پایان نامه ارشد – ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری -فروش فایل

سهامدار ساکت کسی است که در یک شرکت تجاری دارای سهم می باشد ولی دراثر برز مشکلات و اختلافات روانی یا خارجی بدور از دسترس او باعث شده که نتواند درعمل ادغام یاتجزیه دخیل واقع شود و ممکن است درطی این عمل به حق وحقوق اوخللی وارد شود و جایگاه اورا درشرکت تضعیف کند حتی به مرحله نابودی سهم او بکشد که درذیل بیان می شود.

  • سهامدار مجنون

مجنون کسی است که فاقد قوه عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی است.[۱] البته جنون خود به دو دسته ادواری و دائمی تقسیم می شود. در اینکه هنگامی که شخص سهامدار، ابتداعا یک شخص عاقل و بالغ ودارای شرایط کمال است سپس دچار جنون می شود و درحین همین جنون است که شرکت دچارطرح ادغام می شود. در اینجا سهم سهامدار چه جایگاهی پیدا می کند؟

خوشبختانه در ایران در لایحه جدید قانون تجارت با فایل برداری ازقانون ایالات متحده امریکا این مورد را پیش بینی نموده است. در ماده ۶۰۵ قانون تجارت جدید بیان می دارد درصورتی که ادغام یا تجزیه بدون رعایت تشریفات مربوط انجام شود هر ذینفع می تواند ابطال ادغام یا تجزیه را ازدادگاه تقاضا کند. حال سوالی که پیش می آید این است که مجنون دارای قوه درک نیست که بخواهد طرح دعوای ابطال کند درجواب باید گفت این وظیفه قیم یا ولی یا سرپرست اوست که این عمل را برای اوانجام دهد.

 

 

۱-۲-  سهامدار سفیه

سفیه، به تعبیر قانون مدنی غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال وحقوق مالی خود عقلایی نباشد(ماده۱۲۰۸قانون مدنی)[۲]. سفیه مجنون نیست بلکه به علت ضعف دماغی یاضعف اراده نمی تواند اموال خود رابطور عاقلانه اداره کند. یکی ازحقوق مالی وتصرفات دراموال او سهم الشرکه ای است که سفیه در یک شرکت دارد، با بروز طرح ادغام  موقعیت این سهم دچار اختلال می شود. در اینجا هم مثل مورد قبل طبق قانون مدنی این وظیفه بر عهده قیم یا سرپرست او است که طبق ماده ۶۰۵ لایحه جدید قانون تجارت جلوی این واقعه را بگیرد ونهایتاً آن را ابطال کند.

سوالی که ممکن است پیش بیاید اینست که اگرشخصی موقع طرح دعوا به ظاهر سالم باشد ولی در باطن سفیه باشد وکسی ازاین موضوع خبر نداشته باشد بنظر می رسد که در اینجا باید اصل را بر صحت گذاشت و او را عاقل فرض کرد. باید توجه شود که دراین مورد ما با خلاء قانونگذاری مواجه هستیم پس باید به قواعد عمومی رجوع کرد واصل را برصحت گذاشت.

۱-۳ سهامدار صغیر

برابر تبصره۱ماده ۱۲۱۰اصلاحی قانون مدنی، سن بلوغ درپسر۱۵سال ودردختر۹ سال تمام قمری است. برابر رای دیوان عالی کشور برای خروج از حجر درامور مالی رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه اعلاوه بر بلوغ شرعی وقانونی، رشد هم لازم است.[۳]

سوالی که به ذهن می رسد اینست که سهم شریکی که طفل می باشد وسهم اودچار طرح ادغام واقع شده چه جایگاهی دارد؟ ممکن است او با این وضغیت مخالف باشد و به علت عدم بلوغ کسی به حرف اوتوجهی نکند، دراین موردهم ما متاسفانه با خلاء قانونگذاری مواه هستیم. ابتدا باید متذکر شد ولی اوسرپرست امورمالی او می باشد وبرای او تصمیم گیری می کند. ولی فرض سوال موقعی است که طفل ولی وسرپرست ندارد ومدعی العموم هم از این موضوع بی خبر است.

انگیزه هایی چند اشخاص را به انعقاد قرارداد شرکت تجاری با صغار متمایل می کند، قاعده عمومی مقرر درماده ۹۵۸ قانون مدنی که محجورین وازجمله صغاررا نیز در بر می گیرد پاسخگوی این نیاز است. بنابراین صغار نیزمی توانند شریک انواع شرکتهای تجاری باشند اما استیفای حقوق ایشان باید توسط ولی یا قیم بعمل آید. بعضی نویسندگان راجع به عضویت محجورین و از جمله صغار در شرکتهای تضامنی و نسبی که شرکای آن زاید برآورده دارند تردید نموده و چنین عملی را به دلیل تعارض با مصلحت صغیر(محجور) باطل دانسته اند. این عقیده قابل تامل است، زیرا نمی توان راجع به اینکه چنین عملی با مصلحت محجور موافق است یا خیر حکم قطعی صادر نمود و در قانون نیز چنین حکمی ملاحظه نمی شود، بعلاوه خطرعضویت درشرکت تضامنی یا نسبی درمقایسه با سایراعمال نظیر بیع واجاره خصوصیتی ندارد که به استناد آن بتوان محجورین را فاقد اهلیت عضویت دراینگونه شرکتها تلقی کرد.

باید تاکید شود که همه ی این موارد در مورد سهامدار دربازداشت و سهامدارخارج ازکشور نیز وجود دارد که درهمه ی این موارد ما متاسفانه با خلاء قانونگذاری مواجه هستیم حتی در لایحه جدید قانون تجارت هیچگونه طرحی در این مورد ندارد. در کل در حقوق ایران مثل حقوق فرانسه تا قبل از تصویب ادغام تشریفات خاصی برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت پیش بینی نشده است وتنها پس از تصویب ادغام است که سهامدار اقلیت می تواند در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی ابطال ادغام را درخواست کنند. این همان مورد پیش بینی شده در ماده ۶۰۵ است که باعدم تصویب دقیق روبرو بوده ودر آینده ما شاهد مشکلات عدیده ای در این باب خواهیم بود.

گفتار دوم: گستره قابلیت اعمال ادغام درانواع شرکتهای تجاری و غیر تجاری

دراین گفتار بیشتر تلاش روی این موضوع است که به این نتیجه برسیم که عمل ادغام درانواع شرکتهای پیش بینی شده در لایحه جدید قانون تجارت به چه نحو عملی خواهدشد؟ آیا طرح ادغام در شرکتهایی که عملیات غیرتجاری و حالت خیرخواهانه دارد قابل تسری است همچنین این عمل درموسسات قابلیت اعمال دارد یاخیر وسوالاتی ازاین قبیل که درادامه به آن دست خواهیم یافت.

 

بند اول: گستره قابلیت اعمال ادغام  در انواع شرکتهای موضوع ماده ۱۴۳لایحه جدید

الف: ادغام درانواع شرکتهای تجاری

درلایحه جدید قانون تجارت درماده ۱۴۳ شرکتهای سهامی را به۱۱نوع تقسیم نموده است. که این برخلاف ماده۲۰قانون تجارت سال ۱۳۴۷ است، که شرکتهای تجاری را به ۷ قسم تقسیم می نمود. شرکتهای لایحه جدید عبارتند از: ۱-شرکت سهامی عام ۲-شرکت سهامی خاص  ۳-شرکت بامسولیت محدود ۴-شرکت تضامنی ۵-شرکت نسبی ۶-شرکت مختلط سهامی عام ۷-شرکت مختلط سهامی خاص ۸-شرکت مختلط غیرسهامی ۹-شرکت تعاونی سهامی عام ۱۰-شرکت تعاونی سهامی خاص ۱۱-شرکت تعاونی غیرسهامی.

همانطور که ملاحظه می شود چهار شرکت اخیر درلایحه جدید اضافه شده است. آنچه که برای ما مهم است مساله ادغام دراین نوع شرکتها می باشد. عملیات راجع به ادغام دو یا چند جانبه پیش بینی شده با یک فرایند جدید در ماده۹۵۷ ذکر شده است.

ماده۵۹۷: شرکتهای تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی فقط می توانند بارعایت مقررات این قانون باشرکتهای هم نوع خود به روش ساده یا مرکب ادغام یا به شرکتهای هم نوع خود بطور کلی یا جزئی تجزیه شوند. لیکن سایر شرکتها می توانند بارعایت این قانون دراین شرکتها یاشرکت تعاونی سهامی عام ادغام شوند مشروط بر اینکه شرکا یا سهامدارانی که پس از ادغام باشرکت تعاونی مجبور به انتقال بخشی از سهام خود می باشند با این ادغام موافقت کنند. همچنین تشکیل هریک ازاین شرکتها از طریق ادغام شرکتهای هم نوع آن شرکت با سایر شرکتها با رعایت این قانون مجاز است. این ماده را باید به۳بند مختلف دسته بندی وتحلیل کرد:

در بند اول ماده: شرکتهای تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی فقط می توانند بارعایت مقررات این قانون با شرکتهای هم نوع خود به روش ساده یا مرکب ادغام…شوند رابیان می کنیم. ماده ۵۴۸و۵۶۰ لایحه جدید قانون تجارت  به ترتیب شرکتهای تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی را تعریف می کنند. طبق بند اول شرکت تعاونی سهامی خاص فقط می تواند با شرکت تعاونی سهامی خاص ادغام شود و تنها شرکت تعاونی غیر سهامی  می تواند باشرکت هم نوع خود یعنی یک شرکت تعاونی غیرسهامی ادغام شود. باید توجه شود که این فقط ادغام ساده در این شرکتها بود باید تاکید شود که این شرکتها به روش مرکب نیز قابل ادغام اند؛ مثلاً شرکت الف وب که شرکت سهامی خاص هستند می توانند درشرکت ج که شرکت تعاونی سهامی خاص است ادغام شوند، همین اتفاق هم می تواند بصورت مرکب در شرکت تعاونی غیرسهامی رخ دهد. البته درماده۵۷۵ تصمیم در انحلال، ادغام ، تجزیه وتبدیل شرکت تعاونی غیرسهامی را پس از تائید وزارت تعاون و رفاه اجتماعی معتبر می داند وبیان کننده اینست که اگر شرکتی بدون مجوز وزارت تعاون ادغام شوند به آن ادغام اعتباری بار نمی شود.

در بند دوم: ماده ۵۹۷ بیان می دارد لیکن سایرشرکا می توانند با رعایت این قانون در این شرکتها یا شرکت تعاونی سهامی عام ادغام شوند، مشروط بر اینکه شرکا یا سهامدارانی که پس از ادغام با شرکت تعاونی مجبور به انتقال بخشی از سهام خود می باشند با این ادغام موافقت کنند. پس با این وصف،۱۱بند ذکر شده درماده ۱۴۳می توانند در دوشرکت تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی ادغام شوند چه به صورت ساده چه به صورت مرکب؛ مثلاا اگر شرکت سهامی عام الف که محصولات ایرانخودرو را تولید می کند چنانچه بخواهد با شرکت تعاونی سهامی خاص ب که محصولات مواد خام فیبری تولید می کند ودر صنعت خودرو سازی کاربرد دارد، اگربخواهند ادغام شوند طبق قسمت دوم ماده ۵۹۷ قابل ادغام واعمال است، یا چنانچه شرکت مختلط غیرسهامی الف بخواهد با شرکت تعاونی غیرسهامی ب ادغام شود این امر را قانونگذار قابل امکان قرار داده است. باید توجه کرد که در این موارد باید قانون هرشرکت را رعایت نمود واین همان چیزی است که در ماده ی ۵۹۷ ذکر شده است.

در ادامه باید گفت سایرشرکتها هم می توانند درشرکت تعاونی سهامی عام ادغام شوند، شرکت تعاونی سهامی عام در ماده ۵۴۲ شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم شده و بخشی از سرمایه آن بوسیله عموم تامین می شود وتعداد سهام هریک ازسهامداران از میزان مشخصی که بموجب این قانون تعیین می شود تجاوز نمی کند، سهامدار شرکت بجزآنچه که بعنوان آورده تعهد کرده است مسولیتی در قبال دیون شرکت ندارد. در ادامه قسمت دوم ماده بیان می شود: مشروط براینکه شرکا ویا سهامدارانی که پس ازادغام با شرکت تعاونی مجبوربه انتقال بخشی ازسهام خود می باشند با این ادغام موافقت کنند. قانونگذار همواره به شریک یک شرکت توجه خاص داشته، موافقت او را لازمه ی ادغام دانسته چون ممکن است شرکتی با یک هدف خاص و برای رسیدن به مقصودی تشکیل شده که با ادغام ممکن است به حقوق اوخلل وارد شود. پس باید ابتدا شریک با این مساله کنار آید ورضایت اوجلب شود سپس بدنبال طرح ادغام رفت ودر صدد عملی ساختن آن بود. باید متذکر شد که قانونگذار به شرکتهای تعاونی و شرکای آن به حد وسیعی توجه کرده که تا به حال در قانونگذاری ما بی سابقه بوده است شاید دلیل آن حمایت از بنگاه های کوچک وزودبازده بوده است که در قالب یک شرکت تعاونی بوجود آیند.

دانلود پایان نامه :

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

در قسمت آخر ماده ۵۹۷ بیان می شود: همچنین تشکیل هریک از این شرکتها از طریق ادغام شرکتهای هم نوع آن شرکت با سایرشرکتها با رعایت این قانون مجاز است. قانونگذار به مدیران و کسانی که خواستار طرح ادغام اند هشدارمی دهد که باید مقررات این قانون رامورد توجه قراردهند، مثلاً چنانچه شرکت تعاونی سهامی خاص الف که باشرکت تعاونی سهامی خاص ب ادغام شده بخواهد باسایر شرکتها ماده ۱۴۳ ادغام شود رعایت قانون مربوط به شرکا رامجاز اعلام می کند.

[۱] حسین صفایی، حقوق مدنی، اشخاص واموال، نشر میزان، (چاپ پنجم،بهار۱۳۸۵)، ص۸۶٫

[۲] همان، ص۸۵٫

[۳] همان، ص۸۱٫

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]