستان………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۱-۴-۱- پرتو درمانی………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۱-۴-۲- درمان­های دارویی……………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۱-۵- استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان پستان………………………………………………………………۲۲

۲-۲- سرطان سلول کلیه (Renal Cell Carcinoma RCC)……………………………………………………………..23

 

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

۲-۲-۱- تعریف، شیوع در جهان و شیوع در ایران………………………………………………………………………….۲۳

۲-۲-۲- مکانیسم سلولی و مولکولی ایجاد سرطان کلیه…………………………………………………………………..۲۵

۲-۲-۲-۱- انکوژن­ها………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۲-۲-۲- ژن­های ترمیم کننده……………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۲-۲-۳- ژن­های مهارکننده تومور……………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۲-۲-۴- مرگ برنامه­ریزی شده (آپوپتوزیس)……………………………………………………………………………..۲۹

۲-۲-۳- علل و عوامل موثر در ایجاد سرطان کلیه…………………………………………………………………………..۳۰

۲-۲-۳-۱- علل و عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۳-۱-۱- هورمون Vascular Endothelial Growgh Factor (VEGF)……………………………………..30

۲-۲-۳-۲- علل و عوامل ژنتیکی…………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۴- روش­های درمانی سرطان کلیه…………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۲-۵- استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان کلیه…………………………………………………………………۳۱

۲-۲-۵-۱- ارتباط مصرف میوه و سبزی با سرطان کلیه…………………………………………………………………..۳۱

۲-۲-۵-۲- ارتباط عصاره الکلی سیاهدانه با لاین سلولی ACHN سرطان کلیه…………………………………..۳۲

۲-۳- لاین سلولی MCF7…………………………………………………………………………………………………………..32

۲-۴- لاین سلولی Vero……………………………………………………………………………………………………………..33

۲-۱-۳- افتیمون Cuscuta Pentagona………………………………………………………………………………………………………..35

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

۲-۱-۳- قارچ گانودرماGanoderma Lucidum …………………………………………………………………………….36

۲-۲- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- برنامه­های پیشبینی شده مطالعاتی…………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۲- ابزارها و مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۲-۱- ابزارها………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۳-۲-۲-لاین سلولی و مواد مصرفی………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۳- گروه بندی………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۳-۴- برنامه اجرایی و سنجش……………………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۴-۱- طریقه تهیه عصاره گیاه افتیمون و قارچ گانودرما………………………………………………………………..۵۰

۳-۴-۲- برنامه اجرایی و سنجش­ها………………………………………………………………………………………………۵۱

۳-۴-۲-۱- پاساژ لاین سلولی………………………………………………………………………………………………………۵۱

۳-۴-۲-۲- انجماد لاین سلولی…………………………………………………………………………………………………….۵۲

۳-۴-۲-۲-۱- روش کار……………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۴-۲-۲-۲- ذوب لاین سلولی منجمد……………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۴-۲-۳- شمارش سلولی…………………………………………………………………………………………………………۵۵

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

۳-۴-۲-۴- تست MTT……………………………………………………………………………………………………………..56

۳-۴-۲-۴-۱- مراحل انجام MTT………………………………………………………………………………………………..58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان…………………………………………………………۶۲

۴-۲- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه…………………………………………………………..۶۴

۴-۳- اثر عصاره قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان……………………………………………….۶۶

۴-۴- اثر عصاره قارچ گانودرما بر لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه………………………………………………….۶۸

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱- بحث………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۵-۱-۱- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلول­های MCF7 و Vero………………………………………………………..71

۵-۱-۱-۱- شواهد موافق با این یافته­ها…………………………………………………………………………………………۷۱

۵-۱-۱-۲- مکانیسم پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………..۷۱

۵-۱-۱-۳- اثر غلظت­های مختلف افتیمون بر لاین سلول­های MCF7 و Vero………………………………….72

۵-۱-۱-۳-۱- شواهد موافق با این یافته­ها……………………………………………………………………………………..۷۲

۵-۱-۲- اثر قارچ گانودرما بر لاین سلول­های MCF7 و Vero…………………………………………………………73

۵-۱-۲-۱- شواهد موافق با این یافته­ها…………………………………………………………………………………………۷۳

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

۵-۱-۲-۲- مکانیسم پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………..۷۴

۵-۱-۲-۳- اثر غلظت­های مختلف قارچ گانودرما بر لاین سلول­های MCF7 و Vero……………………………..75

۵-۱-۲-۳-۱- شواهد موافق با این یافته­ها……………………………………………………………………………………..۷۵

۵-۱-۲-۳-۲- مکانیسم پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………۷۵

۵-۲- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۵-۳- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………۸۱

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول ۲-۱- نمونه­هایی از ژن­های انکوژن­ها………………………………………………………………………………….۲۷

جدول ۲-۲- فهرست سندرم­های سرطان­های وراثتی کلیه………………………………………………………………..۲۷

جدول ۲-۳- نمونه­­هایی از ژن­های مهار کننده تومور ……………………………………………………………………..۲۹

جدول ۲-۴- DND Typing لاین سلولی MCF7…………………………………………………………………………..33

جدول ۲-۵- DND Typing لاین سلولی Vero…………………………………………………………………………….34

جدول ۴-۱- درصد زنده­مانی لاین سلولی MCF7 در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره افتیمون در محیط کشت سلولی…………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

جدول۴-۲– درصد زنده مانی لاین سلولی Vero در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره افتیمون در محیط کشت سلولی…………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

جدول۴-۳– درصد زنده مانی لاین سلولی MCF7 در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره قارچ گانودرما در محیط کشت سلولی………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

جدول۴- ۴– درصد زنده مانی لاین سلولی Vero در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره قارچ گانودرما در محیط کشت سلولی………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                  صفحه

نمودار ۴-۱- اثر عصاره افتیمون بر زنده مانی لاین سلولی MCF7……………………………………………………62

نمودار ۴-۲- اثر عصاره افتیمون بر زنده مانی لاین سلولی Vero………………………………………………………64

نمودار ۴-۳- اثر عصاره قارچ گانودرما بر زنده مانی لاین سلولی MCF7…………………………………………..66

نمودار ۴-۴- اثر عصاره قارچ گانودرما بر زنده مانی لاین سلولی Vero……………………………………………..68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                  صفحه

شکل ۲-۱ چرخه سلولی……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

شکل ۲-۲ میزان شیوع سرطان تک گیر پستان………………………………………………………………………………..۱۳

شکل ۲-۳ آتاکسی تلانژکتازی………………………………………………………………………………………………………۱۸

شکل ۲-۴ جایگاه ژن­های BRAC1 و BRAC2……………………………………………………………………………..19

شکل ۲-۵ پروتئین P53………………………………………………………………………………………………………………20

شکل ۲-۶ سرطان التهابی پستان……………………………………………………………………………………………………۲۱

شکل ۲-۷ لاین سلولی MCF7…………………………………………………………………………………………………….33

شکل ۲-۸ لاین سلولی Vero……………………………………………………………………………………………………….34

شکل ۲-۹ افتیمون Cuscuta pentagona……………………………………………………………………………………….36

شکل ۲-۱۰ قارچ گانودرما Ganoderma Lucidum………………………………………………………………………..37

شکل ۳-۱ میکروسکوپ معکوس و هود لامینار کلاس ۲…………………………………………………………………۴۴

شکل ۳-۲ انکوباتور……………………………………………………………………………………………………………………۴۵

شکل ۳-۳ محیط کشت و سرم……………………………………………………………………………………………………..۴۶

شکل ۳-۴ الایزاریدر و کرایوویال…………………………………………………………………………………………………۴۷

شکل ۳-۵ تانک نیتروژن و سانتریوفوژ…………………………………………………………………………………………..۴۸

شکل ۳-۶ پلیت ۹۶ خانه…………………………………………………………………………………………………………….۴۹

شکل ۳-۷ پاساژ سلولی……………………………………………………………………………………………………………….۵۲

ادامه فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                  صفحه

شکل ۳-۸ انجماد سلولی……………………………………………………………………………………………………………..۵۳

شکل ۳-۹ لام نئوبار……………………………………………………………………………………………………………………۵۶

شکل ۳-۱۰ تبدیل MTT فورمازان………………………………………………………………………………………………..۵۷

شکل ۲-۱۱ ریختن عصاره بر روی سلول­ها……………………………………………………………………………………۵۸

شکل ۳-۱۲ ریختن رنگ MTT و ایجاد واکنش……………………………………………………………………………..۵۹

شکل ۵-۱ مکانیسم احتمالی سالسیلیک و جاسمونیک اسید در القا بیان ژن‏های دخیل در آپوپتوزیس…….۷۲

شکل ۵-۲ مکانیسم احتمالی اثرات گانودریک اسید و ترینوئید بر لاین سلول های MCF7 و Vero………74

شکل ۵-۳ مکانیسم احتمالی اثر قارچ گانودرما بر تکثیر سلولی…………………………………………………………۷۶

 

دانلود متن کامل پایان نامه :

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero اپی¬تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی

 

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]