خرید فایل پایان نامه : ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری – فروش پایان نامه

در اینجا ابتدا گذری به واژه  ثبت و نیاز به آگهی خواهیم زد. پس ازامضای اساسنامه، نوبت ثبت رسمی منشور و انتشارات آن است. بموجب ذیل ماده اول آئین نامه ثبت شرکتها مورخ ۱۳۴۰وزارت دادگستری اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بعنوان شعبه مخصوص دفتر دادگاه عمومی تهران را دارد. رئیس این اداره نسبت به قبول یا رد تقاضا نامه ها ی مربوط به ثبت شرکتهای تجاری اتخاذ تصمیم نموده و گواهینامه های ثبت را امضاء می کند. در اداره ثبت شرکتها در تهران و دوایر ثبت شرکتها در شهرستان ها در ثبت شرکت نامه قائم مقام دفترخانه رسمی می باشد. بعد از ثبت نوبت به آگهی می رسد. اسناد فوق وسیله اداره مذکور به عنوان شعبه مخصوص (دفتر) دادگاه عمومی وارسی می شود تا صحت مندرجات  و امضاءها ذیل آن معلوم گردد و مطالبی که صورت قانونی ندارد اصلاح شود. پس از ثبت رسمی نیز مراتب توسط این شعبه انتشار می یابد. طبق ماده ۶ درظرف ماه اول ثبت هرشرکت، منضمات آن باید ازطریق اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت به خرج همان شرکت انتشار یابد. اداره مزبور دراین مرحله اقدام به ثبت شرکت در دفاتر خود نموده و مراتب را درذیل صفحات آن به امضای مدیر منتخب شریکان یا شریک ثابت الوکاله می رساند اگر شرکت ایرانی نباشد طبق اصل ۸۱ قانون اساسی و تفسیر مضیق آن مجوز ثبت ازیک وزارت خانه برای ثبت شرکت و تغییرات بعدی کفایت می کند. مراتب ذکر شده مربوط به ثبت شرکت ها در بدو تاسیس است. لکن بحث این است بعد از تاسیس شرکت، شرکتها خواهان ادغام می شوند. درقوانین قبلی ثبت شرکتها پیش بینی شده بود، درلایحه جدید قانون تجارت در ماده ۶۰۷ برای ثبت ادغام مدیران شرکت های طرف ادغام یا مدیران شرکت موضوع تجزیه باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب ادغام یا تجزیه اظهارنامه ای به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت کنند.

– آگهی مشترک طرح ادغام یا طرح تجزیه

– فهرست کامل بستانکاران شرکت و مبلغ طلب آنها و وضع هریک ازطلبها پس از انتشار آگهی طرح مشترک

– اساسنامه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه

– صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده دائر برتصویب ادغام یا تجزیه

همانطورکه در ماده ۶ قانون آئین نامه اجرایی قانون تجارت ملاحظه کردیم آگهی ثبت شرکت باید ظرف یک ماه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی شود. لیکن این ماده در مبحث ادغام در ماده۶۰۰ قانون جدید تجارت باتخصیص روبرو شده و در آن ماده خلاصه طرح ادغام و تجزیه را ظرف ۱۵ روز از تاریخ تصویب آن در روزنامه هریک ازشرکت های طرف ادغام و تجزیه قابل انتشار دانسته است. در اینجا به نظر یک تعارضی بوجود می آید که باید به قانونی که اخیرا” تصویب است یعنی قانون شرکتهای تجاری جدید رجوع کرد و طبق ماده ۶۰۰ عمل خواهد نمود. ضمن اینکه باید توجه نمودکه ماده ۶ آئین نامه ثبت شرکتها مربوط به مرحله اولیه ثبت شرکتهاست وماده۶۰۰ راجع به طرح ادغام و تجزیه ای است که مدتها بعد، شرکت دچار این طرح می شود. همانطورکه ملاحظه میشود قانون گذار برای ثبت ادغام و تجزیه ۴بند را توصیف و ترسیم کرده که مقدمه واجب ثبت طرح ادغام بشمار می آید. در ماده ۶۰۸در تکمیل ماده ۶۰۷بیان می دارد که اظهارنامه موضوع ماده ۶۰۷ این قانون باید به امضای مدیران شرکتهای طرف ادغام و مدیر یا مدیران شرکت موضوع تجزیه برسد و متضمن موارد ذیل باشد.

۱- نام و موضوع و مدت اقامتگاه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه

۲-سرمایه شرکت حاصل ازادغام یا تجزیه ومبلغ پرداخت شده آن

۳-تعداد و امتیازات سهام ممتاز درصورت انتشار آن سهام

۴- هویت مدیر یامدیران ومدیرعامل آن شرکت

۵-ذکر نام روزنامه شرکت و پایگاه الکترونیکی آن

در تعریف اظهارنامه آورده اند به منظور ایجاد رابطه شرکت با دولت وبه نمایندگی ازدولت با مرجع ثبت شرکتها تکمیل می گردد. دراظهارنامه به سوالاتی پاسخ داده می شود که معمولا” مربوط به نظم عمومی و اقتصادی کشور است که درماده ۷ قانون ۱۳۴۷سوالات آن مطرح شده است .[۱]

فلسفه وجودی اظهارنامه بخاطر این است که شرکت ادغام شده یک شرکت جدید است که نیازبه ثبت دارد و اظهارنامه مربوط به آن باید تکمیل شود. جالب است بدانیم که ماده ۶۰۸ تقریبا” یک نوع کپی برداری ازماده ۷ قانون اصلاحی ۱۳۴۷می باشد چون متضمن همان موارد می باشد . اظهارنامه موضوع ماده ۶۰۷ باید به امضای مدیران شرکت طرف ادغام و طرف تجزیه برسد.  طلبکارانی که طلب آنها لاوصول مانده و به امتیازات یا حق خود در شرکت نرسیده اند معمولا” با طرح ادغام یا تجزیه مخالفت میکنند و این جزء حقوق آنهاست وقانونگذار ازآنها درماده ۶۰۱ حمایت کرده درماده ۶۰۱آمده در مورد ادغام یا تجزیه هریک از دارندگان اوراق بهادار و یا بستانکارانی که منشا طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین اگهی مذکور درماده ۶۰۰ این قانون باشد می توانند ظرف ۲ماه ازتاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را درمورد «ادغام یا تجزیه» به دادگاه تقدم نماید. با این اوصاف تا زمانیکه رضایت طلبکاران جلب نشود و این رضایت باید در گزارش مدیران طرح ادغام و تجزیه ابراز شود، پس تا آن موقع شرکت نمی تواند مبادرت به طرح ادغام یا تجریه نماید.

در بند۱ شرکت باید دارای یک نام باشد این نام ممکن است نام یکی از شرکتها باشد که معمولا”وقتی ادغام ساده رخ می دهد نام یکی ازشرکت ها برگزیده می شود یا ممکن است نام جدید ی باشد که مورد توافق شرکا قرار می گیرد. همانطور که ماده۶۰۱بیان میدارد: شرکت حاصل ازادغام یاتجزیه میتواند از نام شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه استفاده کند. مشروط براینکه منجر به استفاده مشترک از یک نام نشود. موضوع شرکت باید ذکرشود معمولا”موضوع شرکتهای ادغام شده همان موضوع قبلی (قبل از ادغام) می باشد مگر توافقی بین شرکا قرار گیرد. مدت شرکت کمتر اتفاق می افتد که در اساسنامه شرکت ذکر شود و اگرهم پیش بینی شود باید معین باشد که متضمن این مورد است که شرکت بعد ازآن نمی تواند به فعالیت تجاری خود ادامه دهد. اقامتگاه شرکت حاصل از ادغام ذکرشده دربند ۱ماده ۶۰۸ همانطور که قبلا” ذکر کردیم اقامتگاه همان مرکز اصلی شرکت است پس در مرحله ادغام ممکن است شرکا اقامتگاه جدیدی را برای خود در نظر بگیرند.

دربند۲سرمایه شرکت که درشرکتها بستگی به نوع شرکت ها متفاوت می باشد باید حتما” ذکر شود ومبلغ پرداخت شده آنها کمتر ازمبلغی نباشد که قانون  ذکر کرده است. در بند ۳ صحبت از سهام ممتازمی کند، سهام ممتاز که در تبصره ۲ ماده ۲۴ لایحه اصلی ۱۳۴۷ هم ذکر شده سهامی است که علاوه بر سهام آنها در نظر گرفته می شود. مزایایی که قائل می شوند گاه نقدی گاه جنسی و گاه استفاده ازامکانات شرکت است. فرضا” درشرکت تولید کننده روغن نباتی امتیازبرداشت دوپیت روغن درسال یا درماه یک سهم ممتاز است.[۲] بند ۴ هویت مدیر یامدیران شرکت را ذکر کرده است چون پس از ادغام شرکت یک شرکت جدید است که نیاز به مدیر جدید دارد. در بند ۵ ذکر نام روزنامه شرکت وپایگاه الکترونیکی بیان شده است که شرکت بتواند هر وقت نیازبه تصمیم گیری داشت از شرکا دعوت به عمل آورد. اما پایگاه الکترونیکی واژه جدیدی است که درقانون تجارت جدید بکار برده می شود شاید دسترسی بیشتر به این نوع پایگاه دلیل ذکر آن باشد که به نظر می رسد بسیار دقیق ومفید باشد. در ادامه ثبت شرکتها در ماده ۶۰۹ آمده که مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف ۱۰ روز ازتاریخ دریافت مدارک موضوع ماده ۶۰۷ این قانون در صورت کامل بودن مدارک ومطابقت مندرجات آنها با مقررات قانونی به ثبت ادغام و یا تجزیه شرکت جدید حاصل ازآن اقدام نماید و درغیراینصورت ظرف همان مهلت به درخواست متقاضی ثبت مراتب را به طور کتبی به وی اعلام کند. نظریه مرجع ثبت شرکتها باید متضمن موارد نقص یا مغایرت باشد.

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت بطلان شرکت نیست. درماده ۲ قانون ثبت شرکتها نیز ثبت شرکتها اجباری تلقی می شود. در ماده ۱۹۵ آمده که ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات ثبت شرکت هاست . با ثبت شرکت شماره ثبتی در اختیار شرکت قرار می گیرد که در حکم شماره شناسنامه افراد حقیقی است.[۳]

در فصل دوم قانون جدید تجارت در ثبت نام تجاری در ماده ۱۰۵آمده که هر شخص تاجر اعم از ایرانی وخارجی باید نام خود را نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برساند . مرجع ثبت شرکت ها مکلف است به تاجر که نام خود را نزد این مرجع ثبت می کند شماره انحصاری اختصاص دهد پس حالت لزوم ثبت هم در این ماده به چشم می خورد. درمورد ادغام و تجزیه که یک شرکت جدید تشکیل می شود ثبت ان الزامی است. که این وظیفه به عهده مرجع ثبت شرکتهاست که باید حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت مدارک موضوع ۶۰۷ به ثبت اقدام کند. و در غیر این صورت در صورتی که مغایرتی دراظهارنامه باشد باید ظرف همان ۱۰ روز مراتب را به صورت کتبی به متقاضی ثبت اطلاع دهد. در « رد درخواست ثبت » باید مواردی که باعث رد یعنی موارد نقض یا مغایرت اطلاع داده شود.

ماده۶۱۲ در صورت ثبت ادغام یا تجزیه مراجع ذی ربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید با تقاضای شرکت جدید یا بازمانده مبنی بر اصلاح اسناد و مدارک مربوط به نام شرکت بازمانده یا جدید مطابق طرح تجزیه یا ادغام اقدام کنند .در این مورد واگذاری اموال به شرکت بازمانده یا جدید از دریافت حق الثبت و مالیات انتقال و هرگونه حق وعوارض انتقالی معاف است. این ماده بیانگر مرحله قبل از ثبت واقعی یعنی بعد از اینکه طرح ادغام و طرح تجزیه به ثبت رسید می باشد، به سازمان ثبت اسناد و املاک اجازه می دهد که به تقاضای شرکت جدید یا بازمانده از شرکتهای قبلی مبنی بر اصلاح اسناد و مدارک اقدام نماید. این ماده یک نوع امتیاز به شرکتها که متمایل به ادغام یا تجزیه هستند می دهند و آن هم این است که در این مورد واگذاری اموال به شرکت جدید از دریافت حق الثبت و مالیات وهرگونه حقوق و عوارض انتقال معاف هستند را می دهد. چون برای تشکیل یک شرکت طرف باید حق ثبت و مالیات و عوارض پرداخت کند که در این مورد دیگر نیاز به پرداخت این موارد نیست شاید دلیل اعمال این ماده توسط قانونگذار حمایت از طرح های ادغام یا تجزیه باشد که متاسفانه در کشور ما رقبتی به آن نشان نمی دهد.

مرحله آخر مربوط به ثبت شرکتها در ماده ۶۱۶ قانون تجارت بیان شده است در این ماده آمده ادغام یا تجزیه از تاریخ ثبت محقق می شود. بعد از اینکه تمام مراحل مربوط به طرح ادغام و طرح تجزیه سپری شد یعنی ماده های ۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۲ رعایت شد تازه نوبت به ثبت طرح موضوع تجزیه و ادغام می رسد.

جایگاه نمایندگی یا شعبه؛  شرکتهای تجاری معمولا” برای رسیدن به مقاصد و اهداف خود مجبورند خود را بزرگ و سرمایه بیشتری را برای خود جلب و جذب کنند. در این راستا آنها مجبورند سیطره شرکت را گسترش داده و خارج از محدوده خود دست به تشکیل شعباتی دهند که نام شعبه یا نمایندگی را به خود می گیرد، پس شعبه شرکت قسمتی از شرکت مادر است که به علت گستردگی و جلب منفعت تشکیل شده است. شعبه شرکت اگر به هنگام تاسیس شرکت معین شده باشد باشرکت اصلی ثبت وآگهی می شود. چنانچه شعبه متعاقبا تاسیس گردد، تغییرات درشرکت محسوب وطبق مقررات تغییر نسبت به ثبت و نشر آن اقدام می شود. اما ثبت شرکت فرعی؛ گاهی شرکت اصلی متصرد میشود که شرکت دیگری را در درون شرکت مزبور ایجاد نماید وسرمایه ی آن متعلق به شرکای اصلی باشد ویاممکن است اکثریت سرمایه متعلق به شرکت اصلی بوده وافراد دیگری نیز سرمایه گذاری نماید در کلیه ی این موارد تشریفات ثبت همانند شرکت اصلی می باشد وفقط حق الثبت به میزان سرمایه اضافه شده به سرمایه اصلی پرداخت میگردد.[۴] سوالی که طرح می شود این است که آیا موقعی که یک شرکت مادر با یک شرکت دیگرجذب و ادغام می شود جایگاه این شعبه چه می شود؟ قانون تجارت سالهای قبل ولایحه جدید دراین مورد ساکت است. آنچه که باید اعمال شود این است که با ادغام یک شرکت در شرکت دیگر طبیعتا” این شرکت فرعی هم ادغام می شود چون قسمتی از شعبه مادر است و تاثیراتی که بر روی یک شرکت ایجاد می شود قانونا” در شرکت فرعی یا شعبه هم اعمال خواهد شد.

طرح ادغام؛ طرح عبارت است از بیان ضروریات تشکیل یک شرکت یا تعاونی و ذکر دلایل توجیهی ایجاد شرکت. طرح اعلامیه پذیره نویسی به منظور مراجعه به عموم است. در این طرح باید اطلاعات لازم در مورد شرکت و هدف از تاسیس آن و چگونگی پذیره نویسی ومحل ومبلغ لازم و دلایل طرح و هر آنچه که سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری کنند گنجانده می شود.[۵] در ماده ۹لایحه اصلاحی۱۳۴۷مقرر شده است که طرح اعلامیه پذیره نویسی باید مشتمل بر چه مواردی باشد درلایحه قانون تجارت جدید هم این مورد گنجانده شده است. در ماده ۵۹۹ از طرح مشترک ادغام وطرح تجزیه باید شامل چه مواردی باشد صحبت به میان آمده است.

۱- گزارش توجیهی دلایل ادغام و تجزیه؛ در این طرح باید مشخص شود که چه دلایلی باعث ایجاد ادغام یا تجزیه شده است .آیا دلایل شخصی و یا اختلاف بین شرکا سبب ایجاد طرح شده؟ یا نه منفعت شرکت برای ایجاد سرمایه بیشتر وتسلط بر بازار سبب ایجاد طرح شده است. آیا برای حجم تولید بیشتر وهزینه بهای تمام شده دلیل بود؟ یا اینکه برای کسب تکنولوژی یا کاهش نیروی انسانی و مواردی از این قبیل.

۲- برای اینکه اشخاص از شرکتهای طرف ادغام آگاه شوند باید نام آنها منتشر شود بدلیل اینکه ممکن است ادغام آن شرکت با منافع افراد درتعارض باشد. میزان سرمایه نشانگر ابهت و جایگاه آن شرکت در عرصه داخلی و خارجی است، هرچه سرمایه بیشتر باشد رغبت افراد برای عضویت در یک شرکت بیشتر است، موضوع آنها نشانگر سرمایه گذاری یک شرکت در یک بحث یا یک فعالیت بخصوص است. در تجزیه باید نام شرکت موضوع تجزیه برای عموم منتشر شود .

۳- نوع ادغام یا تجزیه؛ اینکه دراین شرکت ادغام ساده مورد موافقت شرکا قرارگرفته باشد یا ادغام مرکب یا دربحث تجزیه آیا تجزیه جزئی رخ داده یا تجزیه کلی، این چهار مورد باید در طرح اولیه ذکر شود.

۴- تعیین نام شرکت یا شرکتهای ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تعیین نام شرکتهای منحل شده و شرکت جدید در ادغام مرکب و تعیین نام شرکت بازمانده و یا جدید در تجزیه؛ ماده ۶۱۱ بیان می کند شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه می تواند از نام شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه استفاده کند، مشروط بر اینکه منجر به استفاده مشترک از یک نام نشود ، افراد می توانند از نام جدید استفاده کنند یا اینکه از نام شرکت ها طرف ادغام و تجزیه .

۵- صورتهای مالی مشتمل برتوصیف وارزیابی اموال و دیون هریک از شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه؛ معمولا” ارزیابی اموال توسط حسابداران رسمی و بازرسان شرکت انجام و تائید می شود. تعیین دیون باعث می شود که بستانکاران احساس اطمینان کنند و اگر نسب به آن شکایتی دارند طبق ماده ۶۰۱ اعتراض خود را به دادگاه اعلام نمایند. تبصره: صورتهای مالی حداکثر دوماه قبل ازتاریخ انتشار طرح موضوع ماده ۵۹۸ این قانون تائید بازرس یا بازرسان شرکت تهیه می شود و درصورتی که بازرسان شرکت حسابدار رسمی نباشند به تائید حسابدار رسمی می رسد.

۶- ذکر میزان اوراق بهادار ونوع آن وتعیین عوض اوراق مذکور در شرکت جدید یا بازمانده؛ بند ۲۴ماده ۱قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴به تعریف اوراق بهادار پرداخته ؛ هرنوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد. شورا اوراق بهادار قابل معامله را تعیین واعلام می کند. پس درطرح باید میزان این ورقه یا مستند مشخص باشدتا به حقوق صاحبان آن خللی وارد نشود .[۶]

دانلود پایان نامه :

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

۷- طرح اساسنامه شرکت بازمانده و یا جدید واسامی مدیر یامدیران وبازرس یا بازرسان واعلام قبولی آنها؛

این طرح مبین هویت شرکت است باید منتشر شده، مدیر وبازرس اعلام و مورد قبول واقع شوند؛

۸- تعیین تعداد سهام و میزان سهم الشرکه، سهامداران ویا شرکای شرکت جدید یا بازمانده؛

۹- تعیین شیوه های تعدادسهام و یا میزان سهم الشرکه مذکور همراه با نظریه کارشناس رسمی دادگستری؛

۱۰- نحوه تعویض سهام غیرقابل تبدیل دراثرادغام؛

۱۱- تعیین تکلیف درمورد مسئولیت تائیدیه دیون و ایفای تعهدات شرکت موضوع تجزیه با قید میزان دیون مذکور درطرح تجزیه؛

۱۲-نحوه تقسیم اموال ومطالبات بین شرکتهای جدید ویا بازمانده درتجزیه؛

۱۳-تعیین تکلیف درمورد حقوق خاص شرکا و یا سهامداران شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه؛

ممکن است شرکا درموقع تاسیس یک شرکت برای خود حقوق خاصی در نظر بگیرند مثل همان سهام ممتازه که این حقوق را کسی جز صاحب آن، حق استفاده ندارد و معمولا” برای مدیران یا بازرسان در نظر گرفته می شود.

۱۴- تعیین وضع کارمندان شرکتهای طرف ادغام با شرکت موضوع تجزیه با رعایت مقررات خاص؛

کارکنان بخش اداری و کارگران بر مبنای قرار دادهای دائم یا موقت به کار مشغول اند. اصل ادامه قراردادهای کارمانع ازآن خواهد بود که با هدف تعدیل نیروی انسانی تغییراتی درفعالیت موسسات مشمول ادغام درنظر گرفته شود. با این وصف درصورت توجیه اقتصادی، برای فسخ برخی قراردادهای کار موقت کلیه حقوق متعلق به کارگر اخراج شده باید پرداخت گردد. این بند به این موضوع اشاره دارد. در حقوق فرانسه ، قراردادهای جاری ادامه می یابد، و براین مبنا اصل انتقال بدهی ها[۷] به شرکت دیگریا شرکت جدید حاکمیت کامل دارد. ازطرف دیگر وفق قانون کار این کشور درشرکت های طرف ادغام وتجزیه بنگاه متشکل از نمایندگان کارگران باید طرف شور ونظر خواهی قرار گیرد.[۸]

۱۵- ذکردعاوی له وعلیه شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه در مراجع قانونی؛

۱۶-تعیین روزنامه شرکت جدید؛

۱۷-تعیین نحوه انتقال اموال به روش ارزش روز یا ارزش دفتری؛

۱۸-برآورد هزینه های ادغام و تجزیه؛

[۱] حسین خزاعی،  منبع پیشین، جلد۲، ص۴۶٫

[۲] همان، ص۱۵۰٫

[۳] همان، ص۱۰۵٫

[۴] محمود عرفانی، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، انتشارات جنگل، جلد دوم (چاپ دوم۱۳۸۹)، ص۲۶۵٫

[۵] حسین خزاعی، منبع پیشین، جلد دوم، ص۴۹٫

[۶] کورش کاویانی، منبع پیشین، ص۲۵۶٫

cession de dettes                                                                                                                                                                                                                        ۱

[۸] محمد صقری، منبع پیشین، ص۲۰۱٫

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :