پایان نامه ارشد – اثر قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری کودکان دبستانی -فروش فایل

0 Comments

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش………………………… 1

1-1-مقدمه………………………………………………… 2

1-2- بیان مساله…………………………………………. 4

1-3- اهمیت و ضرورت مساله…………………….. 6

1-4- اهداف پژوهش………………………………….. 8

1-4-1- هدف اصلی…………………………………… 8

اهداف فرعی:……………………………………………… 8

1-5- فرضیه های پژوهش……………………………. 8

1-6- تعاریف مفهومی متغیرها……………………… 9

1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها……………………… 9

فصل دوم : پیشینه پژوهش……………………… 10

2-1-قصه گویی……………………………………….. 11

2-1-1-تعریف قصه گویی…………………………. 12

2-1-2 اهداف و ارزش های قصه گفتن……….. 13

2-1-3-کاربردهای روانشناختی قصه…………… 15

2-1-4- فنون قصه درمانی…………………………. 20

2-1-5- فواید قصه گویی………………………….. 26

2-1-6- قصه برای کودکان دبستانی…………….. 26

2-1-7 ویژگی های قصه……………………………. 26

2-2-پرخاشگری………………………………………. 28

2-2-1-تعاریف پرخاشگری………………………. 28

2-2-2-انواع پرخاشگری…………………………… 29

2-2-3-مبانی نظری پرخاشگری…………………. 30

2-2-3-1- تئوری رفتار غریزی فروید…………. 30

2-2-3-2- نظریه  ناکامی  – پرخاشگری……… 31

2-2-3-3- نظریه یادگیری اجتماعی……………. 31

2-2-3-4- دیدگاه شناختی………………………… 32

2-2-3-5- نظریه پرخاشگری – پرخاشگری… 32

2-2-3-6-نظریه لورنز………………………………. 32

2-2-4- عوامل موثر بر پرخاشگری کودکان و نوجوانان………………………………………………….. 32

2-2-5- اضطراب و پرخاشگری…………………. 36

2-2-6- عوامل زیست شناختی موثر بر پرخاشگری………………………………………………. 36

2-2-7- درمان پرخاشگری………………………… 37

2-2-8- روش های پیشگیری از خشونت کودکان و راهکارهایی جهت کاهش پرخاشگری……….. 38

2-3-پیشینه پژوهش………………………………….. 45

2-3-1- پژوهش های انجام گرفته  در داخل کشور………………………………………………………. 45

2-3-2- پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور………………………………………………………. 46

فصل سوم : روش پژوهش…………………….. 47

3-1- طرح پژوهش…………………………………… 48

3-2متغیرهای پژوهش……………………………….. 48

3-4-نمونه آماری پژوهش  و روش نمونه گیری………………………………………………………………. 49

3-5- ابزار پژوهش……………………………………. 49

3-6- روش اجرا………………………………………. 49

3-6-1-پیش آزمون…………………………………… 49

3-6-2-ساختار جلسات قصه درمانی و اصول به کار گرفته شده در این جلسات :………………….. 50

3-6-3- پس آزمون………………………………….. 50

3-7- روش های آماری تحلیل داده ها…………. 51

فصل چهارم: یافته های پژوهش………………. 52

4-1یافته های توصیفی………………………………. 54

4-2- تحلیل استنباطی……………………………….. 58

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری………………. 64

5-1- بحث و تفسیر نتایج………………………….. 65

5-2-محدودیت ها……………………………………. 67

5-3- پیشنهادات………………………………………. 68

5-3-1- پیشنهاد پژوهشی………………………….. 68

5-3-2- پیشنهادات کاربردی………………………. 68

فهرست منابع……………………………………………. 69

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………….76

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………….78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول4-1وضعیت سنی آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..54

جدول4-2فراوانی سنی آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….55

جدول4-3فراوانی افراد نمونه بر حسب پایه تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………..55

جدول4-4وضعیت جنسیت در آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………………………………56

جدول4-5وضعیت شاخص توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………..56

جدول4-6آزمون لون برای بررسی برابری واریانس ها…………………………………………………………………………………………………………..57

جدول4-7نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمرات پس آزمون پرخاشگری جسمانی دردو گروه…………………58

جدول4-8نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمرات پس آزمون پرخاشگری ارتباطی در دو گروه…………………59

جدول4-9نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمرات پس آزمون پرخاشگری واکنشی کلامی- پیش فعال در دو گروه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

جدول4-10میانگین نمرات دختران و پسران در پرخاشگری جسمانی………………………………………………………………………………..60

جدول4-11نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس ها………………………………………………………………………………………………60

جدول 4-12نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت دختران و پسران در پرخاشگری جسمانی………………………………….60

جدول 4-13میانگین نمرات دختران و پسران در پرخاشگری ارتباطی…………………………………………………………………………………61

جدول 4-14نتایج آزمون لون برای بررسی واریانس ها…………………………………………………………………………………………………………61

جدول 4-15نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت دختران و پسران در پرخاشگری ارتباطی…………………………………..61

جدول4-16میانگین نمرات دختران و پسران در پرخاشگری واکنشی کلامی- پیش فعال………………………………………………….62

جدول4-17نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس ها……………………………………………………………………………………………….62

جدول 4-18نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت دختران و پسران در پرخاشگری واکنشی کلامی – پیش فعال… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….63

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد : بررسی اثر قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری کودکان دبستانی

 

 

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :