تحقیق (پایان نامه) : اثربخشی واقعیت درمانی در تمایز یافتگی و هم وابستگی زوجین ناسازگار

فهرست مطالب

چکیده. خ‌

فصل اول.. ۱

کلیات پژوهش…. ۱

مقدمه: ۲

بیان مسأله: ۴

ضرورت واهمیت تحقیق : ۸

اهداف تحقیق: ۱۰

فرضیات تحقیق: ۱۰

تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها: ۱۰

فصل دوم. ۱۵

مبانی نظری وپیشینه پژوهش…. ۱۵

هم وابستگی چیست و هم وابسته کیست؟. ۱۶

ویژگیهای افراد هم وابسته: ۱۸

طرح ریزی برنامه بهبودی (ویتفیلد، ۱۹۹۲). ۲۰

پیشینهی هموابستگی: ۲۱

سازگاری زناشویی و هم‌وابستگی.. ۲۴

هم‌وابستگی و ویژگی های شخصیتی و رابطه ای.. ۲۶

تمایز یافتگی.. ۳۰

روال کاردر رویکرد بوتن: ۳۳

نظریه نظامهای خانواده: ۳۶

سنجش تمایز یافتگی در نظریه بوئن: ۳۷

طبقه بندی  افرادتمایز یافته بر اساس مقیاس بوئن : ۴۰

هشت مفهوم اصلی در رویکرد بوئن: ۴۳

اهداف درمانی: ۴۴

فرآینددرمان: ۴۵

فنون درمانی  درمانی.. ۴۶

تمایزیافتگی درمانگر: ۵۲

فصل سوم. ۸۰

روش شناسی تحقیق.. ۸۰

روش تحقیق.. ۸۱

جامعه آماری,نمونه وروش نمونه گیری.. ۸۱

ابزار گردآوری دادهها ۸۲

شیوه ی اجرای تحقیق.. ۸۷

روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۰

فصل چهارم. ۹۲

تجزیه و تحلیل داده ها ۹۲

یافته های توصیفی: ۹۳

پیش فرض اول: بررسی نرمال بودن داده ها ۱۰۰

آزمون کلموگروف اسمیرنف((KS.. 100

پیش فرض اول: بررسی نرمال بودن داده ها ۱۰۲

فصل پنجم.. ۱۰۶

نتیجه گیری وپیشنهادات… ۱۰۶

خلاصه تحقیق.. ۱۰۷

بحث ونتیجه گیری.. ۱۰۸

محدودیت های پژوهش…. ۱۱۸

پیشنهاد های کاربردی در راستای یافته های تحقیق.. ۱۱۹

پیشنهاد های پژوهشی.. ۱۲۰

منابع. ۱۲۲

Bibliography. 123

ضمائم.. ۱۲۹

 

فهرست جداول:

جدول ۱-۴٫ فراوانی و درصد فراوانی مربوط به جنسیت فرزندان.. ۹۴

جدول ۲-۴٫ فراوانی و درصد فراوانی مربوط به تعداد فرزندان.. ۹۴

جدول ۳-۴٫ فراوانی و درصد فراوانی مربوط به تحصیلات آزمودنی ها ۹۵

جدول ۴-۴٫ فراوانی و درصد فراوانی مربوط به شغل آزمودنیها ۹۶

جدول ۵-۴٫ فراوانی و درصد فراوانی مربوط به سن ازدواج آزمودنیها ۹۶

جدول ۶-۴٫ میانگین و انحراف استاندارد نمرات تمایز یافتگی گروه آزمایش وکنترل.. ۹۷

جدول ۷-۴٫ میانگین و انحراف استاندارد نمرات هم وابستگی گروه آزمایش وکنترل.. ۹۸

جدول۸-۴ کلموگروف اسمیرنف متغیر تمایزیافتگی.. ۱۰۰

جدول۹-۴آزمون لون برای همگونی واریانس ها در فرض اول.. ۱۰۰

جدول۱۰-۴ آنالیز کواریانس نمرات تمایز یافتگی قبل و بعد از آموزش واقعیت درمانی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل.. ۱۰۱

جدول۱۱-۴آزمون کلموگروف اسمیرنف متغیر هموابستگی.. ۱۰۳

جدول۱۲-۴آزمون لون برای همگونی واریانس ها در فرض دوم. ۱۰۳

۱۳-۴آنالیز کواریانس نمرات هموابستگی قبل و بعد از آموزش واقعیت درمانی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل.. ۱۰۴

 

 

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]