دانلود پایان نامه – ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد (DOC) -خرید پایان نامه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱             مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

الف) بیان موضوع       ……………………………………………………………………………………………. ۴

ب) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۴

پ) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۴

ث) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۵

ث) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۵

ج) معرفی پلان ………………………………………………………………………………………………………. ۶

فصل نخست :

مفاهیم مقدماتی بزه دیدگی و بزهکاری

مبحث اول: بزه دیدگی …………………………………………………………………………………………… ۸

گفتار اول: مفهوم و اقسام بزه دیدگی …………………………………………………………………….. ۸

بند اول: تعریف بزه دیدگی …………………………………………………………………………………….. ۹

الف: بزه دیدگی اولیه ………………………………………………………………………………………………. ۹

ب: بزه دیدگی ثانویه ………………………………………………………………………………………………. ۹

گفتار دوم: بزه دیدگی زنان …………………………………………………………………………………… ۱۰

بند اول: عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان ……………………………………………………………….. ۱۱

بند دوم: پیامد بزه دیدگی زنان …………………………………………………………………………….. ۱۲

بند سوم: بزه دیده شناسی زنان ……………………………………………………………………………. ۱۳

الف: بزه دیده شناسی ……………………………………………………………………………………………. ۱۵

ب:بزه دیده شناختی حمایتی ……………………………………………………………………………….. ۱۶

مبحث دوم: بزهکاری ……………………………………………………………………………………………. ۱۹

گفتار اول: بزهکاری ………………………………………………………………………………………………. ۱۹

بند اول: مفهوم بزهکاری ……………………………………………………………………………………… ۲۰

الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح حقوقی…………………………………………………………….. ۲۱

بند دوم: اقسام بزه دیدگی…………………………………………………………………………………….. ۲۲

الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح جرم شناسی……………………………………………………… ۲۳

گفتار دوم: بزهکاری زنان ……………………………………………………………………………………… ۲۳

بند اول: عوامل موثر بر بزهکاری زنان …………………………………………………………………. ۲۴

بند دوم: پیشگیری از بزهکاری زنان ……………………………………………………………………. ۲۶

الف) فرهنگ سازی ………………………………………………………………………………………………. ۲۶

ب) آموزش و پرورش ……………………………………………………………………………………………. ۲۹

ج) بهبود شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………. ۳۰

د)حمایت از افراد ویژه …………………………………………………………………………………………. ۳۰

فصل دوم

تحلیل جرم شناختی بزه دیدگی و بزهکاری زنان

مبحث اول: بررسی رویکرد کلاسیک جرم شناسی……………………………………………… ۳۳

گفتار اول: رویکرد زیست شناختی……………………………………………………………………… ۳۳

بند اول: نظریات سزار لمبرزو …………………………………………………………………………….. ۳۶

بند دوم: نقد نظریات سزار لومبروزو ………………………………………………………………….. ۴۰

گفتار دوم:رویکرد روان شناختی ……………………………………………………………………….. ۴۱

بند اول : نقد دیدگاه روانشناختی  …………………………………………………………………….. ۴۴

بند دوم: رویکرد جامعه شناختی ……………………………………………………………………. ….۴۵

بند سوم: نقد دیدگاه جامعه شناختی………………………………….………… ۴۷

مبحث دوم:بررسی رویکرد نوین جرم شناسی ………………………………………………….. ۴۸

گفتار اول: نظریه بر چسب زنی ………………………………………………………………………… ۴۹

بنداول: توصیف نظریه برچسب زنی …………………………………………………………………. ۵۰

بند دوم: نقد نظریه برچسب زنی ……………………………………………………………………… ۵۲

گفتار دوم: نظریات جرم شناسان معاصر ………………………………………………………….. ۵۴

بند اول: اتو پلاک و ملاحظه کاری اجتماعی…………………………………………………….. ۵۴

بند دوم: جان هاکان و تئوری کنترل و قدرت…………………………………………………… ۵۶

بند سوم: رابرت آکنیو و تئوری عمومی فشار……………………………………………………. ۵۸

گفتار سوم: جرم شناسی فمینیسم …………………………………………………………………… ۶۱

بند اول: انواع جرم شناسی فمینیسم ……………………………………………………………….. ۶۳

بند دوم: نقد بر جرم شناسی فمینیسم …………………………………………………………….. ۶۵

گفتار چهارم: جرم شناسی بزه دیده شناسی …………………………………………………….. ۶۶

بند اول: چهارچوب مطالعات بزه دیده شناسی …………………………………………………. ۶۷

بند دوم: بزه دیده در تحولات اخیر کیفری ………………………………………………………. ۶۹

الف-حق حمایت از بزه دیده در مقابل متهم ……………………………………………………. ۶۹

ب-حق اطلاع از هرگونه جلسات دادگاه …………………………………………………………… ۶۹

ج-حق حضور در تمامی جلسات اداری ……………………………………………………………. ۷۰

د-حق مشاوره با وکیل ……………………………………………………………………………………… ۷۱

ذ-حق جبران به موقع و کامل خسارت ……………………………………………………………. ۷۱

س- حق رسیدگی سریع و بودن تاخیر ……………………………………………………………. ۷۲

ط-حق رفتار کرامت مدار با بزه دیده ………………………………………………………………. ۷۲

فصل سوم :

مصادیق بزه دیدگی و بزه کاری زنان

مبحث اول: مصادیق بزه دیدگی خاص زنان……………………………………………………… ۷۴

گفتار اول: مصادیق بزه دیدگی براساس نوع آسیب و صدمه …………………………… ۷۴

بند اول: خشونت جسمی ………………………………………………………………………………….. ۷۶

بند دوم: خشونت جنسی ………………………………………………………………………………….. ۷۷

بند سوم:خشونت روانی ……………………………………………………………………………………… ۷۹

بند چهارم:خشونت اقتصادی و کاری ……………………………………………………………….. ۸۱

بند پنجم: هرزه نگاری ………………………………………………………………………………………. ۸۲

گفتار دوم:مصادیق بزه دیدگی بر اساس مکان وقوع بزه ………………………………….. ۸۴

بند اول: خشونت در محیط خانه ………………………………………………………………………. ۸۴

بند دوم: خشونت در محیط اجتماع ………………………………………………………………….. ۸۶

بند سوم: مزاحمت های خیابانی ………………………………………………………………………… ۸۷

مبحث دوم :مصادیق بزهکاری خاص زنان ………………………………………………………… ۸۸

گفتار اول:جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی ………………………………………………….. ۸۸

بند اول:روسپیگری …………………………………………………………………………………………….. ۸۸

بند دوم:مساحقه …………………………………………………………………………………………………. ۹۱

بند سوم: ارتباط نا مشروع …………………………………………………………………………………. ۹۴

الف)خیانت عاطفی………………………………………………………………………………………………..۹۴

ب) خیانت جنسی ……………………………………………………………………………………………… ۹۵

بند چهارم) شهادت دروغ……………………………………………………………………………………. ۹۶

گفتار دوم: جرائم علیه اشخاص …………………………………………………………………………. ۹۷

بند اول: سقط جنین ………………………………………………………………………………………….. ۹۷

بند دوم: بچه کشی …………………………………………………………………………………………….. ۹۹

بند سوم: شوهرکشی و شوهرآزاری ………………………………………………………………….. ۱۰۰

بند چهارم:همسر کشی ……………………………………………………………………………………… ۱۰۲

گفتار سوم: جرائم علیه اشخاص ………………………………………………………………………. ۱۰۳

بند اول: قاچاق مواد مخدر ………………………………………………………………………………. ۱۰۴

بند دوم:اختفای مال مسروقه …………………………………………………………………………… ۱۰۵

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

منابع و ماخذ  ………………………………………………………………………………………………….

 

خرید و  دانلود فایل پایان نامه ارشد : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد (DOC)

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]