ساخت حفاظ شاخ گوزنی به بهترین شیوه ممکن

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تولید حفاظ های ساختمانی حفاظ شاخ گوزنی یا ساخت حفاظ شاخ گوزنی بپردازیم و شما عزیزان را با موارد بسیار مهم و نکات کاملا حرفه ای ساخت چنین حفاظ پرقدرتی اشنا سازیم، قبل از شروع باید متذکر شویم که حفاظ های ساختمانی از ایمن ترین و کاربردی […]

اثربخشی رواندرمانی بین فردي گروهی کوتاهمدت بر نشانههاي افسردگی، ابرازگري هیجانی ،مهارت هاي اجتماعی و کیفیت زندگی دانشجویان افسرده

مجلهي اصول بهداشت روانی                                                                                                سال 17 (6)، آبان و آذر 1394، صفحه 24-318        مقالهي پژوهشی  اثربخشی رواندرمانی بین فردي گروهی کوتاهمدت بر نشانههاي افسردگی، ابرازگري هیجانی ،مهارت هاي اجتماعی و کیفیت زندگی دانشجویان افسرده   خلاصه مقدمه: اختلال افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روانشناختی در بین دانشجویان محسوب میشود که جنبههاي مختلف زندگی آنان را […]

اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور 

Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning Year 3- Number 10 (P 71-78) فصلنامه علمی – پژوهشی  پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي سال سوم – شماره دهم (ص 71  – 78)     اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور    طاهر محبوبی*1؛ حسین سلیمی2؛ سید عدنان حسینی3؛ […]

تخلیه چاه – لوله بازکنی – تشخیص ترکیدگی لوله – نم ساختمان

امروزه نیاز اصلی هر زندگی شهری و مخصوصا آپارتمان نشینی رعایت بسیاری از اصول مربوط به نظافت منزل و  مخصوصا سرویس های بهداشتی رعایت این نکته می باشد باید اصولی را رعایت کرد و در صورت عدم رعایت آن با مشکلات بسیاری از جمله گرفتگی لوله و بوهای نامطبوع و مشکلات مربوط به آن می […]

پایان نامه های مدیریت- قسمت 24

دانشدو جامعه مستقل وروش ها و ابزار تجزیه و تحلیلپیامدهای اختلال اضطراب اجتماعیتوزیع فراوانی معلمان بر حسب موارد مختلف استفاده از رایانه در مدرسهتعریف ورشکستگیفصل دوم مبانی فقهی حکم پورسانتنوآوری شهید صدر در عنوان بندی مباحث اصولییافته ها و تحلیلهای رگرسیونی چند متغیره تحقیقصفحه فهرست جداول عنوان جدولنحوه محاسبه متغیرهانکات کلیدی تعریف علامه‌ی حلیگفتاردوم اصل […]

پایان نامه های مدیریت- قسمت 23

ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدناجزای تشکیل دهنده دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهامسببشناسیفرایند تقاضای گردشگریرگرسیون چند گانهحجم نمونه و روش نمونه گیری تحقیقبند دوم اشخاص ثالثتئوری های جدید رهبریآزمون پایایی متغیرهاگفتار سوم تعارض کپی رایت و آزادی بیان در مرحله استفاده از آثار کپی رایت شدهتوسعه پایدارالف قابلیت وراثتآزمون مربوط به بررسی […]

پایان نامه های مدیریت- قسمت 22

کنشیتئوریهای مدیریت دانشبند اول سوء‌استفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفریتمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتینظریه هارولد لاسولفهرست مطالب عنوان صفحه فهرست مطالبمبحث دوم چاپ پخش و نشر ترجمه دیگری بدون اجازهتوزیع فراوانی جنسیتنظرات پاسخ دهندگان در مورد همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روزقومیت پاسخگونقش صنعت گردشگری در گسترش ورزشهزینه یابی بر مبنای فعالیتعلامه […]

پایان نامه های مدیریت- قسمت 21

مصنوعیتصمیماتاستراتژیکمصلحت و حسن و قبح عقلیآمار توصیفی متغیرهای پژوهشآمار و ارقام صادرات مواد غذاییوضعیت نهایی الگوریتمشاخصهای حاکمیت شرکتیپرومتیشرایط لازم برای بهره‌مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنریتعاریف حقوقپروتئینفصل دوم پیشینه تحقیق نهادها و نقش آنها در عملکرد جامعهدیدگاه فقیهان درباره خطر تجاوزالف نظام مالی اشتراک اموالمفاهیم توسعه پایدارمدیریتفصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بخش […]

پایان نامه های مدیریت- قسمت 20

آموزشاقلام‌تعهدیغیرملموس بودنشرایط احراز ضابطهواژه‌های کلیدیسیستم خبره یا هوشمندمدل تندورسون چمبرزصمیمیتفصل اول طرح کلیات تحقیقگفتار دوم درخواست دستور موقتویژگی های سازمان های نوآورمارپیچ دانشدلیل اوّلضرورت خصوصی‌سازیکمیته بالپیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایرانمسیرهای ورودی به غرب استان مازندارنتعریف خلاقیتیافته‏های مربوط به فرضیه‏های تحقیقابعاد استراتژی بازاریابیبررسی نرمال بودن متغیرهاکارخانه استراتژی انحصاررضایت مندی کاربرانصورتحساب مستقیم موبایلنظارت و ارزشیابی […]

پایان نامه های مدیریت- قسمت 19

آشکاروضوح ادراک شغلساختار انسانپیوست هایمبحث چهارم مستخدمرویکرد دلفی فازینتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون هوش هیجانی و سلامت روانموارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشیگردش شغلیمزایا و معایت تامین مالی از طریق سهام عادیموضوع نگرشویژگی‌های افراد باهوش اجتماعی بالادرصد ازگفتار دوم آیین رسیدگی در هیات عمومیوضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیتشاخص های عملیاتیمبحث […]