پایان نامه ارشد – اثر قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری کودکان دبستانی -فروش فایل

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش………………………… ۱

۱-۱-مقدمه………………………………………………… ۲

۱-۲- بیان مساله…………………………………………. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت مساله…………………….. ۶

۱-۴- اهداف پژوهش………………………………….. ۸

۱-۴-۱- هدف اصلی…………………………………… ۸

اهداف فرعی:……………………………………………… ۸

۱-۵- فرضیه های پژوهش……………………………. ۸

۱-۶- تعاریف مفهومی متغیرها……………………… ۹

۱-۷- تعاریف عملیاتی متغیرها……………………… ۹

فصل دوم : پیشینه پژوهش……………………… ۱۰

۲-۱-قصه گویی……………………………………….. ۱۱

۲-۱-۱-تعریف قصه گویی…………………………. ۱۲

۲-۱-۲ اهداف و ارزش های قصه گفتن……….. ۱۳

۲-۱-۳-کاربردهای روانشناختی قصه…………… ۱۵

۲-۱-۴- فنون قصه درمانی…………………………. ۲۰

۲-۱-۵- فواید قصه گویی………………………….. ۲۶

۲-۱-۶- قصه برای کودکان دبستانی…………….. ۲۶

۲-۱-۷ ویژگی های قصه……………………………. ۲۶

۲-۲-پرخاشگری………………………………………. ۲۸

۲-۲-۱-تعاریف پرخاشگری………………………. ۲۸

۲-۲-۲-انواع پرخاشگری…………………………… ۲۹

۲-۲-۳-مبانی نظری پرخاشگری…………………. ۳۰

۲-۲-۳-۱- تئوری رفتار غریزی فروید…………. ۳۰

۲-۲-۳-۲- نظریه  ناکامی  – پرخاشگری……… ۳۱

۲-۲-۳-۳- نظریه یادگیری اجتماعی……………. ۳۱

۲-۲-۳-۴- دیدگاه شناختی………………………… ۳۲

۲-۲-۳-۵- نظریه پرخاشگری – پرخاشگری… ۳۲

۲-۲-۳-۶-نظریه لورنز………………………………. ۳۲

۲-۲-۴- عوامل موثر بر پرخاشگری کودکان و نوجوانان………………………………………………….. ۳۲

۲-۲-۵- اضطراب و پرخاشگری…………………. ۳۶

۲-۲-۶- عوامل زیست شناختی موثر بر پرخاشگری………………………………………………. ۳۶

۲-۲-۷- درمان پرخاشگری………………………… ۳۷

۲-۲-۸- روش های پیشگیری از خشونت کودکان و راهکارهایی جهت کاهش پرخاشگری……….. ۳۸

۲-۳-پیشینه پژوهش………………………………….. ۴۵

۲-۳-۱- پژوهش های انجام گرفته  در داخل کشور………………………………………………………. ۴۵

۲-۳-۲- پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور………………………………………………………. ۴۶

فصل سوم : روش پژوهش…………………….. ۴۷

۳-۱- طرح پژوهش…………………………………… ۴۸

۳-۲متغیرهای پژوهش……………………………….. ۴۸

۳-۴-نمونه آماری پژوهش  و روش نمونه گیری………………………………………………………………. ۴۹

۳-۵- ابزار پژوهش……………………………………. ۴۹

۳-۶- روش اجرا………………………………………. ۴۹

۳-۶-۱-پیش آزمون…………………………………… ۴۹

۳-۶-۲-ساختار جلسات قصه درمانی و اصول به کار گرفته شده در این جلسات :………………….. ۵۰

۳-۶-۳- پس آزمون………………………………….. ۵۰

۳-۷- روش های آماری تحلیل داده ها…………. ۵۱

فصل چهارم: یافته های پژوهش………………. ۵۲

۴-۱یافته های توصیفی………………………………. ۵۴

۴-۲- تحلیل استنباطی……………………………….. ۵۸

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری………………. ۶۴

۵-۱- بحث و تفسیر نتایج………………………….. ۶۵

۵-۲-محدودیت ها……………………………………. ۶۷

۵-۳- پیشنهادات………………………………………. ۶۸

۵-۳-۱- پیشنهاد پژوهشی………………………….. ۶۸

۵-۳-۲- پیشنهادات کاربردی………………………. ۶۸

فهرست منابع……………………………………………. ۶۹

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول۴-۱وضعیت سنی آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

جدول۴-۲فراوانی سنی آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

جدول۴-۳فراوانی افراد نمونه بر حسب پایه تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………..۵۵

جدول۴-۴وضعیت جنسیت در آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

جدول۴-۵وضعیت شاخص توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۵۶

جدول۴-۶آزمون لون برای بررسی برابری واریانس ها…………………………………………………………………………………………………………..۵۷

جدول۴-۷نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمرات پس آزمون پرخاشگری جسمانی دردو گروه…………………۵۸

جدول۴-۸نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمرات پس آزمون پرخاشگری ارتباطی در دو گروه…………………۵۹

جدول۴-۹نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمرات پس آزمون پرخاشگری واکنشی کلامی- پیش فعال در دو گروه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

جدول۴-۱۰میانگین نمرات دختران و پسران در پرخاشگری جسمانی………………………………………………………………………………..۶۰

جدول۴-۱۱نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس ها………………………………………………………………………………………………۶۰

جدول ۴-۱۲نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت دختران و پسران در پرخاشگری جسمانی………………………………….۶۰

جدول ۴-۱۳میانگین نمرات دختران و پسران در پرخاشگری ارتباطی…………………………………………………………………………………۶۱

جدول ۴-۱۴نتایج آزمون لون برای بررسی واریانس ها…………………………………………………………………………………………………………۶۱

جدول ۴-۱۵نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت دختران و پسران در پرخاشگری ارتباطی…………………………………..۶۱

جدول۴-۱۶میانگین نمرات دختران و پسران در پرخاشگری واکنشی کلامی- پیش فعال………………………………………………….۶۲

جدول۴-۱۷نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس ها……………………………………………………………………………………………….۶۲

جدول ۴-۱۸نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت دختران و پسران در پرخاشگری واکنشی کلامی – پیش فعال… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….۶۳

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد : بررسی اثر قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری کودکان دبستانی

 

 

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :