پایان نامه – ارتقاء حقوق زن در ایران

0 Comments

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان

مصوب 14 دی ماه 1310 شمسی

ماده واحده – مجلس شورای ملی اولاً الحاق قطعی دولت ایران را به مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 مطابق 27 اردیبهشت 1283 که مشتمل بر نه ماده و در پاریس برای جلوگیری از رفتار خلاف اخلاق و جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان به امضاء رسیده است و همچنین قرارداد بین المللی پاریس که در تاریخ 12 اردیبهشت 1289 ( مطابق 4 مه 1910) راجع به همان مقصود مذکوره در فوق که در پاریس امضاء شده است به دولت ایران اجازه می دهد ثانیاً قرارداد بین المللی الغاء خرید و فروش زنان و کودکان مشتمل بر 14 ماده را که در تاریخ 30 سپتامبر 1921 ( مطابق با 7 مهر ماه 1300) در ژنو به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه می دهد نسخ صحه شده آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – دادگر

همچنین در 18آذر 1337 به پروتکل های اصلاحی 1904 و 1910 راجع به منع فحشا و جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن ملحق گردید.

قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکل های اصلاحی قراردادهای مورخ 18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشاء و قرارداد 4 ماه 1910 راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن

مصوب 18 آذر ماه 1337

ماده واحده – الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای مورخ 18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشاء و قرارداد 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن را که در 4 مه 1949 در لیک ساکس ( مقر سازمان ملل متحد) به امضاء رسیده است و در تاریخ 7 دی ماه 1328 از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد امضاء شده تصویب می شود.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن پروتکلهای اصلاحی ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه شنبه هیجدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی – عماد تربتی

قانون بالا در جلسه 1336.3.30 به تصویب مجلس سنا رسیده است.

5- در میثاق جامعه ملل نیز اشاراتی و لو مختصر در باب کار زنان صورت گرفته بود.(مواد 7 و 23).

در تاریخ 9دی 1300 مجلس شورای ملی پیوستن ایران به جامعه ملل را تصویب کرد.

6- با هدف تشدید اقدامات و تکمیل مفاد قراردادهای سابق، در تاریخ 11 اکتبر سال 1933 میلادی، قرارداد جدیدی با عنوان «قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره» در ژنو به امضای پاره ای از دولتها رسید که طی آن تصریح گردید: «هر کس برای شهوترانی دیگری زن یا دختر کبیری را – ولو با رضایت خودش- برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد- ولو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد- می بایست مجازات شود و شروع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات است و حتی عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیز قابل مجازات خواهد بود.»

ایران در 20دی سال 1313 به این کنوانسیون نیز ملحق گردیده است.

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره
مصوب 20 دی ماه 1313 شمسی

ماده واحده – مجلس شورای ملی تصویب می نماید که دولت شاهنشاهی به قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره مشتمل بر 10 ماده که در 11 اکتبر 1933 در ژنو منعقد شده است ملحق شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – دادگر

7- منشور سازمان ملل متحد در مقدمه و همچنین بخش سوم ماده 1، بند دوم ماده 7،بند اول ماده13،بند(ج)ماده 55 و بند ج ماده 76 به حمایت موکد از حقوق زنان پرداخته است.

مقدمه:………… و به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ.

ماده 1 – مرام ملل متحد به قرار ذیل است:

3 – عملی ساختن همکاریهای بین المللی با حل مسائل بین المللی که جنبه اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی یا انساندوستی دارند و با توسعه و تشویق احترام حقوق انسانی و آزادی هایی که برای عموم اساسی می باشند بدون تمایز بین نژاد و جنس و زبان یا مذهب.

ماده 8 – برای این که مردان و زنان بتوانند به تساوی مشاغل ارکان اصلی یا فرعی سازمان را عهده دار شوند هیچ گونه تضییقی از طرف سازمان به عمل نخواهد آمد.

ماده 13 1 – مجمع عمومی به منظورهای زیر موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیه هایی به عمل می آورد:

الف – توسعه همکاری بین المللی در محیط سیاسی و تشویق و توسعه تدریجی حقوق بین المللی و تدوین آن.

ب – توسعه همکاری بین المللی در محیط اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – تربیتی و بهداشت عمومی و تسهیل استفاده از حقوق بشریت و آزادیهای اساسی برای عموم بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی.

ماده 55 – به منظور ایجاد موجبات ثبات و آسایشی که برای تأمین روابط مودت و مسالمت بین ملل لازم است، و باید بر اساس احترام اصل تساوی حقوق آنها و حق اقوام در تعیین آزادانه سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زیر را تشویق خواهند نمود:

الف – بالا بردن سطح زندگی و کار مکفی و موجبات ترقی و توسعه امور اقتصادی و اجتماعی.

ب – حل مسائل بین المللی از سنخ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت عمومی و سایر مسائل مربوط به آنها و همکاری بین المللی در محیط فرهنگی و تربیتی.

ج – احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادی هایی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب.

ماده 76 – مقاصد اساسی اسلوب قیمومت بر طبق مرام های ملل متحد که در ماده اول این منشور ذکر شده از قرار زیر است:

الف -………….. ب -………….

ج – تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادی هایی که برای عموم اساسی می باشند بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر می باشند.

مجلس شورای ملی در تاریخ 13شهریور1324 منشور ملل متحد را تصویب نموده است.

نکته قابل توجه این است که کشورمان بدون شرط به این منشور پیوسته است در حالی که به منشور سازمان کنفرانس اسلامی به شرط عدم مغایرت با مفاد منشور ملل متحد پیوسته است

در تاریخ دهم دسامبر سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که از آنجا که اعلامیه ها به خودی خود واجد جنبه الزام آوری نیستند، برای اجرایی کردن و الزامی کردن آن میثاقین در سال 1966 به صورت معاهده از تصویب مجمع عمومی گذشت تا جنبه قانونی به اعلامیه حقوق بشر ببخشد(در ادامه به بررسی مختصر میثاقین در موارد حمایت از حقوق زنان خواهیم پرداخت). اعلامیه مذکور هر چند اعلامیه بوده اما در عمل بیشتر کشورها سعی در رعایت مفاد اعلامیه در قوانین خود داشته ان تا آنجا که به جرات می توان گفت مفاد اعلامیه جنبه عرفی و الزام یافته اند. در این سند نیز به عدم تبعیض جنسیتی اشاره شده است.

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

8- قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ مورخه 12 اوت 1949

طبق ماده 27 این عهدنامه، زنان، مخصوصا در مقابل هر گونه لطمه به شرافتشان و به ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتک حرمت، مورد حمایت قرار گرفته اند. همچنین اعمالی از قبیل آزار جنسی و هتک حرمت زنان از طریق مقررات اصولی ممانعت از خشونت علیه تمامیت جسمانی، هویت و امنیت اشخاص، توسط حقوق بین الملل بشر دوستانه، غیر قانونی اعلام گردیده اند.

از سوی دیگر، طبق ماده 124، زنان در صورت محرومیت از آزادی، باید در اماکنی جدا از مردان نگه داری شوند و ماده 16 و 50 مقرر می دارد که باید نسبت به زنان باردار و مادران کم سن و سال توجهی خاص مبذول شود و همان طور که در بند 4 ماده 6 پروتکل شماره 2 نیز آمده است، طرفین متخاصم باید به هر صورت ممکن، سعی نمایند از صدور حکم و اعمال مجازات مرگ نسبت به زنان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مخاصمه مسلحانه، خودداری کنند.

عهدنامه فوق الذکر که همراه با سه عهدنامه دیگر و پروتکل های الحاقی آن به قرارداد ژنو معروفند در تاریخ 30 آذر 1334 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :