پایان نامه – اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………… ۱

۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………… ۲

۱-۲) بیان مسئله تحقیق…………………………………………………………………………… ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………… ۵

۱-۴) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………… ۶

۱-۵) سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………… ۶

۱-۶) فرضیه­ها و مدل تحقیق…………………………………………………………………………… ۷

۱-۷) روش­شناسی تحقیق…………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-۱) نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-۲) جامعه آماری و روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-۳) ابزارگردآوری داده­ها…………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-۴) روش تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………… ۸

۱-۸) تعریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………… ۹

۱-۹) نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۱۰) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۱۰-۱) قلمرو زمانی…………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۱۰-۲) قلمرو مکانی…………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۱۰-۳) قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۱۱) خلاصه و جمع بندی فصل…………………………………………………………………………… ۱۳

فصل دوم: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱) مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۲) خرید آنی…………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۱-۲-۱) ماهیت خرید آنی…………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۲-۲) انواع خرید آنی…………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۲-۳) عوامل مؤثر بر خرید آنی…………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۲-۳-۱) عوامل خارجی مؤثر بر خریدآنی…………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۱-۲-۳-۲) عوامل داخلی مؤثر بر خریدآنی…………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱-۲-۳-۳) عوامل مهم شخصیتی مؤثر بر خرید آنی…………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱-۳) انگیزه لذت­جوئی…………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۱-۳-۱) انواع انگیزه لذت­جوئی…………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱-۴) آنی­گرایی…………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱-۴) تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱-۶) فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۱-۶-۱) محیط فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۱-۶-۱-۱) محتوا فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱-۶-۱-۱-۱) کیفیت اطلاعات…………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۶-۱-۱-۲) دقت اطلاعات…………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۶-۱-۱-۳) مرتبط بودن اطلاعات…………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۶-۱-۱-۴) نکاتی در مورد متون و اطلاعات…………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۱-۶-۱-۲) طرح فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۱-۶-۱-۲-۱) استراتژی­های طراحی وب سایت…………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۱-۶-۱-۲-۱-۱) استراتژی اطلاعاتی/ ارتباطی…………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۱-۶-۱-۲-۱-۲) استراتژی آنلاین/ معاملاتی…………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۱-۶-۱-۳) پیمایش فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱-۷) وبگردی منفعت­گرایانه و لذت­جویانه…………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۱-۷-۱) مفهوم جستجو (پرسه زنی) …………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۲-۷) مدل­های مرتبط با خرید آنی…………………………………………………………………………… ۵۳

۲-۱-۸-۱) مدل مویوگاناتام و بکارت…………………………………………………………………………… ۵۳

۲-۱-۸-۲) مدل جیوتی بادگیان و ورما …………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۱-۸-۳) مدل دهدشتی و مبرهن…………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۲) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………… ۶۱

۲-۲-۱) پیشینه تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………… ۶۱

۲-۲-۲) پیشینه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………… ۶۷

۲-۳) توسعه فرضیه­ها و ارائه مدل…………………………………………………………………………… ۸۳

۲-۴) خلاصه و جمع بندی فصل…………………………………………………………………………… ۸۸

فصل سوم: روش­­شناسی تحقیق…………………………………………………………………………… ۹۰

۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………… ۹۱

۳-۲) روش تحقیق…………………………………………………………………………… ۹۱

۳-۲-۱) جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………… ۹۳

۳-۲-۲) حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………………………………………………………………… ۹۴

۳-۲-۳) روش و ابزار گردآوری داده­ها…………………………………………………………………………… ۹۵

۳-۲-۴) روش تجزیه­و­تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………… ۹۶

۳-۳) روایی و پایایی…………………………………………………………………………… ۹۶

۳-۳-۱) پایایی…………………………………………………………………………… ۹۷

۳-۳-۲) روایی…………………………………………………………………………… ۹۷

۳-۴) نرم افزارهای تجزیه­و­تحلیل داده­…………………………………………………………………………… ۹۹

۳-۵) خلاصه و جمع بندی فصل…………………………………………………………………………… ۹۹

فصل چهارم: تجزیه ­و­ تحلیل داده­­ها…………………………………………………………………………… ۱۰۰

۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………… ۱۰۱

۴-۲) آمار توصیفی…………………………………………………………………………… ۱۰۱

۴-۲-۱) ویژگی­های جمعیت شناختی…………………………………………………………………………… ۱۰۱

۴-۳) آزمون نرمال­بودن داده­ها (کولموگروف-اسمیرنوف) …………………………………………………………………………… ۱۰۲

۴-۴) آزمون مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………… ۱۰۳

۴-۴-۱) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی) …………………………………………………………………………… ۱۰۴

۴-۴-۱-۱) بار عاملی شاخص­ها (سؤال­های پرسشنامه…………………………………………………………………………… ۱۰۴

۴-۴-۱-۲) ارزیابی پایایی مدل بیرونی…………………………………………………………………………… ۱۰۶

۴-۴-۱-۲-۱) پایایی مرکب (CR) …………………………………………………………………………… 106

۴-۴-۱-۲-۲) ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………… ۱۰۷

۴-۴-۱-۳) روایی مدل بیرونی…………………………………………………………………………… ۱۰۷

۴-۴-۱-۳-۱) بررسی روایی همگرا …………………………………………………………………………… ۱۰۸

۴-۴-۱-۳-۲) روایی واگرا…………………………………………………………………………… ۱۰۸

۴-۴-۱-۳-۲-۱) روش بارهای عاملی متقابل…………………………………………………………………………… ۱۰۹

۴-۴-۱-۳-۲-۲) روش فورنل- لارکر…………………………………………………………………………… ۱۱۲

۴-۴-۲) ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی) …………………………………………………………………………… ۱۱۳

۴-۴-۲-۱) ضرایب معناداری Z (مقادیر t-value) ……………………………………………………………. 114

۴-۴-۲-۲) ضریب تعیین R2 (R Squars) …………………………………………………………………………… 115

۴-۴-۲-۳) معیار اندازه تأثیر  …………………………………………………………………………… ۱۱۶

۴-۴-۲-۴) کیفیت پیش بینی کنندگی ( ) ……………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۴-۲-۵) معیارRedundancy…………………………………………………………………………… 118

۴-۴-۳) بررسی مدل کلی تحقیق…………………………………………………………………………… ۱۱۸

۴-۵) بررسی فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………… ۱۱۹

۴-۵-۱) نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………… ۱۲۰

۴-۶) مدل اصلاح شده تحقیق…………………………………………………………………………… ۱۲۱

۴-۷) مقایسه شاخص­های مدل اولیه و مدل اصلاح شده …………………………………………………………………………… ۱۲۳

۴-۸) خلاصه و جمع بندی فصل…………………………………………………………………………… ۱۲۴

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………… ۱۲۶

۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………… ۱۲۷

۵-۲) خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………… ۱۲۷

۵-۳) مدل نهایی پژوهش…………………………………………………………………………… ۱۲۹

۵-۴) نتیجه­گیری­­های مبتنی بر فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………………… ۱۲۹

۵-۵) پیشنهادهای کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………… ۱۳۳

۵-۶) محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………… ۱۳۶

۵-۷) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………… ۱۳۷

۵-۸) خلاصه و جمع بندی فصل…………………………………………………………………………… ۱۳۷

منابع…………………………………………………………………………… ۱۳۸

پیوست­ها…………………………………………………………………………… ۱۴۵

 

 

فهرست جداول

جدول۲-۱) عوامل خارجی مؤثر بر خرید آنی…………………………………………………. ۲۷

جدول۲-۲) عوامل داخلی مؤثر بر خرید آنی…………………………………………………. ۳۰

جدول۲-۱) محرک­ها و عوامل مؤثر بر خرید آنی…………………………………………………. ۵۶

جدول ۲-۲) مطالعات داخلی خرید آنی…………………………………………………. ۶۵

جدول ۲-۳) مطالعات خارجی خرید آنی…………………………………………………. ۷۶

جدول۳-۱) نحوه امتیازدهی به سؤالات پرسشنامه …………………………………………………. ۹۵

جدول۳-۲) ترکیب سؤالات پرسشنامه…………………………………………………. ۹۶

جدول۳-۳) بررسی پایایی با آلفای کرونباخ…………………………………………………. ۹۷

جدول ۳-۴) منابع مقیاس­های سنجش…………………………………………………. ۹۸

جدول ۴-۱) ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه آماری…………………………………………………. ۱۰۲

جدول ۴-۲) آزمون نرمال­بودن (کولموگروف-اسمیرنوف…………………………………………………………………………… ۱۰۳

جدول ۴-۵) بار عاملی متغیرهای آشکار…………………………………………………. ۱۰۴

جدول ۴-۶) پایایی مرکب  (CR…………………………………………………. 106

جدول ۴-۷) ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………. ۱۰۷

جدول ۴-۸) میانگین واریانس استخراج شده (AVE…………………………………………………. 108

جدول ۴-۹) روش بارهای عاملی متقابل…………………………………………………. ۱۰۹

جدول ۴-۱۰) داده­های اولیه وارد شده در نرم افزار اکسل …………………………………………………. ۱۱۲

جدول ۴-۱۰) جدول فورنل-لارکر پس از جایگذاری مقادیر ریشه دوم  (AVE)…………………………………………………. 113

جدول ۴-۱۲) ضریب تعیین (R2)…………………………………………………. 116

جدول ۴-۱۳) اندازه اثر (f2)…………………………………………………. 117

جدول ۴-۱۴) کیفیت پیش بینی کنندگی (Q2)…………………………………………………. 117

جدول ۴-۱۵) معیارRedundancy…………………………………………………. 118

جدول ۴-۱۶­) بررسی فرضیات تحقیق…………………………………………………. ۱۲۰

جدول ۴-۱۷) بارعاملی متغیرهای آشکار پس از اصلاح مدل…………………………………………………. ۱۲۲

جدول ۴-۱۸) مقایسه شاخص­های مدل پیشنهادی اولیه و مدل اصلاح شده پژوهش…………………………………………………. ۱۲۳

 


 

فهرست شکل­ها

شکل۱-۱) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………. ۷

شکل ۲-۱) مدل مویوگاناتام و بکارت …………………………………………………. ۵۳

شکل ۲-۲) مدل جیوتی بادگیان و ورما …………………………………………………. ۵۷

شکل ۲-۳) مدل دهدشتی و مبرهن …………………………………………………. ۶۰

شکل ۲-۴) مدل عملیاتی تحقیق…………………………………………………. ۸۷

شکل۳-۱) فرآیند تحقیق…………………………………………………. ۹۳

شکل ۴-۱) مدل اولیه­ پژوهش در حالت ضرایب استاندارد…………………………………………………. ۱۱۴

شکل ۴-۲) مدل اولیه­ی پژوهش در حالت آماره های t هر مسیر…………………………………………………. ۱۱۵

شکل ۴-۳) مدل اصلاح شده پژوهش در حالت ضرایب استاندارد…………………………………………………. ۱۲۱

شکل ۴-۴) مدل اصلاح شده پژوهش در حالت آماره­های t هر مسیر…………………………………………………. ۱۲۲

شکل ۵-۱) مدل نهایی پژوهش…………………………………………………. ۱۲۹

 

 

 

دانلود پایان نامه :اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

 

 

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]